پایان نامه تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش

پایان نامه تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش

پایان-نامه-تهیه-الگوی-بهینه-مسکن-در-ارتباط-با-عناصر-اقلیمی-در-شهر-شوش

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات

1ـ1ـ طرح مسأله. 6

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت مسئله. 6

1ـ3ـ سئوالات تحقیق.. 8

1ـ4ـ فرضیات تحقیق.. 8

1ـ5ـ اهداف و کاربردهای تحقیق.. 8

1ـ6ـ پیشینه ی تحقیق.. 8

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2ـ1 مقدمه. 14

2ـ7ـ رابطه ارگانیزم بدن انسان و محیط… 16

2ـ8ـ راحتی و آسایش انسان در ساختمان.. 16

2ـ9ـ رابطه درجه حرارت و معماری.. 17

2ـ10ـ تأثیر عوامل اقلیمی بر سا ختمان.. 18

2ـ10ـ1 انرژی جذب شده در دیوارها 18

2ـ10ـ2 انرژی خورشیدی نفوذیافته از پنجرهها 18

2ـ11ـ1ـ دمای داخلی.. 19

2ـ12 فشار بخار هوای داخلی.. 21

2ـ13ـ تأثیر رطوبت بر ساختمان.. 22

2ـ14ـ تعریق در سطح دیوارها 22

2ـ15ـ تأثیر باد بر ساختمان.. 23

2ـ16ـ تعیین شکل ساختمان در رابطه با اقلیم.. 23

2ـ16ـ1 اقلیم سرد. 23

2ـ16ـ2 اقلیم معتدل.. 24

2ـ16ـ3 اقلیم گرم و خشک…. 24

2ـ16ـ4 اقلیم گرم و مرطوب… 26

2ـ17ـ تقسیمات اقلیمی مناطق گرمسیری.. 26

2ـ18ـ1 روش اولگی.. 27

2ـ18ـ2 روش گیونی.. 27

2ـ18ـ3 روش ماهانی.. 28

2ـ18ـ3ـ1 تقسیمات اقلیمی خوزستان با روش اولگی.. 31

2ـ18ـ3ـ2 تقسیمات اقلیمی خوزستان، با روش گیونی.. 33

2ـ18ـ3ـ3 تقسیمات اقلیمی خوزستان، با روش ماهانی.. 34

فصـل سوم:ویژگیهای جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه

3ـ1ـ موقعیت جغرافیایی.. 38

3ـ1ـ1 توپوگرافی.. 38

3ـ2ـ ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه. 40

3ـ3ـ عناصر آب و هوایی شهرستان شوش…. 42

3ـ3ـ1ـ دما 42

3ـ3ـ2ـ بارش…. 44

3ـ3ـ3ـ میزان ابرناکی.. 45

3ـ3ـ4 ساعات آفتابی.. 46

3ـ3ـ5ـ روزهای یخبندان.. 47

3ـ3ـ6ـ رطوبت… 47

3ـ3ـ7ـ تبخیر. 49

3ـ3ـ8 سرعت و جهات باد در منطقه. 50

3ـ4ـ تیپ بندی اقلیمی شوش براساس روش کوپن.. 51

3ـ5ـ تیپ بندی اقلیمی شوش براساس روش دمارتن.. 51

فصل چهارم:روش کار و ارائه یافته های تحقیق

4ـ1ـ جمع آوری داده ها 55

4ـ2ـ معرفی داده ها و اطلاعات موجود. 55

4ـ3ـ پردازش داده ها 55

4ـ4ـ معرفی جداول و نمودارها 56

4ـ5ـ ارائه ی یافتههای تحقیق.. 65

4ـ5ـ1 تحلیل و بررسی روش ماهانی.. 65

4ـ5ـ2 تحلیل و بررسی روش اولگی.. 67

4ـ5ـ3 تحلیل و بررسی روش گیونی.. 68

4ـ5ـ4 نتایج براساس جدول ماهانی.. 69

فصل پنجم:آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ آزمون فرضیه ها 71

5ـ1ـ1 نتایج براساس آمار هواشناسی.. 71

5ـ1ـ2 نتایج براساس نمودار زیست اقلیم اولگی.. 72

5ـ2 ـ پیشنهادها 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول 2ـ1: جدول ماهانی منطقه آسایش شب و روز 29

جدول2ـ2: جدول شاخصهای رطوبتی و خشکی ماهانی.. 30

جدول2ـ3: جدول بیوکلیماتیک شهرهای استان خوزستان.. 33

جدول2ـ4: جدول بیوکلیماتیک ساختمانی خوزستان.. 34

جدول2ـ5: گروه بندی شهرهای استان خوزستان براساس پیشنهادهای ماهانی  36

جدول3ـ1: مساحت و درصد طبقات ارتفاعی در شهرستان شوش…. 39

جدول3ـ2: مساحت و درصد طبقات شیب در شهرستان شوش…. 39

جدول3ـ3: رژیم حرارتی شهر شوش 1366 تا 1390. 43

جدول3ـ4: روزهای بارندگی و مجموع بارندگی ماهانه شهر شوش از 1366 تا 1390  45

جدول3ـ5: مجموع ابرناکی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390. 46

جدول3ـ6: ساعات آفتابی شهر شوش 1366 تا 1390. 47

جدول3ـ7: رطوبت نسبی شهر شوش 1366 تا 1390. 48

جدول3ـ8: میزان تبخیر شهر شوش 1366 تا 1390. 50

جدول شماره 4ـ1: جدول آمبروترمیک شهر شوش 1366 تا 1390. 56

جدول شماره4ـ2: گروه ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 57

جدول شماره4ـ3: گروه 2، ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 57

جدول4ـ4: جدول2، گروه ماهانی برای ایستگاه شوش سال 1366 تا 1390  58

جدول4ـ5: جدول2 گروه ماهانی شهر شوش از 1366 تا 1390. 59

جدول4ـ6: جدول گروه 3 ماهانی شهر شوش 1366 تا 1390. 60

جدول4ـ7: جدول گروههای ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 3ـ1: رژیم حرارتی شهر شوش 1366 تا 1390………………………………………………………………….41

نمودار 3ـ2: تعداد و مجموع روزهای بارندگی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390  45

نمودار3ـ3: میزان ابرناکی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390. 46

نمودار3ـ4: ساعات آفتابی شهر شوش 1366 تا 1390………………………………………………………………….44

نمودار3ـ5: میزان رطوبت نسبی شهر شوش از 1366 تا 1390. 49

نمودار 3ـ7: گلباد فصل بهار 52

نمودار 3ـ8: گلباد فصل تابستان.. 52

نمودار 3ـ9: گلباد فصل پاییز 53

نمودار 3ـ10: نمودار گلباد فصل زمستان 53

نمودار شماره4ـ1: نمودار آمبروترمیک شهر شوش 1366 تا 1390. 56

نقشه 3ـ1: موقعیت عمومی منطقه مورد مطالعه. 38

 

چکیده

موضوع اقلیم و معماری یکی از موضوعات بسیار جالب در مطالعات مربوط به نقش عناصر آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی است. اثر آب و هوا در شکل گیری محیط مسکونی از دیرباز معمول بوده است و معماران از گذشته های دور نقش و تأثیر این عوامل را می دانسته و در ساخت خانه ها بدان توجه داشته­اند.

دراین تحقیق از روش­های علمی، توصیفی، اسنادی، کتابخانه­ای استفاده شده و ویژگی­های طبیعی و خصوصاً شرایط اقلیمی شوش در رابطه با انسان و محیط سکونت وی مطالعه شده است.

عناصر و شرایط اقلیمی منطقه با استفاده از آمارهای ایستگاه هواشناسی دزفول در طول دوره­ی 25 ساله (1366 تا 1390) استخراج شده است.

توجه به عناصر اقلیمی مانند (تابش، دما، باد و…) در احداث ساختمان­ها از موضوعات مهم مورد توجه در این پروژه است. در مبحث طراحی اقلیمی ساختمان در شوش موضوعاتی مانند جهت استقرار ساختمان­ها با توجه به زاویه تابش خورشید و جهت وزش بادهای گرم و سرد، درجه گرم بودن اقلیم منطقه، جنس مصالح ساختمانی مورد استفاده و … مورد مطالعه قرار گرفته است. که مهم­ترین عناصر اقلیمی مؤثر در شهر شوش تابش، ساعات آفتابی، دما و باد شناخته شد. تیپ اقلیمی شهر شوش گرم و خشک تشخیص داده شده و از نظر رژیم حرارتی دارای دو دوره­ی گرم و معتدل سال بوده که دوره­ی گرمای سال طولانی­تر است.

از نظر رژیم بارندگی دارای دو دوره­ی خشک و مرطوب است که طول دوره­ی خشک نیز طولانی­تر است. میانگین بارندگی سالانه شهر شوش 1/321 میلی­متر است. بادغالب در شهر شوش در فصل بهار شمال غربی، جنوب شرقی و باد نایب، غربی، در فصل تابستان، جهت باد غالب غربی و باد نایب جنوب غربی، در فصل پاییز، جهت باد غالب از غرب و جهت باد نایب شمال غربی، و در فصل زمستان، جهت باد غالب از غرب و جهت باد نایب جنوب غربی است. با توجه به جهت باد غالب و زاویه­ی تابش و جنس مصالح به این نتیجه رسیدیم که ساختمان ها در شوش با جهت غربی و جهت بازشوها در یک طرف ساختمان و در اندازه­ی کوچک و نوع مصالح از آجر بهتر است طراحی و ساخته شود.

شرایط بیوکلیمای انسانی در شهر شوش با استفاده از معیارهای مختلف آسایش مانند (اولگی، گیونی، ماهانی) مورد مطالعه قرار گرفت و معلوم شد که در شهر شوش در طی روزهای سال دوره­ی نیاز به سایه و سرمایش طولانی­تر و هوا در بیشتر شب­ها سرد است.

اصطلاحات کلیدی: اقلیم، طراحی اقلیمی، روش اولگی، روش گیونی، روش ماهانی

 

دانلود فایل

پایان نامه بررسي بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا

پایان نامه بررسي بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا

پایان-نامه-بررسي-بانکداري-الکترونيک-بر-عملکرد-نظام-بانکداري-بدون-ربا

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرات بانکداري الکترونيکي از نظر کيفي است. سيستم هايي از قبيل خود پرداز ، بانکداري اينترنتي ، دستگاههاي کارت خوان ، پول الکترونيک و .. از نمو نه هاي بانکداري الکترونيک است که تأ ثيراتي از قبيل  سرعت عمل ، امنيت ، راندمان ، محدوده تحت پوشش ، هزينه ها ، قا بليت هاي جديد و.. 

مقدمه

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الکترونيک عمده ترين دستاورد به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است. يکي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيک ، وجود سيستم بانکداري الکترونيک است که همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الکترونيک را تسهيل کند. در حقيقت مي‌توان گفت که پياده سازي تجارت الکترونيک ، نيازمند تحقق بانکداري الكترونيك است. به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الکترونيک در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيک روز به روز در حال افزايش هستند.

فصل اول:کليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

واژه هاي کليدي…………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهميت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………3

ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

فرضيه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………6

روش اجرايي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………..7

محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………7

منافع تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………7

پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم:ادبيات موضوع………………………………………………………………………………………………………………….10

تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري…………………………………………………………………………………………….11

تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي…………………………………………………………………………………………..12

دوره اول: اتوماسيون پشت باجه………………………………………………………………………………………………………13

دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه…………………………………………………………………………………………………….13

دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حسابهايشان………………………………………………………………………….14

دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستمهاو مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي………………..15

مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي……………………………………………………………………………..17

انتقال الکترونيکي وجوه…………………………………………………………………………………………………………………..19

مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه……………………………………………………………………………………………………….20

اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………23

مزايا وويژگيهاي بکارگيري انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………………………24

نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه…………………………………………………………………………………………….26

انواع سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………………………………………27

بانکداري الکترونيکي مصرف کننده(در سطح مشتري)………………………………………………………………….28

ماشين خود پرداز…………………………………………………………………………………………………………………………….28

ماشين هاي نقطه فروش…………………………………………………………………………………………………………………29

بانکداري تلفني………………………………………………………………………………………………………………………………..30

 

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی انعطاف پذيري و تمرينات كششي

دانلود پایان نامه بررسی انعطاف پذيري و تمرينات كششي

دانلود-پایان-نامه-بررسی-انعطاف-پذيري-و-تمرينات-كششي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

مقدمه

انعطاف‌پذيري يكي از اجزاء آمادگي جسماني و يك بخش كليدي در پيشگيري از آسيب و بهبود اجراي ورزشي مي‌باشد. در افراد غيرفعالي كه عادت به زندگي كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هايشان كوتاه و فاقد قابليت كشش مي‌شوند. به عبارت ديگر دستگاه عضلاني در نتيجه بي‌تحركي، به تدريج قابليت ارتجاعي خود را از دست مي‌دهند و در نهايت دچار كاهش قابليت كشش مي‌شود( ). براي توسعه سريع انعطاف‌پذيري، تمرينات مربوط به گرم كردن اجرا مي‌گردد كه در نتيجه اجراي يكسري حركات كششي تا ميزان محدودي مي‌توان برانعطاف‌پذيري افزود، ليكن اين نوع تمرينات به تنهايي نمي‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذيري در درازمدت شود. امروزه تمرينات كششي به منظور توسعه انعطاف‌پذيري، بخش مهمي از هر نوع فعاليت جسماني به شمار مي‌رود.

چندين شيوه كششي شامل ايستا، پويا و تسهيل عصبي ـ عضلاني گيرنده‌هاي عمقي (PNF) افزايش در انعطاف‌پذيري را نشان داده‌اند. برخي از مطالعات پيشين نشان داده‌اند كه روش كششي PNF افزايش بيشتري را در دامنه حركتي نسبت به ساير روشها ايجاد مي‌كنند. اگرچه برخي از مزاياي استفاده از روشهاي كششي PNF مشخص شده است اما كارايي بيشتر اين روشها در تحقيقات هنوز مورد سؤال است.

چندين نوع روش كششي PNF وجود دارد كه عبارتند از: CR، HR، CRCA و SRHR و ACR

شماري از مطالعات شيوه SRHR را در تحقيقات خود به كار برده‌اند و هركدام زمانهاي متفاوتي را براي نگهداري انقضاض ايستا (MVIC) ذكر كرده‌اند. در نتيجه تعيين مؤثرترين زمان نگهداري انقباض ايستا در اين شيوه بايد بررسي شود. در صورتيكه زمان كوتاهتر MVIC، افزايش يكساني ا در دامنه حركتي (ROM) در مقايسه با يك زمان طولاني‌تر ايجاد كند، مربيان و ورزشكاران ممكن است شيوه‌اي كه زمان كمتري را صرف كند، ترجيح دهند.

۲ـ۱ بيان مسأله

تمرينات انعطاف‌پذيري به طور كلي به عنوان يك بعد مهم در اجراهاي ورزشي پذيرفته شده است و بطور وسيعي بعنوان يك شيوه مؤثر در درمان و پيشگيري از آسيبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرينات كششي براي افزايش قابليت كشساني بافت و بدين طريق افزايش دامنه حركت مفاصل ويژه طراحي شده‌اند. اعتقاد بر اين است كه افزايش دامنه حركت عملكردهاي ورزشي را بهبود و شدت و تعداد آسيبها را كاهش مي‌دهد. با وجود اينكه عوامل ارثي نقشي تعيين كننده در انعطاف‌پذيري ايفاء مي‌كنند، حركت‌پذيري مفصل مي‌تواند از طريق يك برنامه منظم حركات توسعه دهنده انعطاف‌پذيري حفظ و يا توسعه داده شود.

اجزاء مقاوم غيرفعال و انقباضي فعال در برابر كشش عضله مقاومت ايجاد مي‌كنند و روشهاي ويژه‌اي براي كاهش مقدار چنين محدودكننده‌هايي پيشنهاد شده‌اند.

به منظور توسعه انعطاف‌پذيري، روشهاي كششي مختلفي ارائه شده‌اند كه محققين بطور كلي آنها را به سه دسته ايستا، پويا PNF تقسيم نموده‌اند. روش كششي ايستا عبارت است از كشيدن عضله تا نقطه احساس مقاومت و حفظ اين وضعيت به مدت ۶ تا ۶۰ ثانيه شيوه كششي پويا، متضمن حركات تابي يا فعال مي‌باشد. در اين نوع كشش، گروه عضلات در حالت كشيدگي نگه داشته نمي‌شوند، بلكه از حركات پوياي مكرر در يك زمان كوتاه استفاده مي‌شود. به عقيده كنت و وس، PNF عبارت است از تسريع يا توسعه مكانيسم عصبي، عضلاني از طريق تحريك گيرنده‌هاي عمقي

از رايج‌ترين روشهاي PNF كه ورزشكاران در تمرينات خود مورد استفاده قرار مي‌دهند، روش SRHR است كه به عقيده برخي محققين انعطاف‌پذيري را بيش از ساير روشهاي كششي معمول PNF افزايش مي‌دهد. روش SRHR شامل انقباض ايستاي عضلات مخالف، پس از انقباض عضلات موافق است و از آنجاييكه هر دو گروه عضلاني موافق و مخالف در اين روش منقبض مي‌شوند، با تحريك گيرنده‌هاي عمقي درون عضلاني از طريق بازداري اتوژنيك و بازداري دوسويه موجب انبساط (راحتي) در عضله تحت كشش مي‌شود.

متون متعددي كه از روش SRHR استفاده كرده‌اند، هر كدام زمانهاي متفاوتي را براي نگهداري MVIC توصيه نموده‌اند. در حاليكه برخي از متون زمان مشخصي را براي MVIC ذكر نكرده‌اند، برخي از محققين ۳ ثانيه MVIC را در روشهاي مختلف PNF مورد حمايت قرار داده‌اند. در مطالعات ديگر ۵ ثانيه و ۶ ثانيه MVIC  نيز مورد استفاده قرار گرفته است. بعلاوه، ابهام وقتي بيشتر مي‌شود كه محققان ۷ ثانيه، ۷ تا ۸ ثانيه، ۱۰ ثانيه، ۱۵ ثانيه و حتي تا بيش از ۲۰ ثانيه MVIC  را نيز بكار برده‌اند.

مطالعه حاضر تأثير ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانيه MVIC در كشش PNF به روش SRHR را بر توسعه دامنه حركتي مفصل ران مورد بررسي قرار مي‌دهد. در واقع محقق در جستجوي پاسخ به اين سؤال است كه آيا بين زمانهاي ۵، ۱۰ و ۱۵ ثانيه MVIC در روش SRHR تفاوتي وجود دارد يا خير؟

 

فهرست مطالب :

 1. فصل اول : مقدمه و معرفی
 2. مقدمه
 3. بیان مسأله
 4. ضرورت و اهمیت تحقیق
 5. اهداف تحقیق
 6. پیش‌ فرض های آزمون
 7. فرضیه‌ های تحقیق
 8. محدودیت‌ های تحقیق
 9. متغیرهای تحقیق
 10. تعریف عملیاتی واژه‌ ها و اصطلاحات
 11. فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
 12. مقدمه
 13. انعطاف پذیری
 14. انواع انعطاف پذیری
 15. عوامل محدود کننده انعطاف پذیری
 16. فواید برنامه تمرینی کششی
 17. کشش عضلانی و پیشگیری از آسیب
 18. رخداد های هنگام کشش عضلانی
 19. چه موقع کشش را انجام دهیم؟
 20. مبانی نروفیزیولوژیک کشش
 21. دوک های عضلانی
 22. اندام وتری گلژی
 23. بازتاب کششی
 24. مهار خودبخودی (بازتاب کششی معکوس)
 25. بازداری دوسویه
 26. انواع تکنیک های کششی
 27. کشش بالستیک (پویا)
 28. شش ایستا
 29. کشش تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده‌ های عمقی (PNF)
 30. کشش به روش SRHR
 31. رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حرکتی
 32. فصل سوم : روش شناسی تحقیق
 33. جامعه آماری
 34. نمونه و روش نمونه‌ گیری
 35. ابزار اندازه‌ گیری
 36. نوع تحقیق
 37. طرح تحقیق
 38. مراحل اجرای تحقیق
 39. اجرای پیش‌ آزمون
 40. برنامه یک جلسه تمرین
 41. شیوه اجرای یک نوبت (ست) از برنامه تمرین
 42. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
 43. مقدمه
 44. توصیف آماری داده‌ ها
 45. آزمون فرضیه‌ های تحقیق
 46. فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 47. مقدمه
 48. خلاصه تحقیق
 49. یافته‌ های تحقیق
 50. بحث و نتیجه‌ گیری
 51. پیشنهاد برخاسته از تحقیق
 52. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
 53. منابع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۹۳ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۱۷ صفحه

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سیستم ایمنی بدن

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سیستم ایمنی بدن

دانلود-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-ورزش-بر-سیستم-ایمنی-بدن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                    شماره صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

 

کاهش پاکسازی مخاطی ……………………………………………………………………………………………………………………..6

ورزش بسيارسنگين براي سيستم ايمني بدن مضر است……………………………………………………………………………….19

ورزش ساده برای تقویت سیستم ایمنی بدن…………………………………………………………………………………………….23

تاثیر پیاده روی در تقویت سیستم دفاعی بدن …………………………………………………………………………………………..24

ورزش عملکرد سيستم‌ ايمني بدن را بهبود مي‌بخشد………………………………………………………………………………….25

ورزش؛ سیستم ایمنی و تغذیه ………………………………………………………………………………………………………………26

     رژیم غذایی پرچرب ……………………………………………………………………………………………………………………27

    

توصیه‌هایی برای ورزش کودکان…………………………………………………………………………………………………………33

ویتامین‌‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….29

رژیم غذایی دارای پروتئین، تمرینات ورزشی و اثر آن بر سیستم ایمنی………………………………………………………….29

وقتی سیستم ایمنی بدن در ورزش ضعیف می شود…………………………………………………………………………………………………………32

سیستم ایمنی در ورزش………………………………………………………………………………………………………………………32

ارتباط ورزش با سیستم ایمنی بدن………………………………………………………………………………………………………..33

آگاهی کلی از برنامه تمرینات ورزشی………………………………………………………………………………………………….34

حمله سیستم ایمنی به بدن پس از کلاس ورزش……………………………………………………………………………………..35

تاثیر ورزش بر تقویت دستگاه ایمنی بدن………………………………………………………………………………………………..36

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

دانلود فایل

پاورپوینت آموزش نوشتن پروپوزال Power Point اسلاید

پاورپوینت آموزش نوشتن پروپوزال Power Point اسلاید

پاورپوینت-آموزش-نوشتن-پروپوزال-power-point-اسلاید

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

از مهم ترین و اصلی ترین ارکان یک کار تحقیقی و پژوهشی، طرح تحقیق یا همان پروپوزال است. پروپوزال در لغت به معنی پیشنهاد است. یک پروپوزال همانند نقشه و ماکت یک ساختمان است که پیش از آغاز آن ساختمان طراحی شده تا بهترین زوایای ممکن از اجرای عملیات ساخت را در اختیار مهندسین قرار دهد. به این ترتیب یک مهندس ساختمان با نگاه به این ماکت می تواند نقشه ساختمان را در ذهن خود مجسم کند. این همان تعریف درست و دقیق از یک پروپوزال است، نقشه انجام تحقیق برای عملیاتی کردن یک پروژه تحقیقاتی. حال این پروژه می تواند یک طرح تحقیقاتی وسیع در سطح یک منطقه یا کشور باشد و یا یک پایان نامه ی کارشناسی ارشد. هم چنین به خاطر داشته باشید که یک پژوهشگر برای تامین اعتبارات مالی لازم برای عملیاتی کردن طرح خود لازم است هدف از پروژه تحقیقاتی خود را در قالب یک پروپوزال به افرادی که اعتبار مالی طرح را تامین می کنند، تحویل دهد. 
اگر چه که معمولا روند انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال با سرعت طی می شود ولی توجه به این نکته ضروری است که یک پروپوزال دقیق، درست و منطقی می تواند محقق را از چالش ها و مشکلات بعدی در مسیر انجام پایان نامه نجات دهد، پس بهتر است برای نگارش پروپوزال وقت صرف کنید. پروپوزالی که به طور دقیق ، روشن و کامل نگارش شده می تواند تا 50 درصد از انجام یک پایان نامه باشد چرا که ابهامات و سردرگمی های دانشجو در حین انجام پایان نامه به دلیل نگارش دقیق تمامی مراحل طرح تحقیق از قبل پیش بینی شده است. توجه داشته باشید که پروپوزال صرفا یک پیش نویس از پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی است و بر اساس فرضیات علمی و استنتاجات تحقیقاتی است و در آن با بررسی سوابق فعالیت ها و مطالعات پیشین نتایج احتمالی حاصله از انجام پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی مطرح می شود. بهتر است تا میزان مطلوب بودن یک پروپوزال بعد از تکمیل آن و قبل از ارائه به سازمان مرور و بررسی شود. شرایطی لازم است تا شما بتوانید این مراحل را بدون نقص طی کنید ولی باید به یاد داشته باشید که مراحل توضیح داده شده در زیر برای تمامی پروپوزال ها صدق نمی کند و به صورت کلی می باشد. 

 

 

 

به عنوان مثال در برخی از پژوهش ها مانند پژوهش توصیفی نیاز به نگارش فرضیه نمی باشد پس در نتیجه شرایط مربوط به فرضیه ذکر شده نیازی به اعمال ندارد. برای انجام پروپوزال و پایان نامه ای حرفه ای نکات زیر را در نظر بگیرید. به طور کلی از دید اصول های علمی پروپوزالی مطلوب می باشد که دارای شرایط زیر باشد:

 

شرایط لازم یک پروپوزال مطلوب

 

1-    موضوع پروپوزال :

 

 •     تحصیلات و تخصص پژوهش گر با موضوع پروپوزال تطبیق داشته باشد.
 •     مشکلات مطرح شده در پروپوزال، موضوعاتی باشد که از الویت بالایی برخوردار باشند.
 •     موضوع به هیچ عنوان تکراری نباشد.
 •     هم خوانی موضوع پروپوزال با سطح تحصیلی پژوهش گر.
 •     منابع لازم مانند بودجه و تجهیزات برای پژوهش آماده شده باشد.
 •     زمان مطرح شده برای پژوهش دقیق باشد.
 •     نتایج به دست آمده از انجام پژوهش محسوس باشد.
 •     از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد قبول باشد.

 

2-    عنوان پروپوزال :

 

 •     پروپوزال از نظر نگارشی باید بدون هیچ ایرادی باشد.
 •     عنوان باید معرف مفهوم کلی و نهایی پژوهش باشد.
 •     وضوح عنوان
 •     مختصر بودن عنوان
 •     عدم استاده از کلمات اختصاری انگلیسی در عنوان فارسی
 •     مشخص کردن زمان و مکان انجام پژوهش
 •     عنوان پروپوزال به سوالاتی از قبیل چه کسی و چه چیز و… پاسخ داده باشد.
 •     در عنوان پروپوزال از پیش داوری خودداری شود.
 •     عنوان باید به دو زبان انگلیسی و فرسی به صورت همزمان نوشته شود.

 

3-    بیان مسئله :

 

 •     مساله به وضوح تعریف شده باشد.
 •     اثرات ناشی از مشکل توضیح داده شده باشد.
 •     توضیح اینکه پژوهش چگونه به حل مسئله کمک می کند.
 •     توضیح اینکه انجام پژوهش چه میزان ضروری است.
 •     حد و حدود مسئله توضیح داده شود.
 •     اطلاعات باید از عمومی به اختصاصی و از کل به جزء تدوین شود.
 •     مسئله بیان شده باید جدید و مستند باشد.
 •     دلایل انجام پژوهش به اختصار شرح داده شود.
 •     پیوستگی مطالب در بیان مسئله رعایت شود.
 •     سازمان ها و اشخاص ذینفع ذکر شوند.
 •     پژوهش های انجام شده مرتبط ذکر شوند.
 •     دلیل متمایز بودن پژوهش با سایر پژوهش ها نام برده شود.
 •     هدف پژوهش به صورت کامل مطرح شده باشد.

 

4-    اهداف، فرضیه و سوالات پژوهش

 

 •     اهداف کلی و آرمانی مشخص شده باشد.
 •     اهداف کلی منطبق با عنوان پژوهش باشد.
 •     نتایج نهایی باید حاصل هدف کلی پژوهش باشد.
 •     اهداف پروپوزال باید واقع بینانه باشد.
 •     هدف های ویژه پروپوزال باید قابل اندازه گیری باشند.
 •     فرضیه ها باید به شکل گزاره های جهت دار مطرح شوند.
 •     فرضیه ها به شکل جمله خبری و بدون ابهام مطرح شوند.
 •     سوالات پژوهش با اهداف اختصاصی تطابق داشته باشند.
 •     رابطه بین چند متغیر توسط سوالات بیان شود.
 •     در ازای هر اهداف اختصاصی یک سوال پژوهشی تعریف شده باشد.

 

5-    اندازه گیری متغیر ها و اندازه گیری آنها :

 

 •     متغیرها از دید عملیاتی و نظری بیان شده باشند.
 •     در تعریف متغیر نظری اشاره به مستندات علمی الزامی است.
 •     منظور پژوهشگر توسط معرفی عملیاتی واژه ها بیان شود.
 •     متغیر ها به صورت علمی و قابل سنجش مشخص شده باشند.
 •     تناسب انواع متغیر ها مد نظر باشد.
 •     مقیاس سنجش تمام متغیر ها مشخص باشد.
 •     نقش متغیر ها در پژوهش تعریف شده باشد.

 

6-    نوع پژوهش :

 

 •     نوع پژوهش طبق اهداف پژوهش تعریف شود.
 •     فرایند اجرای پژوهش پایه و مبنای نوع پژوهش باشد.
 •     نوع پژوهش بر پایه زمان اجرای آن مشخص شود.
 •     نوع پژوهش طبق نتیجه های حاصل از پژوهش تعیین شود.

 

7-    روش پژوهش :

 

 •     روش پژوهش باید مرحله به مرحله توضیح داده شود.
 •     افعال مربوط به فعالیت ها باید به زمان آینده شرح داده شود.
 •     انطباق روش پژوهش و نوع پژوهش باید رعایت شود.

 

8-    جامعه پژوهش :

 

 •     دقت در تعریف جامعه پژوهش
 •     دقت در ملاک انتخاب نمونه
 •     جامعه باید برخوزدار از ملاک های انتخاب باشد.

 

9-    نمونه پژوهش :

 

 •     روش های نمونه گیری معین باشند.
 •     روش های محاسبه حجم نمونه معین باشند.
 •     توضیح دقیق روش انتخاب نمونه
 •     نمونه تعیین شده باید معرف جامعه باشد.

 

10-    محیط پژوهش :

 

 •     محیط پژوهش کاملا مشخص باشد.
 •     مشخص بودن حدود محیط پژوهش

 

11-    ابزار گردآوری و روشهای تحلیل داده

 

 •     ابزار های گردآوری داده باید مشخص باشد.
 •     ابزار مورد اسفاده باید متناسب با نوع پژوهش باشد.
 •     ابزار مورد استفاده باید متناسب با روش پژوهش باشد.
 •     نحوه بررسی ابزار مشخص باشد.
 •     جزئیات و مراحل گردآوری داده مشخص باشد.
 •     مشخص کردن روش تحلیل داده ها در پژوهش

 

12-    مرور پیشینه پژوهش :

 

 •     ژورنال ها باید شامل رتبه علمی باشند.
 •     ترتیب مطالب بر اساس تاریخ انتشار
 •     بررسی کامل مقالات مرتبط با موضوع پژوهش
 •     اطلاعات به اندازه کافی از مقالات فراهم شوند.

 

13-    محدودیت های موجود در پژوهش :

 

 •     از محدودیت های احتمالی نام برده شود.
 •     در صورت امکان محدودیت نیز امکان پژوهش وجود داشته باشد.

 

14-    پیش بینی زمان :

 

 •     مرحله بندی صحیح پژوهش
 •     تناسب زمان پیش بینی با نوع پژوهش
 •     ترسیم گانت چارت برای مراحل پژوهش

 

15-    محاسبه هزینه ها

 

 •     تفکیک هزینه های پژوهش بر اساس مراحل
 •     تناسب بین نوع پژوهش و هزینه ها
 •     درج هزینه ها در بالای ستون مربوطه

 

16-    منبع گزارش پایانی :

 

 •     تعداد منابع باید نسبت به هر پژوهش کافی باشد.
 •     درج منابع در انتهای گزارش
 •     تنوع کافی منابع
 •     استفاده از منابف انگلیسی و فارسی
دانلود فایل

دانلود کتاب اموزش چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود کتاب اموزش چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود-کتاب-اموزش-چگونه-يك-پروپوزال-بنويسيم؟

 این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد

 

از مهم ترین و اصلی ترین ارکان یک کار تحقیقی و پژوهشی، طرح تحقیق یا همان پروپوزال است. پروپوزال در لغت به معنی پیشنهاد است. یک پروپوزال همانند نقشه و ماکت یک ساختمان است که پیش از آغاز آن ساختمان طراحی شده تا بهترین زوایای ممکن از اجرای عملیات ساخت را در اختیار مهندسین قرار دهد. به این ترتیب یک مهندس ساختمان با نگاه به این ماکت می تواند نقشه ساختمان را در ذهن خود مجسم کند. این همان تعریف درست و دقیق از یک پروپوزال است، نقشه انجام تحقیق برای عملیاتی کردن یک پروژه تحقیقاتی. حال این پروژه می تواند یک طرح تحقیقاتی وسیع در سطح یک منطقه یا کشور باشد و یا یک پایان نامه ی کارشناسی ارشد. هم چنین به خاطر داشته باشید که یک پژوهشگر برای تامین اعتبارات مالی لازم برای عملیاتی کردن طرح خود لازم است هدف از پروژه تحقیقاتی خود را در قالب یک پروپوزال به افرادی که اعتبار مالی طرح را تامین می کنند، تحویل دهد. 
اگر چه که معمولا روند انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال با سرعت طی می شود ولی توجه به این نکته ضروری است که یک پروپوزال دقیق، درست و منطقی می تواند محقق را از چالش ها و مشکلات بعدی در مسیر انجام پایان نامه نجات دهد، پس بهتر است برای نگارش پروپوزال وقت صرف کنید. پروپوزالی که به طور دقیق ، روشن و کامل نگارش شده می تواند تا 50 درصد از انجام یک پایان نامه باشد چرا که ابهامات و سردرگمی های دانشجو در حین انجام پایان نامه به دلیل نگارش دقیق تمامی مراحل طرح تحقیق از قبل پیش بینی شده است. توجه داشته باشید که پروپوزال صرفا یک پیش نویس از پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی است و بر اساس فرضیات علمی و استنتاجات تحقیقاتی است و در آن با بررسی سوابق فعالیت ها و مطالعات پیشین نتایج احتمالی حاصله از انجام پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی مطرح می شود. بهتر است تا میزان مطلوب بودن یک پروپوزال بعد از تکمیل آن و قبل از ارائه به سازمان مرور و بررسی شود. شرایطی لازم است تا شما بتوانید این مراحل را بدون نقص طی کنید ولی باید به یاد داشته باشید که مراحل توضیح داده شده در زیر برای تمامی پروپوزال ها صدق نمی کند و به صورت کلی می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

به عنوان مثال در برخی از پژوهش ها مانند پژوهش توصیفی نیاز به نگارش فرضیه نمی باشد پس در نتیجه شرایط مربوط به فرضیه ذکر شده نیازی به اعمال ندارد. برای انجام پروپوزال و پایان نامه ای حرفه ای نکات زیر را در نظر بگیرید. به طور کلی از دید اصول های علمی پروپوزالی مطلوب می باشد که دارای شرایط زیر باشد:

 

 

 

شرایط لازم یک پروپوزال مطلوب

 

 

 

1-    موضوع پروپوزال :

 

 

 

 •     تحصیلات و تخصص پژوهش گر با موضوع پروپوزال تطبیق داشته باشد.
 •     مشکلات مطرح شده در پروپوزال، موضوعاتی باشد که از الویت بالایی برخوردار باشند.
 •     موضوع به هیچ عنوان تکراری نباشد.
 •     هم خوانی موضوع پروپوزال با سطح تحصیلی پژوهش گر.
 •     منابع لازم مانند بودجه و تجهیزات برای پژوهش آماده شده باشد.
 •     زمان مطرح شده برای پژوهش دقیق باشد.
 •     نتایج به دست آمده از انجام پژوهش محسوس باشد.
 •     از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد قبول باشد.

 

 

 

2-    عنوان پروپوزال :

 

 

 

 •     پروپوزال از نظر نگارشی باید بدون هیچ ایرادی باشد.
 •     عنوان باید معرف مفهوم کلی و نهایی پژوهش باشد.
 •     وضوح عنوان
 •     مختصر بودن عنوان
 •     عدم استاده از کلمات اختصاری انگلیسی در عنوان فارسی
 •     مشخص کردن زمان و مکان انجام پژوهش
 •     عنوان پروپوزال به سوالاتی از قبیل چه کسی و چه چیز و… پاسخ داده باشد.
 •     در عنوان پروپوزال از پیش داوری خودداری شود.
 •     عنوان باید به دو زبان انگلیسی و فرسی به صورت همزمان نوشته شود.

 

 

 

3-    بیان مسئله :

 

 

 

 •     مساله به وضوح تعریف شده باشد.
 •     اثرات ناشی از مشکل توضیح داده شده باشد.
 •     توضیح اینکه پژوهش چگونه به حل مسئله کمک می کند.
 •     توضیح اینکه انجام پژوهش چه میزان ضروری است.
 •     حد و حدود مسئله توضیح داده شود.
 •     اطلاعات باید از عمومی به اختصاصی و از کل به جزء تدوین شود.
 •     مسئله بیان شده باید جدید و مستند باشد.
 •     دلایل انجام پژوهش به اختصار شرح داده شود.
 •     پیوستگی مطالب در بیان مسئله رعایت شود.
 •     سازمان ها و اشخاص ذینفع ذکر شوند.
 •     پژوهش های انجام شده مرتبط ذکر شوند.
 •     دلیل متمایز بودن پژوهش با سایر پژوهش ها نام برده شود.
 •     هدف پژوهش به صورت کامل مطرح شده باشد.

 

 

 

4-    اهداف، فرضیه و سوالات پژوهش

 

 

 

 •     اهداف کلی و آرمانی مشخص شده باشد.
 •     اهداف کلی منطبق با عنوان پژوهش باشد.
 •     نتایج نهایی باید حاصل هدف کلی پژوهش باشد.
 •     اهداف پروپوزال باید واقع بینانه باشد.
 •     هدف های ویژه پروپوزال باید قابل اندازه گیری باشند.
 •     فرضیه ها باید به شکل گزاره های جهت دار مطرح شوند.
 •     فرضیه ها به شکل جمله خبری و بدون ابهام مطرح شوند.
 •     سوالات پژوهش با اهداف اختصاصی تطابق داشته باشند.
 •     رابطه بین چند متغیر توسط سوالات بیان شود.
 •     در ازای هر اهداف اختصاصی یک سوال پژوهشی تعریف شده باشد.

 

 

 

5-    اندازه گیری متغیر ها و اندازه گیری آنها :

 

 

 

 •     متغیرها از دید عملیاتی و نظری بیان شده باشند.
 •     در تعریف متغیر نظری اشاره به مستندات علمی الزامی است.
 •     منظور پژوهشگر توسط معرفی عملیاتی واژه ها بیان شود.
 •     متغیر ها به صورت علمی و قابل سنجش مشخص شده باشند.
 •     تناسب انواع متغیر ها مد نظر باشد.
 •     مقیاس سنجش تمام متغیر ها مشخص باشد.
 •     نقش متغیر ها در پژوهش تعریف شده باشد.

 

 

 

6-    نوع پژوهش :

 

 

 

 •     نوع پژوهش طبق اهداف پژوهش تعریف شود.
 •     فرایند اجرای پژوهش پایه و مبنای نوع پژوهش باشد.
 •     نوع پژوهش بر پایه زمان اجرای آن مشخص شود.
 •     نوع پژوهش طبق نتیجه های حاصل از پژوهش تعیین شود.

 

 

 

7-    روش پژوهش :

 

 

 

 •     روش پژوهش باید مرحله به مرحله توضیح داده شود.
 •     افعال مربوط به فعالیت ها باید به زمان آینده شرح داده شود.
 •     انطباق روش پژوهش و نوع پژوهش باید رعایت شود.

 

 

 

8-    جامعه پژوهش :

 

 

 

 •     دقت در تعریف جامعه پژوهش
 •     دقت در ملاک انتخاب نمونه
 •     جامعه باید برخوزدار از ملاک های انتخاب باشد.

 

 

 

9-    نمونه پژوهش :

 

 

 

 •     روش های نمونه گیری معین باشند.
 •     روش های محاسبه حجم نمونه معین باشند.
 •     توضیح دقیق روش انتخاب نمونه
 •     نمونه تعیین شده باید معرف جامعه باشد.

 

 

 

10-    محیط پژوهش :

 

 

 

 •     محیط پژوهش کاملا مشخص باشد.
 •     مشخص بودن حدود محیط پژوهش

 

 

 

11-    ابزار گردآوری و روشهای تحلیل داده

 

 

 

 •     ابزار های گردآوری داده باید مشخص باشد.
 •     ابزار مورد اسفاده باید متناسب با نوع پژوهش باشد.
 •     ابزار مورد استفاده باید متناسب با روش پژوهش باشد.
 •     نحوه بررسی ابزار مشخص باشد.
 •     جزئیات و مراحل گردآوری داده مشخص باشد.
 •     مشخص کردن روش تحلیل داده ها در پژوهش

 

 

 

12-    مرور پیشینه پژوهش :

 

 

 

 •     ژورنال ها باید شامل رتبه علمی باشند.
 •     ترتیب مطالب بر اساس تاریخ انتشار
 •     بررسی کامل مقالات مرتبط با موضوع پژوهش
 •     اطلاعات به اندازه کافی از مقالات فراهم شوند.

 

 

 

13-    محدودیت های موجود در پژوهش :

 

 

 

 •     از محدودیت های احتمالی نام برده شود.
 •     در صورت امکان محدودیت نیز امکان پژوهش وجود داشته باشد.

 

 

 

14-    پیش بینی زمان :

 

 

 

 •     مرحله بندی صحیح پژوهش
 •     تناسب زمان پیش بینی با نوع پژوهش
 •     ترسیم گانت چارت برای مراحل پژوهش

 

 

 

15-    محاسبه هزینه ها

 

 

 

 •     تفکیک هزینه های پژوهش بر اساس مراحل
 •     تناسب بین نوع پژوهش و هزینه ها
 •     درج هزینه ها در بالای ستون مربوطه

 

 

 

16-    منبع گزارش پایانی :

 

 

 

 •     تعداد منابع باید نسبت به هر پژوهش کافی باشد.
 •     درج منابع در انتهای گزارش
 •     تنوع کافی منابع
 •     استفاده از منابف انگلیسی و فارسی

 

 

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی

دانلود-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-تجارت-الکترونیک-بر-رشد-اقتصادی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

فهرست مطالب

مقدمه. 5

تجارت الکترونیک چیست ؟ 6

تاریخچه تجارت الکترونیک… 10

سیر زمانی تجارت الکترونیک… 12

تجارت الکترونیک در ایران. 14

تفاوت تجارت الکترونیک با مبادله الکترونیکی داده ها 15

مزایای استفاده از تجارت الکترونیک… 15

معایب تجارت الکترونیک… 19

نیازهای تجارت الکترونیک… 21

مزایای تجارت الکترونیک برای کسب و کارها 22

مزایای تجارت الکترونیک برای مصرف‌کنندگان. 24

انواع تجارت الکترونیک… 25

تجارت فروشنده با فروشنده   Business to business. 27

تجارت فروشنده با مصرف کننده Business to Consumer. 28

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده Consumer to Consumer. 29

تجارت مصرف کننده با فروشنده   Consumer to Business. 30

تجارت نقطه به نقطه Peer to Peer. 30

تجارت فروشنده با اداره   Business to Administration. 31

تجارت مصرف کننده با اداره   Consumer to Administration. 31

مزایای تجارت الکترونیکی از نوع B2C. 32

روشهای ایجاد یک تجارت الکترونیکی از نوع B2C. 36

مراحل خرید و فروش الكترونیكی.. 37

امنیت در تجارت الکترونیک… 44

قانون تجارت الكترونيكي.. 57

رشد اقتصادی.. 77

اهداف رشد اقتصادی.. 79

شاخص‌های رشد اقتصادی.. 79

مکاتب مختلف رشد اقتصادی.. 80

مدل رشد اقتصادی کلاسیک… 84

رابطه رشد و توسعه اقتصادی با تجارت الکترونیک… 87

روش‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی.. 90

آثار رشد اقتصادی و مطلوبیت های آن در تجارت الکترونیک… 92

وضعیت رشد اقتصادی در جهان امروز 94

تاثیر تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی.. 95

نتیجه گیری.. 104

منابع. 104

 

دانلود فایل

پایان نامه پیاده سازی و شبیه سازی شبکه دانشگاه در Cisco Packet Tracer

پایان نامه پیاده سازی و شبیه سازی شبکه دانشگاه در Cisco Packet Tracer

پایان-نامه-پیاده-سازی-و-شبیه-سازی-شبکه-دانشگاه-در-cisco-packet-tracer

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست:

1)            مفاهیم مقدماتی.. 1

1-1)                  بیان مسئله. 2

1-3)                  اهداف پایاننامه. 2

2)            فصل د وم. 3

2-1)                  دستگاه ها 4

2-2)                  معرفی Device ها 7

2-3)                  بخش Physical 8

2-4)                  بخش Config.. 10

2-5)                  بخش CLI 11

2-6)                  تنظیمات مربوط به End Deviceها 12

2-7)                  تنظیمات Desktop.. 13

2-7-1)                  تنظیم IP Address. 15

2-7-2)                  بخش Command prompt. 16

2-7-3)                  بخش Terminal Configuration.. 17

 

3)          فصل سوم. 19

3-1)                  ساختمان اصلی.. 20

3-1-1)                   اینترنت… 20

3-1-2)                   اتاق سرور. 20

 

3-1-3)                   Vlanها 20

3-1-4)                   سرورها 21

3-1-4-1)                               Server Email 21

3-1-4-2)                              Server FTP.. 22

3-1-4-3)                              Server IIS. 23

3-1-4-4)                              Server Google.. 25

3-1-4-5)                              Server DNS. 25

3-1-4-6)                              Server TFTP.. 27

3-1-5)                  سوئیچ مرکزی.. 28

3-1-6)                   تخصیص Vlan به Clientها 29

 

3-2)                  ساختمان آموزش…. 29

3-2-2-1)                               حسابداری.. 29

3-2-2-2)                               آموزش…. 29

3-2-2-3)                               دبیرخانه. 29

3-2-3)                   کارگزینی.. 30

3-2-4)                   سایت های آموزشی.. 30

3-3)                  امور دانشجویی.. 30

3-4)                  سلف غذا خوری.. 30

3-5)                  فرهنگی.. 30

 

 

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی پروتكل‌هاي مسير يابي

دانلود پایان نامه بررسی پروتكل‌هاي مسير يابي

دانلود-پایان-نامه-بررسی-پروتكل‌هاي-مسير-يابي

فهرست مطالب :

Routing  چيست؟………………………………………………………………………………. 1

اجزاي Routing ………………………………………………………………………………….. 1

الگوريتم‌هاي Routing …………………………………………………………………………. 2

متريك‌هاي Routing……………………………………………………………………………. 3

پروتكل‌هاي Routing…………………………………………………………………………… 4

IGRP…………………………………………………………………………………………………. 5

Enhanced IGRP……………………………………………………………………………… 9

OSPF………………………………………………………………………………………………. 14

RIP…………………………………………………………………………………………………… 18

Exterior Gateway Routing………………………………………………………… 22

BGP…………………………………………………………………………………………………. 25

EGP…………………………………………………………………………………………………. 33

GDP………………………………………………………………………………………………… 35

IP Multicast Routing………………………………………………………………….. 37

BGP………………………………………………………………………………………………….40

IGMP……………………………………………………………………………………………….62

DVLMP………………………………………………………………………………………….64

پروتکل های مسیر یابی وضعیت ………………………………………………………….70

محیط مستقل …………………………………………………………………………………….72

اتصال قطعه شبکه های با IPX/SPX…………………………………………………..81

NLSP………………………………………………………………………………………………….

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات درترافیک شهری

دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات درترافیک شهری

دانلود-پایان-نامه-بررسی-کاربرد-فناوری-اطلاعات-درترافیک-شهری

فهرست مطالب

 

فصل اول: 1

كليات.. 1

1-1)مقدمه. 2

1-2)تاریخچه ترافیک… 3

1-3)سیستم ردیاب ماهواره ای GPS -. 6

فصل دوم: 8

سيستم ردياب ماهواره. 8

2-1)اجراي سيستم ردياب ماهواره اي      9

2-2)GPS راه حلي جديد براي حل معضل ترافيک… 11

2-3)برخي کاربردها 12

2-4)منابع تولید كننده اطلاعات مورد نیاز یك سیستم :GIS. 14

2-5)مدیریت ترافیک فعال    (ATM) Active Traffic Management: 14

2-6)مدیریت تقاضا : 15

2-7)مدیریت ظرفیت : 15

– سیستم های نظارت بر ترافیک… 16

– سیستم های اعمال قانون چون کنترل سرعت.. 16

– سیستم های کنترل ترافیک… 17

·         چراغ های عابر پیاده 17

·         کنترل تطبیقی چراغ های راهنمایی.. 17

– سیستم های اطلاع رسانی.. 17

– تابلو های پیام رسان الکترونیک… 17

– پیام های رادیویی.. 17

سیستم های جابجایی مسافران. 17

شامل سیستم های نمونه ای چون: 17

·         مدیریت ناوگان مسافری.. 17

·         برنامه ریزی حرکت ناوگان. 17

·         مدیریت تقاضای جابجایی مسافر. 17

·         ایمنی وسیله نقلیه. 17

·         اطلاع رسانی.. 17

2-9)وسايل ‏نقليه هوشمند. 17

به مجموعه امکانات و ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری در وسایط حمل و نقل اهم از زمینی، دریایی، ریلی، و هوایی اطلاق می شود که در جهت افزایش ایمنی، سهولت ناوبری، افزایش کارایی، و در نهایت کاهش هزینه ها بکار برده می شوند. 17

– سيستم‏هاي كمك به راننده 17

– سيستم‏هاي اعلان خطر تصادف.. 18

– سيستم‏هاي اطلاع تصادف.. 18

مثال هایی از وسایل هوشمند. 18

سیستم های کمک راننده شامل: 18

– ناوبری وسیله نقلیه. 18

– کنترل سرعت اتوماتیک… 18

– کنترل هوشمند عملکرد موتور. 18

– هدایت اتوماتیک وسیله نقلیه. 18

– سیستم های شناسایی وسایط نقلیه دیگر. 18

سیستم های اعلان خطر شامل: 18

– سیستم های اعلان تغییر مسیر وسیله نقلیه از مسیر. 18

– سیستم اعلان خطر تصادف در تقاطع ها 18

– سیستم های شناسایی موانع در مسیر. 18

·         زيرساختهاي هوشمند. 18

·         وسايل‏نقليه هوشمند. 18

2-10)زيرساختهاي هوشمند. 18

عمدتا شامل امکانات، خدمات، سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری است که در محمل های حمل و نقل بکار برده می شوند: 18

•         سيستم هاي مديريت شريانهاي اصلي.. 18

•          سيستم هاي مديريت آزادراهها 19

•          جابجايي مسافر. 19

•          سيستم هاي مديريت سوانح.. 19

•          مديريت موارد اضطراري.. 19

•          پرداخت الكترونيكي.. 19

•          ارائه اطلاعات به مسافر. 19

•          مديريت اطلاعات.. 19

•          ايمني و جلوگيري از تصادف.. 19

•          بهره‏برداري و تعمير و نگهداري.. 19

•          مديريت آب و هوايي جاده 19

فصل سوم: 20

سيستم اي هوشمند حمل و نقل.. 20

3-2)زیر ساختهای مناسب ITS.. 22

3-3)زمینه‌‏های کاربردی ITS در حمل و نقل و ترافیک… 24

 3-4)تاثیر فناوری اطلاعات بر سفرها: 28

فصل چهارم: 30

شبيه سازي در مهندسي ترافيك… 30

4-1)شبیه سازی در مهندسی ترافیک… 31

4-2)منافع شبیه سازی.. 32

4-3)مضرات شبیه سازی.. 32

4-4)برخی اصطلاحات فنی در شبیه سازی.. 33

4-5)بررسی برخی شاخص های عملکردی.. 36

4-6)الگوریتم دیکسترا 37

4-7)الگوریتم دیکسترا 37

4-8)اجرا الگوریتم دایکسترا 37

4-9)نام گذاری.. 38

4-10)روند. 38

4-11)این الگوریتم چگونه کار می‌کند؟. 40

4-12)الگوریتم. 41

4-13)پیاده‌سازی.. 41

4-14)پیچیدگی زمانی.. 42

4-15)کاربردها 42

4-16)یافتن بهترین مسیر با استفاده از آناليز شبكه. 43

یک سیستم مدیریت ترافیک توزیع یافته در بستر شبکه همراه 45

فصل پنجم: 54

خلاصه و نتيجه گيري. 54

5-1)خلاصه. 54

5-2)نتیجه گیری.. 56

منابع                                                                                                                              58

دانلود فایل