مدیریت اسلامی از منظر امام علی (ع)

مدیریت اسلامی از منظر امام علی (ع)

مدیریت-اسلامی-از-منظر-امام-علی-(ع)در این نوشتار سعی شده است به مدیریت اسلامی از منظر مولا علی (ع) بنگریم و راه و روش صحیح حکومت داری و مدیریت را توضیح داده شود.همچنین  اهمیت مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) و 18مورد از وظایف عام مدیریت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع) و 8 مورد از وظایف خاص مدیریت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

دانلود فایل