پایان نامه بررسی گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5

پایان نامه بررسی گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5

پایان-نامه-بررسی-گیرنده-cb2-سیستم-کانابینوئیدی-در-ناحیهca1-هیپوکامپ-بر-فراموشی-ناشی-از-d-ap5

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

مختصر:یادگیری و حافظه از جمله مکانیسم های پیچیده مغزی هستند که مسیر های نورونی مختلفی در ایجاد و تثبیت آنها نقش دارد. بر اساس پژوهش های انجام شده سیستم وابسته به گلوتامات در ناحیه ی هیپوکامپ مغز در ایجاد حافظه موثر بوده و همچنین سیستم کانابینوییدی در این ناحیه در مسیر های مرتبط با حافظه دخیل هستند. در این پژوهش ما به بررسی اثر سیستم کانابینوییدی از طریق گیرنده CB2 بر روی حافظه تخریب شده ناشی از آنتاگونیست گیرنده NMDA (D-AP5  ) درناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار می پردازیم. برای بررسی حافظه موش ها از روش بررسی اجتنابی مهاری (غیر فعال) با مدل      step-throug استفاده شده و حافظه موش ها 24 ساعت پس از آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که  تزریق درون مغزی(ICV,Intra-CA1) D-AP5  (µg/rat 0.5 & 0.75) موجب تخریب حافظه شده و همچنین تزریق درون مغزی آنتاگونیست اختصاصی گیرنده CB2 (AM630) به صورت وابسته به دوز(ng/rat 100)موجب ایجاد فراموشی میگردد. در صورتی که تزریق درون مغزی GP1a 50,75,100 & 125 ng/rat))- آگونیست اختصاصیCB2    – تغییر معنا داری درتثیبت حافظه ایجاد نکرده است. تزریق دوز(50ng/rat) AM630  و همچنین دوز غیر موثر GP1a ( (50ng/rat پنج دقیقه پیش از دوزهای موثر D-AP5 ( (0.75 and 0.50µg/rat توانستند اثر تخریب حافظه D-AP5  را بلوکه کند.با این وجود تزریق دوز  غیر موثر 50ng/µL ) AM630) وهمچنین دوز غیر موثر GP1a( (50ng/rat  پنج دقیق پیش ازD-AP5 (µg/rat  0.25 ) تغییر معنا داری در حافظه موش ها ایجاد نکرد. 

نتایج حاصل از این پژوهش  نشان داد که هم آگونیست و هم آنتاگونیست گیرندهCB2 قادر به اصلاح فراموشی ناشی از D-AP5 هستند و این مسئله شاید نشان دهنده اثر تعدیل کنندگی گیرنده CB2 باشد.همچنین می توان بیان داشد که احتمالا بین سیستم کانابینوئیدی و سیستم گلوتاماتی در ناحیه CA1 تداخل وجود دارد.

فهرست:

فصل اول :  کلیات    

1-1.ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3- اهداف مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………….    4

1-3-1-هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..    4

1-3-2-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم :  بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه    

2-1-1-یادگیری و حافظه………………………………………………………………………………………………………………………………….6 2-1-2  انواع حافظه از نقطه نظر فیزیولوژیک…………………………………………………………………………………………………    7

2-1-2-1   حافظه آشکار یا صریح………………………………………………………………………………………………………………….    7

2-1-2-2  حافظه غیرآشکار یا مفهومی………………………………………………………………………………………………………….    8

2-1-2-3  مراحل شکل گیری حافظه آشکار…………………………………………………………………………………………………    8

2-1-3- تقسیم بندی حافظه بر اساس زمان……………………………………………………………………………………9 

2-1-4- نواحی مختلف مغزی درگیر در انواع حافظه…………………………………………………………………………………..    11

2-1-5- تشکیلات هیپوکامپ………………………………………………………………………………………………………………………    12

2-1-6- تقویت طولانی مدت (LTP)…………………………………………………………………………………………………………..    13

2-1-6-1- مکانسیم های مولکولی شکل پذیری سیناپسی…………………………………………………………………………..14

2-1-7- یادگیری وابسته به وضعیت………………………………………………………………………………………………………………17 

2-1-8- مطالعات روش های رفتاری حافظه در حیوانات:…………………………………………………………………………….    17

2-1-9-1- یادگیری احترازی غیرفعال…………………………………………………………………………………………………………    18

2-1-9-2- استفاده از تزریق در یادگیری احترازی غیرفعال………………………………………………………………………..    19 2-2- سیستم کانابینوئیدی……………………………………………………………………………………………………………………………    19

2-2-1- کانابینوئید ها و اهمیت آنها…………………………………………………………………………………………………………….    19

2-2-2- گیرنده های کانابینوئیدی…………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-2-1- جایگاه گیرنده CB1 در CNS……………………………………………………………………………………………………    20

2-2-2-3- محل قرارگیری گیرنده CB2…………………………………………………………………………………………………….    21

2-2-2-4  محل قرارگیری CB2 در CNS………………………………………………………………………………………………….    21

2-2-2-5- پیک های ثانویه گیرنده های کانابینوئیدی……………………………………………………………………..21

2-2-2-6-آگونیست های گیرنده کانابینوئید…………………………………………………………………………………….    22

2-2-2-7-انواع اندو کانابینوئید ها…………………………………………………………………………………………………….    23

1-2-2-8- لیگاندهای آندوژن گیرنده های کانابینوئیدی………………………………………………………………….    23

2-2-3- عملکرد اندوکانابینوئید ها به صورت برگشتی………………………………………………………………………    24

2-3- سیستم گلوتاماترژیک و اهمیت ویژه رسپتورهای NMDA……………………………………………………………..    25

2-3-1- L- گلوتامات……………………………………………………………………………………………………………………………………    25

2-3-2- نقش های فیزیولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………..    25

2-3-3- ذخایر CNS…………………………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-3-4- نحوه آزادسازی متابولیسم و ترانسپورتر اختصاصی…………………………………………………………………………    27

2-3-5- انواع گیرنده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………    28

.2-3-6- سایت ها و عوامل تنظیم کننده……………………………………………………………………………………………………..    31

2-3-7- آگونیست و آنتاگونیست های اختصاصی………………………………………………………………………………………..    33

فصل سوم :  مواد و روش ها    

3-1-نوع مطالعه و جمعیت مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………….    36

3-2- مکان انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………………..    36

3-2-1-حیوان خانه (animal house)…………………………………………………………………………………………………………    36

3-2-2-اتاق جراحی(Surgery room)………………………………………………………………………………………………………..    36

3-2-3- اتاق تست رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………….    37

3-3- زمان انجام آزمایشات…………………………………………………………………………………………………………………………..    37

3-4-محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….    37

دانلود فایل