تحقیق مقدمه ای بر سيستم های كنترل کننده صنعتی

تحقیق مقدمه ای بر سيستم های كنترل کننده صنعتی

تحقیق-مقدمه-ای-بر-سيستم-های-كنترل-کننده-صنعتیدانلود تحقیق مقدمه ای بر سيستم های كنترل کننده صنعتینوع فایل : Wordتعداد صفحات : 15فهرست و پیشگفتار1-1كنترل و اتوماسيوندر هر صنعتي اتوماسيون سبب بهبود توليد مي گردد كه اين بهبود هم در كميت وميزان توليد موثر است و هم در كيفيت محصولات.هدف از اتوماسيون اين است كه بخشي از وظايف انسان در صنعت به تجهيزات خودكار واگذار گردد.بسياري از كارخانه ها كارگران خود را براي كنترل تجهيزات مي گمارند و كارهاي اصلي را به عهده ماشين مي گذارند. كارگران براي اينكه كنترل ماشينها را به نحو مناسب انجام دهند لازم است كه شناخت كافي از فرايند كارخانه و وروديهاي لازم براي عملكرد صحيح ماشينها داشته باشند.يك سيستم كنترل بايد قادر باشد فرايند را با دخالت اندك يا حتي بدون دخالت اپراتورها كنترل نمايد.در يك سيستم اتوماتيك عمليات شروع،تنظيم و توقف فرايندبا توجه به متغير هاي موجود توسط كنترل كننده سيستم انجام مي گيرد…2-1مشخصات سيستمهاي كنترل  وروديها  خروجيها  پردازش 3-1 انواع فرايندهاي صنعتي  فرايند توليد پيوسته  فرايند توليد انبوه  فرايند توليد اقلام مجزا 4-1 استراتژي كنترلكنترل حلقه باز كنترل پيشرو كنترل حلقه بسته (Field back) : 5-1 انواع كنترلر ها يك كنترلر چگونه عمل مي كند؟ 1-5- 1كنترلر هاي ناپيوسته (گسسته)• كنترلر هاي دو وضعيتي: • كنترلر هاي سه وضعيتي• كنترلرهاي چند وضعيتيشكل1-5 :انواع كنترلر ها2-5-1 كنترلر هاي پيوسته:  كنترلر تناسبي: (Proportional)  كنترلر انتگرالي(Integral):  كنترلر تناسبي – انتگرالي (PI) : شكل 2-5 : كنترلر PI كنترلر تناسبي – مشتق گير(PD):  كنترلرPID: شكل3-5 : كنترلرPID • كنترلر هاي نيوماتيكي(Pneumatic): • كنترلر هاي هيدروليكي(Hydraulic): 6-1 سير تكاملي كنترل كننده ها 

دانلود فایل