1100 كلمه ضروري زبان انگليسي براي آزمون هاي زبان

1100 كلمه ضروري زبان انگليسي براي آزمون هاي زبان

1100 كلمه ضروري زبان انگليسي براي آزمون هاي زبان

در این کتاب معادل انگلیسی بیش از ۱۱۰۰ واژه فارسی بر اساس حروف الفبا مرتب شده است. اکثر این واژه ها، از کلمات پر کاربرد در آزمونهای زبان انگلیسی ،تافل، تولیمو، کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری هستند….

پایان نامه تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش

پایان نامه تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش

پایان-نامه-تهیه-الگوی-بهینه-مسکن-در-ارتباط-با-عناصر-اقلیمی-در-شهر-شوش

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات

1ـ1ـ طرح مسأله. 6

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت مسئله. 6

1ـ3ـ سئوالات تحقیق.. 8

1ـ4ـ فرضیات تحقیق.. 8

1ـ5ـ اهداف و کاربردهای تحقیق.. 8

1ـ6ـ پیشینه ی تحقیق.. 8

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2ـ1 مقدمه. 14

2ـ7ـ رابطه ارگانیزم بدن انسان و محیط… 16

2ـ8ـ راحتی و آسایش انسان در ساختمان.. 16

2ـ9ـ رابطه درجه حرارت و معماری.. 17

2ـ10ـ تأثیر عوامل اقلیمی بر سا ختمان.. 18

2ـ10ـ1 انرژی جذب شده در دیوارها 18

2ـ10ـ2 انرژی خورشیدی نفوذیافته از پنجرهها 18

2ـ11ـ1ـ دمای داخلی.. 19

2ـ12 فشار بخار هوای داخلی.. 21

2ـ13ـ تأثیر رطوبت بر ساختمان.. 22

2ـ14ـ تعریق در سطح دیوارها 22

2ـ15ـ تأثیر باد بر ساختمان.. 23

2ـ16ـ تعیین شکل ساختمان در رابطه با اقلیم.. 23

2ـ16ـ1 اقلیم سرد. 23

2ـ16ـ2 اقلیم معتدل.. 24

2ـ16ـ3 اقلیم گرم و خشک…. 24

2ـ16ـ4 اقلیم گرم و مرطوب… 26

2ـ17ـ تقسیمات اقلیمی مناطق گرمسیری.. 26

2ـ18ـ1 روش اولگی.. 27

2ـ18ـ2 روش گیونی.. 27

2ـ18ـ3 روش ماهانی.. 28

2ـ18ـ3ـ1 تقسیمات اقلیمی خوزستان با روش اولگی.. 31

2ـ18ـ3ـ2 تقسیمات اقلیمی خوزستان، با روش گیونی.. 33

2ـ18ـ3ـ3 تقسیمات اقلیمی خوزستان، با روش ماهانی.. 34

فصـل سوم:ویژگیهای جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه

3ـ1ـ موقعیت جغرافیایی.. 38

3ـ1ـ1 توپوگرافی.. 38

3ـ2ـ ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه. 40

3ـ3ـ عناصر آب و هوایی شهرستان شوش…. 42

3ـ3ـ1ـ دما 42

3ـ3ـ2ـ بارش…. 44

3ـ3ـ3ـ میزان ابرناکی.. 45

3ـ3ـ4 ساعات آفتابی.. 46

3ـ3ـ5ـ روزهای یخبندان.. 47

3ـ3ـ6ـ رطوبت… 47

3ـ3ـ7ـ تبخیر. 49

3ـ3ـ8 سرعت و جهات باد در منطقه. 50

3ـ4ـ تیپ بندی اقلیمی شوش براساس روش کوپن.. 51

3ـ5ـ تیپ بندی اقلیمی شوش براساس روش دمارتن.. 51

فصل چهارم:روش کار و ارائه یافته های تحقیق

4ـ1ـ جمع آوری داده ها 55

4ـ2ـ معرفی داده ها و اطلاعات موجود. 55

4ـ3ـ پردازش داده ها 55

4ـ4ـ معرفی جداول و نمودارها 56

4ـ5ـ ارائه ی یافتههای تحقیق.. 65

4ـ5ـ1 تحلیل و بررسی روش ماهانی.. 65

4ـ5ـ2 تحلیل و بررسی روش اولگی.. 67

4ـ5ـ3 تحلیل و بررسی روش گیونی.. 68

4ـ5ـ4 نتایج براساس جدول ماهانی.. 69

فصل پنجم:آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ آزمون فرضیه ها 71

5ـ1ـ1 نتایج براساس آمار هواشناسی.. 71

5ـ1ـ2 نتایج براساس نمودار زیست اقلیم اولگی.. 72

5ـ2 ـ پیشنهادها 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول 2ـ1: جدول ماهانی منطقه آسایش شب و روز 29

جدول2ـ2: جدول شاخصهای رطوبتی و خشکی ماهانی.. 30

جدول2ـ3: جدول بیوکلیماتیک شهرهای استان خوزستان.. 33

جدول2ـ4: جدول بیوکلیماتیک ساختمانی خوزستان.. 34

جدول2ـ5: گروه بندی شهرهای استان خوزستان براساس پیشنهادهای ماهانی  36

جدول3ـ1: مساحت و درصد طبقات ارتفاعی در شهرستان شوش…. 39

جدول3ـ2: مساحت و درصد طبقات شیب در شهرستان شوش…. 39

جدول3ـ3: رژیم حرارتی شهر شوش 1366 تا 1390. 43

جدول3ـ4: روزهای بارندگی و مجموع بارندگی ماهانه شهر شوش از 1366 تا 1390  45

جدول3ـ5: مجموع ابرناکی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390. 46

جدول3ـ6: ساعات آفتابی شهر شوش 1366 تا 1390. 47

جدول3ـ7: رطوبت نسبی شهر شوش 1366 تا 1390. 48

جدول3ـ8: میزان تبخیر شهر شوش 1366 تا 1390. 50

جدول شماره 4ـ1: جدول آمبروترمیک شهر شوش 1366 تا 1390. 56

جدول شماره4ـ2: گروه ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 57

جدول شماره4ـ3: گروه 2، ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 57

جدول4ـ4: جدول2، گروه ماهانی برای ایستگاه شوش سال 1366 تا 1390  58

جدول4ـ5: جدول2 گروه ماهانی شهر شوش از 1366 تا 1390. 59

جدول4ـ6: جدول گروه 3 ماهانی شهر شوش 1366 تا 1390. 60

جدول4ـ7: جدول گروههای ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 3ـ1: رژیم حرارتی شهر شوش 1366 تا 1390………………………………………………………………….41

نمودار 3ـ2: تعداد و مجموع روزهای بارندگی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390  45

نمودار3ـ3: میزان ابرناکی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390. 46

نمودار3ـ4: ساعات آفتابی شهر شوش 1366 تا 1390………………………………………………………………….44

نمودار3ـ5: میزان رطوبت نسبی شهر شوش از 1366 تا 1390. 49

نمودار 3ـ7: گلباد فصل بهار 52

نمودار 3ـ8: گلباد فصل تابستان.. 52

نمودار 3ـ9: گلباد فصل پاییز 53

نمودار 3ـ10: نمودار گلباد فصل زمستان 53

نمودار شماره4ـ1: نمودار آمبروترمیک شهر شوش 1366 تا 1390. 56

نقشه 3ـ1: موقعیت عمومی منطقه مورد مطالعه. 38

 

چکیده

موضوع اقلیم و معماری یکی از موضوعات بسیار جالب در مطالعات مربوط به نقش عناصر آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی است. اثر آب و هوا در شکل گیری محیط مسکونی از دیرباز معمول بوده است و معماران از گذشته های دور نقش و تأثیر این عوامل را می دانسته و در ساخت خانه ها بدان توجه داشته­اند.

دراین تحقیق از روش­های علمی، توصیفی، اسنادی، کتابخانه­ای استفاده شده و ویژگی­های طبیعی و خصوصاً شرایط اقلیمی شوش در رابطه با انسان و محیط سکونت وی مطالعه شده است.

عناصر و شرایط اقلیمی منطقه با استفاده از آمارهای ایستگاه هواشناسی دزفول در طول دوره­ی 25 ساله (1366 تا 1390) استخراج شده است.

توجه به عناصر اقلیمی مانند (تابش، دما، باد و…) در احداث ساختمان­ها از موضوعات مهم مورد توجه در این پروژه است. در مبحث طراحی اقلیمی ساختمان در شوش موضوعاتی مانند جهت استقرار ساختمان­ها با توجه به زاویه تابش خورشید و جهت وزش بادهای گرم و سرد، درجه گرم بودن اقلیم منطقه، جنس مصالح ساختمانی مورد استفاده و … مورد مطالعه قرار گرفته است. که مهم­ترین عناصر اقلیمی مؤثر در شهر شوش تابش، ساعات آفتابی، دما و باد شناخته شد. تیپ اقلیمی شهر شوش گرم و خشک تشخیص داده شده و از نظر رژیم حرارتی دارای دو دوره­ی گرم و معتدل سال بوده که دوره­ی گرمای سال طولانی­تر است.

از نظر رژیم بارندگی دارای دو دوره­ی خشک و مرطوب است که طول دوره­ی خشک نیز طولانی­تر است. میانگین بارندگی سالانه شهر شوش 1/321 میلی­متر است. بادغالب در شهر شوش در فصل بهار شمال غربی، جنوب شرقی و باد نایب، غربی، در فصل تابستان، جهت باد غالب غربی و باد نایب جنوب غربی، در فصل پاییز، جهت باد غالب از غرب و جهت باد نایب شمال غربی، و در فصل زمستان، جهت باد غالب از غرب و جهت باد نایب جنوب غربی است. با توجه به جهت باد غالب و زاویه­ی تابش و جنس مصالح به این نتیجه رسیدیم که ساختمان ها در شوش با جهت غربی و جهت بازشوها در یک طرف ساختمان و در اندازه­ی کوچک و نوع مصالح از آجر بهتر است طراحی و ساخته شود.

شرایط بیوکلیمای انسانی در شهر شوش با استفاده از معیارهای مختلف آسایش مانند (اولگی، گیونی، ماهانی) مورد مطالعه قرار گرفت و معلوم شد که در شهر شوش در طی روزهای سال دوره­ی نیاز به سایه و سرمایش طولانی­تر و هوا در بیشتر شب­ها سرد است.

اصطلاحات کلیدی: اقلیم، طراحی اقلیمی، روش اولگی، روش گیونی، روش ماهانی

 

دانلود فایل

پایان نامه بررسي بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا

پایان نامه بررسي بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا

پایان-نامه-بررسي-بانکداري-الکترونيک-بر-عملکرد-نظام-بانکداري-بدون-ربا

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرات بانکداري الکترونيکي از نظر کيفي است. سيستم هايي از قبيل خود پرداز ، بانکداري اينترنتي ، دستگاههاي کارت خوان ، پول الکترونيک و .. از نمو نه هاي بانکداري الکترونيک است که تأ ثيراتي از قبيل  سرعت عمل ، امنيت ، راندمان ، محدوده تحت پوشش ، هزينه ها ، قا بليت هاي جديد و.. 

مقدمه

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الکترونيک عمده ترين دستاورد به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است. يکي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيک ، وجود سيستم بانکداري الکترونيک است که همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الکترونيک را تسهيل کند. در حقيقت مي‌توان گفت که پياده سازي تجارت الکترونيک ، نيازمند تحقق بانکداري الكترونيك است. به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الکترونيک در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيک روز به روز در حال افزايش هستند.

فصل اول:کليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

واژه هاي کليدي…………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهميت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………3

ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

فرضيه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………6

روش اجرايي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………..7

محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………7

منافع تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………7

پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم:ادبيات موضوع………………………………………………………………………………………………………………….10

تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري…………………………………………………………………………………………….11

تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي…………………………………………………………………………………………..12

دوره اول: اتوماسيون پشت باجه………………………………………………………………………………………………………13

دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه…………………………………………………………………………………………………….13

دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حسابهايشان………………………………………………………………………….14

دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستمهاو مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي………………..15

مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي……………………………………………………………………………..17

انتقال الکترونيکي وجوه…………………………………………………………………………………………………………………..19

مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه……………………………………………………………………………………………………….20

اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………23

مزايا وويژگيهاي بکارگيري انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………………………24

نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه…………………………………………………………………………………………….26

انواع سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………………………………………27

بانکداري الکترونيکي مصرف کننده(در سطح مشتري)………………………………………………………………….28

ماشين خود پرداز…………………………………………………………………………………………………………………………….28

ماشين هاي نقطه فروش…………………………………………………………………………………………………………………29

بانکداري تلفني………………………………………………………………………………………………………………………………..30

 

دانلود فایل

دانلود پایان نامه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود-پایان-نامه-ارتباط-بين-سود-و-قيمت-سهام-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

با توجه به تئوري هاي موجود در زمينه ارزش اوراق بهادار و اينكه قيمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلي جريان هاي نقدي آينده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) مي باشد  و  براي آزمون محتوايي اطلاعاتي سود حسابداري اعلام  شده  از سوي شركت ها و بررسي ميزان توجه خريداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداري اقدام به انجام اين تحقيق شد.

از ديد سرمايه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشاركت در مالكيت ، اداره امور شركت از طريق اعمال حق راي ، نقدينگي دارايي ، پوشش در مقابل تورم و معافيت هاي مالياتي ، قابل تامل مي باشد .

هدف اوليه از سرمايه گذاري در سهام شركت ها، همچون بسياري ديگر از فرصت ها و امكانات سرمايه گذاري كسب سود مي باشد . سرمايه گذاري در اوراق سهام ، مشكل تقسيم ناپذيري طرح هاي بزرگ را حل كرده و بورس اوراق بهادار نيز ، سرمايه گذاري در اوراق بهادار را تسهيل مي كند . مشكل ديگر سرمايه گذاري در دارايي هاي فيزيكي يعني قابليت نقدينگي پايين تر ، از طريق سرمايه گذاري در اوراق سهام حل مي شود .

در فصل دوم كلياتي در زمينه سود حسابداري ، مفاهيم و تئوري هاي موجود در زمينه سود ، همچنين خلاصه اي از تحقيقات انجام شده در زمينه بررسي ارتباط بين سود حسابداري و قيمت سهام ارائه گرديد ، در زمينه رفتار قيمت سهام نيز مطالبي عنوان گرديد . هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط و همبستگي بين تغيير در سود و تغيير قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی CPU کامپیوتر

دانلود پایان نامه بررسی CPU کامپیوتر

دانلود-پایان-نامه-بررسی-cpu-کامپیوتر

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

CPU يا Processor اساسي‌ترين جزء يك كامپيوتر مي‌باشد. CPU يك آي- ‌سي يا تراشه يا Chilp است كه از مدارات مجتمع فشرده زيادي تشكيل شده است. بعبارت ديگر مهمترين آي- سي يك كامپيوتر ریز‌پردازنده يا CPU آن است. محل قرار گرفتن آن روي برد داخلي و درجاي ويژه‌اي از مادربرد قرار دارد. در سراسر جهان شركتهاي زيادي به توليد اين آي- سي پرداخته‌اند از معروفترين آنها مي‌توان ريز‌پردازنده Motorolla-Intel و AMD و Cyrix را نام برد.

ريز‌پردازنده ، از واحدهاي گوناگوني تشكيل شده كه هر واحد وظيفه خاصي را انجام مي‌دهد. با قرار گرفتن اين واحدها در كنار يكديگر يك ريزپردازنده به صورت يك مجموعه مجتمع و فشرده تشكيل مي‌شود. هر ريزپردازنده از واحدهاي زير تشكيل شده است.

1- واحد محاسبه و منطق (ALU)

اين واحد شامل مداراتي است كه مي‌تواند محاسبات برنامه‌هاي كامپيوتري را انجام دهد. مثلاً مجموع دو عدد را بطور منطقي محاسبه مي‌كند. ALU مخفف كلمات Artimatic -Logic – Unit  است.

2- واحد كنترل CU يا Control – Unit اين واحد بر واحد ورودي و خروجي حافظه‌هاي گوناگوني نظارت مي‌كند و چگونگي ورود و خروج آنها را كنترل مي‌كند.

3- حافظه‌هاي ثابت يا Register

هر ريزپردازنده براي جمع‌آوري اطلاعات نياز به يك محل موقت دارد تا داده‌ها را در داخل آنها قرار داده و در مواقع لزوم از آنها استفاده نمايد، كه اين محلهاي موقت را حافظه‌هاي ثابت يا Register مي‌گويند.

4- حافظه‌هاي پنهان يا Cache

حافظه مخفي يا Cache يك حافظه سريع است كه مورد استفاده CPU قرار مي‌گيرد.بعبارت ديگر چون سرعت عمليات CPU زياد است لذا اطلاعات نيز بايد با سرعت زياد از حافظه اصلي خوانده و پردازش شود ،‌اما سرعت حافظه اصلي كمتر از سرعت CPU است، لذا خواندن اطلاعات با مكث همراه مي‌شود، اين حالت انتظار باعث كند شدن سرعت كامپيوتر مي‌گردد. به منظور جبران اين وضع از واحدي به نام Cache استفاده مي‌كنندكه سرعت آن برابر سرعت CPU است. در نتيجه مقداري از محتويات حافظه اصلي كه مورد استفاده CPU است به حافظه Cache منتقل مي‌گردد تا در موقع خواندن و نوشتن با سرعت CPU مطابقت داشته باشد.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی شبکه بی سیمWifi

دانلود پایان نامه بررسی شبکه بی سیمWifi

دانلود-پایان-نامه-بررسی-شبکه-بی-سیمwifi

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

شبکه های بی سیم در محدوده ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله های نسبتآ کوتاه در حدود 10 متر استفاده می شوند. بر خلاف شبکه های بی سیم محلی، ارتباط روی WPAN ها نیاز به تجهیزات زیر ساختی کمی دارد و یا اصلآ به چنین تجهیزاتی نیاز ندارد. این خصوصیت راه حل هایی ساده، کارآ از نظر مصرف انرژی و ارزان برای پیاده سازی روی محدوده ی وسیعی از دستگاه ها را فراهم می کند. در این پروژه به مطالعه ی استانداردهاي IEEE 802.11 (WIFI) پرداخته ایم. نرخ ارسال در این استاندارد 1مگا بیت تا 54 مگا بیت می باشد که به عنوان يک تکنولوژي شبکه‌ پرسرعت است که بطور وسيعي در خانه‌ها، مدارس، کافه‌ها، هتل‌ها و ساير مکان‌هاي عمومي مانند کنگره‌ها و فرودگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد استاندارد IEEE 802.11 در  June 1997 برای WLAN ها منتشر شد. اين استاندارد شبيه استاندارد 802.3  روي  Ethernet نودهاي شبكه بيسم نيز توسط آدرس MAC  حك شده روي كارت هاي شبكه آدرس دهي مي شوند. در این استاندارد فقط درباره ی دو لایه ی PHY و MAC صحبت شده است. شركت هاي بزرگ و معتبري همچون مايكروسافت ، اينتل سيسكو واي بي با شعار کنترل بی سیم آسان و با هدف ایجاد ارتباط بی سیم با اطمینان، با قیمت پایین و مصرف توان کم برای کاربرد های کنترلی بر طبق استاندارد های جهانی به شدت مشغول كار بر روي تكنولوژي wifi هستند .تمرکز اصلی مطالعات در این پروژه بر استانداردهاي IEE 802.11 و امنيت شبكه هاي بيسيم است .

دانلود فایل

پروژه بررسی ستون های مرکب فولادی-بتنی

پروژه بررسی ستون های مرکب فولادی-بتنی

پروژه-بررسی-ستون-های-مرکب-فولادی-بتنی

مقدمه: 
يكی از حساس ترين تصميماتی كه طراح سازه بايستیمدنظرقراردهد، انتخاب نوع مصالح مصرفی در سازه
میباشد .اين تصميم دربسياري ازاوقات تابع نوع سازه، مسايل مالی وهمچنين تجربهومهارت طراح است .هدف
اصلی دنبال شده در طراحی بدست آوردن ساز هاي اقتصادي و در عين حال با عملكرد مطلوب می باشد. بتن و
فوالدمصالحی هستند كهبه صورت گستردهدر ساخت و سازها مورداستفاده قرارمی گيرد .مزاياي هردومصالح
امروزه به خوبی شناخته شده است .بتن مصالحی با سختی باال، ارزان قيمت )نسبت به سايرمصالح(ومقاومت قابل
توجه در برابر آتش سوزي و ضمنا فوالد مصالحی با شكل پذيري و مقاومت باال و وزن كم است .با اين وجود
استفاده از فوالد تنها در ساختن ستون ها بخصوص در سازه هاي بلند، غير اقتصادي می باشد.همچنين سازه هاي
بلند با ستون هاي فوالدي معموال داراي تغيير شكل هاي جانبی نسبتا بزرگ بودهودرمقابل آتش سوزي مقاومت
پايينی دارند .همچنين استفادهازبتن تنهادر ستون هاي ساختمان هاي بلند،در طبقاتپائين فضاي بيشتري را اشغال
نمودهوداراي وزن نسبتا بيشتري است وبعلت تردو شكننده بودن بتن، سازه حاصل داراي شكل پذيري كمتري
بوده و در بارهاي لرزه اي افت مقاومت در سازه بوجود خواهد آمد .تركيب هوشمندانه اين دو مصالح، يك
سيستم موثرو كاراترازاستفاده مجزا از آن ها را نتيجه می دهد.
اين سيستم را با عباراتی چون سيستم مركب و يا دوگانه معرفی می كنند. امروزه سيستم هاي مركب به
صورت موفقيت آميزي در ستون ها، تيرها و دالهاي با دهانه هاي متوسط و بزرگ در ساختمان ها و همچنين در 
پايهوتيرهاي پلها مورد استفاده قرار می گيرند. استفاده از ستون هاي مركب بعلت همكاري توام ومناسب بتن و
فوالددربسياري از سيستم هاي سازه اي در سرتاسر جهان در حال افزايش است .ستون هاي مركب نه تنها مزاياي
بسياري در ساخت )بخصوص سرعت و اقتصاد(دارند بلكهباعث بهبود قابل توجهی در خواص مكانيكی اعضاي
سازه اي درمقايسه با اعضاي بتن مسلح وفوالدي تنها می شوند. ستون هاي مركب اگر جزئی از سيستم سازه اي
مختلط باشند، مزاياي ديگري نيزمی توان ازآن ها انتظارداشت. بعنوان مثال اگراتصال مناسبی بين ستون و سيستم 
سقف )تير و دال( برقرار باشد، اين اتصال مقاومت باالتر و رفتار بهتري از خود نشان می دهد كه در نتيجه باعث 
افزايش طاقت 4 و ايجاد قيد اضافی خواهد شد .يكی از پيچيدگی هاي اجرايی در اين ستون ها هماهنگی بين 
عوامل اجرايی بتن و فوالد و نحوه اتصال تير به ستون است اما مزاياي باالي اين نوع ستون ها )سرعت ساخت، 
عدم نياز به قالب، كاهش بارهاي روي فونداسيون، افزايش فضاي مفيد و كاهش هزينه هاي ساخت ونگهداري(
باعث طراحی واجراي روز افزون آن ها می باشد.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی انعطاف پذيري و تمرينات كششي

دانلود پایان نامه بررسی انعطاف پذيري و تمرينات كششي

دانلود-پایان-نامه-بررسی-انعطاف-پذيري-و-تمرينات-كششي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

مقدمه

انعطاف‌پذيري يكي از اجزاء آمادگي جسماني و يك بخش كليدي در پيشگيري از آسيب و بهبود اجراي ورزشي مي‌باشد. در افراد غيرفعالي كه عادت به زندگي كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هايشان كوتاه و فاقد قابليت كشش مي‌شوند. به عبارت ديگر دستگاه عضلاني در نتيجه بي‌تحركي، به تدريج قابليت ارتجاعي خود را از دست مي‌دهند و در نهايت دچار كاهش قابليت كشش مي‌شود( ). براي توسعه سريع انعطاف‌پذيري، تمرينات مربوط به گرم كردن اجرا مي‌گردد كه در نتيجه اجراي يكسري حركات كششي تا ميزان محدودي مي‌توان برانعطاف‌پذيري افزود، ليكن اين نوع تمرينات به تنهايي نمي‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذيري در درازمدت شود. امروزه تمرينات كششي به منظور توسعه انعطاف‌پذيري، بخش مهمي از هر نوع فعاليت جسماني به شمار مي‌رود.

چندين شيوه كششي شامل ايستا، پويا و تسهيل عصبي ـ عضلاني گيرنده‌هاي عمقي (PNF) افزايش در انعطاف‌پذيري را نشان داده‌اند. برخي از مطالعات پيشين نشان داده‌اند كه روش كششي PNF افزايش بيشتري را در دامنه حركتي نسبت به ساير روشها ايجاد مي‌كنند. اگرچه برخي از مزاياي استفاده از روشهاي كششي PNF مشخص شده است اما كارايي بيشتر اين روشها در تحقيقات هنوز مورد سؤال است.

چندين نوع روش كششي PNF وجود دارد كه عبارتند از: CR، HR، CRCA و SRHR و ACR

شماري از مطالعات شيوه SRHR را در تحقيقات خود به كار برده‌اند و هركدام زمانهاي متفاوتي را براي نگهداري انقضاض ايستا (MVIC) ذكر كرده‌اند. در نتيجه تعيين مؤثرترين زمان نگهداري انقباض ايستا در اين شيوه بايد بررسي شود. در صورتيكه زمان كوتاهتر MVIC، افزايش يكساني ا در دامنه حركتي (ROM) در مقايسه با يك زمان طولاني‌تر ايجاد كند، مربيان و ورزشكاران ممكن است شيوه‌اي كه زمان كمتري را صرف كند، ترجيح دهند.

۲ـ۱ بيان مسأله

تمرينات انعطاف‌پذيري به طور كلي به عنوان يك بعد مهم در اجراهاي ورزشي پذيرفته شده است و بطور وسيعي بعنوان يك شيوه مؤثر در درمان و پيشگيري از آسيبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرينات كششي براي افزايش قابليت كشساني بافت و بدين طريق افزايش دامنه حركت مفاصل ويژه طراحي شده‌اند. اعتقاد بر اين است كه افزايش دامنه حركت عملكردهاي ورزشي را بهبود و شدت و تعداد آسيبها را كاهش مي‌دهد. با وجود اينكه عوامل ارثي نقشي تعيين كننده در انعطاف‌پذيري ايفاء مي‌كنند، حركت‌پذيري مفصل مي‌تواند از طريق يك برنامه منظم حركات توسعه دهنده انعطاف‌پذيري حفظ و يا توسعه داده شود.

اجزاء مقاوم غيرفعال و انقباضي فعال در برابر كشش عضله مقاومت ايجاد مي‌كنند و روشهاي ويژه‌اي براي كاهش مقدار چنين محدودكننده‌هايي پيشنهاد شده‌اند.

به منظور توسعه انعطاف‌پذيري، روشهاي كششي مختلفي ارائه شده‌اند كه محققين بطور كلي آنها را به سه دسته ايستا، پويا PNF تقسيم نموده‌اند. روش كششي ايستا عبارت است از كشيدن عضله تا نقطه احساس مقاومت و حفظ اين وضعيت به مدت ۶ تا ۶۰ ثانيه شيوه كششي پويا، متضمن حركات تابي يا فعال مي‌باشد. در اين نوع كشش، گروه عضلات در حالت كشيدگي نگه داشته نمي‌شوند، بلكه از حركات پوياي مكرر در يك زمان كوتاه استفاده مي‌شود. به عقيده كنت و وس، PNF عبارت است از تسريع يا توسعه مكانيسم عصبي، عضلاني از طريق تحريك گيرنده‌هاي عمقي

از رايج‌ترين روشهاي PNF كه ورزشكاران در تمرينات خود مورد استفاده قرار مي‌دهند، روش SRHR است كه به عقيده برخي محققين انعطاف‌پذيري را بيش از ساير روشهاي كششي معمول PNF افزايش مي‌دهد. روش SRHR شامل انقباض ايستاي عضلات مخالف، پس از انقباض عضلات موافق است و از آنجاييكه هر دو گروه عضلاني موافق و مخالف در اين روش منقبض مي‌شوند، با تحريك گيرنده‌هاي عمقي درون عضلاني از طريق بازداري اتوژنيك و بازداري دوسويه موجب انبساط (راحتي) در عضله تحت كشش مي‌شود.

متون متعددي كه از روش SRHR استفاده كرده‌اند، هر كدام زمانهاي متفاوتي را براي نگهداري MVIC توصيه نموده‌اند. در حاليكه برخي از متون زمان مشخصي را براي MVIC ذكر نكرده‌اند، برخي از محققين ۳ ثانيه MVIC را در روشهاي مختلف PNF مورد حمايت قرار داده‌اند. در مطالعات ديگر ۵ ثانيه و ۶ ثانيه MVIC  نيز مورد استفاده قرار گرفته است. بعلاوه، ابهام وقتي بيشتر مي‌شود كه محققان ۷ ثانيه، ۷ تا ۸ ثانيه، ۱۰ ثانيه، ۱۵ ثانيه و حتي تا بيش از ۲۰ ثانيه MVIC  را نيز بكار برده‌اند.

مطالعه حاضر تأثير ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانيه MVIC در كشش PNF به روش SRHR را بر توسعه دامنه حركتي مفصل ران مورد بررسي قرار مي‌دهد. در واقع محقق در جستجوي پاسخ به اين سؤال است كه آيا بين زمانهاي ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانيه MVIC در روش SRHR تفاوتي وجود دارد يا خير؟

 

فهرست مطالب :

 1. فصل اول : مقدمه و معرفی
 2. مقدمه
 3. بیان مسأله
 4. ضرورت و اهمیت تحقیق
 5. اهداف تحقیق
 6. پیش‌ فرض های آزمون
 7. فرضیه‌ های تحقیق
 8. محدودیت‌ های تحقیق
 9. متغیرهای تحقیق
 10. تعریف عملیاتی واژه‌ ها و اصطلاحات
 11. فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
 12. مقدمه
 13. انعطاف پذیری
 14. انواع انعطاف پذیری
 15. عوامل محدود کننده انعطاف پذیری
 16. فواید برنامه تمرینی کششی
 17. کشش عضلانی و پیشگیری از آسیب
 18. رخداد های هنگام کشش عضلانی
 19. چه موقع کشش را انجام دهیم؟
 20. مبانی نروفیزیولوژیک کشش
 21. دوک های عضلانی
 22. اندام وتری گلژی
 23. بازتاب کششی
 24. مهار خودبخودی (بازتاب کششی معکوس)
 25. بازداری دوسویه
 26. انواع تکنیک های کششی
 27. کشش بالستیک (پویا)
 28. شش ایستا
 29. کشش تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده‌ های عمقی (PNF)
 30. کشش به روش SRHR
 31. رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حرکتی
 32. فصل سوم : روش شناسی تحقیق
 33. جامعه آماری
 34. نمونه و روش نمونه‌ گیری
 35. ابزار اندازه‌ گیری
 36. نوع تحقیق
 37. طرح تحقیق
 38. مراحل اجرای تحقیق
 39. اجرای پیش‌ آزمون
 40. برنامه یک جلسه تمرین
 41. شیوه اجرای یک نوبت (ست) از برنامه تمرین
 42. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
 43. مقدمه
 44. توصیف آماری داده‌ ها
 45. آزمون فرضیه‌ های تحقیق
 46. فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 47. مقدمه
 48. خلاصه تحقیق
 49. یافته‌ های تحقیق
 50. بحث و نتیجه‌ گیری
 51. پیشنهاد برخاسته از تحقیق
 52. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
 53. منابع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۹۳ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۱۷ صفحه

دانلود فایل