پایان نامه بررسي اثر فرآورده‌ها ي کفير موجود در بازار ايران بر روي عوامل بيماريزاي روده اي

پایان نامه بررسي اثر فرآورده‌ها ي کفير موجود در بازار ايران بر روي عوامل بيماريزاي روده اي

پایان-نامه-بررسي-اثر-فرآورده‌ها-ي-کفير-موجود-در-بازار-ايران-بر-روي-عوامل-بيماريزاي-روده-اي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

مقدمه: پروبيوتيک‌ها  مواد غذايي حاوي ميکروارگانيسم‌ها ي زنده و مفيد براي بدن هستند.به عبارت ديگر يک پروبيوتيک ميکروارگانيسم زنده خوراکي است که تأثيرمثبتي بر سلول‌ها ي بدن ميزبان دارد وباعث بهبود و افزايش تعادل  ميکروبي بدن مصرف کننده مي‌شود.پروبيوتيک‌ها  اغلب در توليد فرآورده‌ها ي تخميري لبني به کار مي‌روند.

کفير يک پروبيوتيک طبيعي است.توجه به ترکيب ميکروبي و شيميايي کفير گوياي اين مطلب است که کفير يک پروبيوتيک پيچيده حاوي تعداد زيادي باکتري و مخمر است که ويژگي‌ها ي منحصر به فردي به اين محصول در ميان ساير پروبيوتيک مي‌دهد.کفير حاوي ويتامين‌ها، مواد معدني،‌اسيد آمينه‌ها ي ضروري  وپروتئين‌ها يي است که براحتي قابل هضم هستند.مزاياي مصرف کفير در رژيم غذايي بسيار زياد است از آن جمله مي‌توان  به بازدارندگي عليه برخي بيماري‌ها  وناهنجاري‌ها  اشاره کرد.

در کشور ما نيز طي سال‌ها ي اخير رويکرد مثبتي به مصرف نوشيدني کفير ايجاد شده است.هدف از انجام اين تحقيق بررسي و سنجش ميزان حساسيت برخي باکتري‌ها ي بيماريزاي روده اي مانند Escherichia coliO157 ,Listeriamonocytogenes ,Vibrio.cholerae ,salmonella.typhi,  Shigella sonei ,Helicobacter.pylori نسبت به فر آورده‌ها ي کفير موجود در بازار ايران است.با استفاده از روش متداول پورپليت نمونه‌ها  مورد بررسي قرار گرفتند ونمودار مدت زمان مرگ براي هر باکتري رسم شد.هردو محصول کفير قادرند سطح باکتري‌هاي زنده را کاهش دهند.ميتوان نتيجه گرفت که مصرف نوشيدني کفير مي‌تواند در جلوگيري از برخي ناهنجاري‌ها  موثر باشد.

فهرست:

فصل اول: مقدمه و هدف 

1-1 کليات    1

1-1-1- پروبيوتيک    1

1-1-1-1- تاريخچه     1

1-1-1- 2- تعريف     2

1-1-1-3-نقش پروبيوتيک‌ها     3

1-1-1-4-تاثيرات نا مطلوب مصرف پروبيوتيکها     5

1-1-1-5- اشکال مصرف پروبيوتيک‌ها      5

1-1-1-5-1- لبنيات و غذاهايي با پايه لبني     5

1-1-1-5-2- آب ميوه‌ها      6

1-1-1-5-3- سبزيجات و ترشيجات     6

1-1-1-5-4- شکلات و ساير تنقلات     6

1-1-1-5-5- مکمل‌ها ي غذايي دارويي     6

1-1-1-6- ميزان مصرف     6

1-1-1-7- ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيک     7

1-1-2– کفير (kefir)    8

1-1-2-1- تاريخچه کفير     8

1-1-2-2- کفير به عنوان پروبيوتيک     8

1-1-2-3- ماهيت کفير     8

1-1-2-4- ترکيب شيميايي کفير     8

1-1-2-5 – اجزاي تشکيل دهنده کفير     9

1-1-2-5-1- پلي ساکاريدهاي بيروني:( Exopolysaccharides)     9

1-1-2-5-2- آنزيم‌ها      11

1-1-2-6- ميکروبيولوژي کفير     11

1-1-2-7- خواص کفير     13

1-1-2-8-مضرات کفير     14

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

 

1-1-2-9- توليدکفير     14

1-1-2-9-1- روش سنتي     14

1-1-2-9-2-توليد کفير به روش صنعتي     15

1-2- جنبه‌هاي ميکروب شناسي    16

1-2-1- اشريشياکلي(Escherichchia coli)     16

1-2-1-1- ريخت شناسي و کشت     17

1-2-1-2- بيماريزايي در انسان     17

1-2-1-3- مقاومت     17

1-2-2- شيگلاسونئي     18

1-2-2-1- ريخت شناسي و کشت     18

1-2-2-2- بيماريزايي     18

1-2-2-3- مقاومت     18

1-2-3- ليستريا مونوسيتوجنز    18

1-2-3-1- ريخت شناسي وکشت     19

1-2-3-2- بيماري زايي    19

1-2-3-3-مقاومت     19

1-2-4- ويبريو کلرا     19

1-2-4-1- ريخت شناسي وکشت     19

1-2-4-2- بيماري زايي     20

1-2-5- هليکوباکتر پيلوري     20

1-2-5-1-ريخت شناسي وکشت     20

1-2-5-2-بيماري زايي     21

1-2-6- سالمونلا تيفي     21

1-2-6-1- ريخت شناسي و کشت     21

1-2-6-2- بيماري زايي    21

1-3- روش‌هاي بررسي اثرات ضد ميکروبي     21

1-3-1- روشهاي رقتي    22

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

 

1-3-1-1 روش لوله (Test tube serial dilution Method)     22

1-3-1-2- روش پليت (Agar dilution or Plate Method)     22

1-3-2- روش‌هاي انتشار     22

1-3-2-1- انتشار عمودي     23

1-3-2-2- انتشار افقي     23

1-3-2-3- فاکتور‌هاي موثر در ا ندازه گيري به روش انتشار     24

1-3-2-3-1- آگار     24

1-3-2-3-2- شرايط کشت در گرمخانه     24

1-3-2-3-3- طرز قرار گرفتن ارگانيسم روي آگار     25

1-3-2-3-4- مواد مورد آزمايش(ماده آنتي باکتريال)     25

1-4- عوامل موثر بر کشت ميکروارگانيسم‌ها      25

1-4-1- سن و شرايط کشت     25

1-4-2- مقدار ميکروب     25

1-4-3- درجه حرارت وارتباط آن     26

1-4-4- محيط کشت     26

1-4-5- ارتباط با اکسيژن     26

1-5 –  محيط‌هاي کشت ونحوه تهيه آنها     26

1-6- هدف     27

 

فصل دوم : مواد و روش‌ها 

2-1 – مواد و دستگاه‌ها ي مورد استفاده     28

2-1-1- مواد مورد استفاده    28

2-1-2- دستگاه‌هاي مورد استفاده     29

2-2- تهيه نمونه‌هاي کفير     29

2-3- تهيه ميکروارگانيسم‌ها      30

2-4- روش‌ها      30

2-4-1- بررسي تعداد کل ميکروارگانيسم‌هاي موجود در دو نمونه کفير به روش پور پليت    30

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

 

2-4-2- انجام آزمايش‌هاي شناسايي براي باکتري‌هاي جدا شده از کفيرها    31

2-4-3- شمارش ميکروارگانيسم‌هاي کفير از زمان توليد تا مصرف     31

2-4-4-تعيين ميزان اسيديته کفيرها از زمان توليد تا مصرف     31

2-4-5- بررسي مقاومت ميکروارگانيسم‌هاي کفير در مقابل pH  و املاح صفراوي     32

2-4-6- بررسي توانايي بازدارندگي ميکروارگانيسم‌هاي مختلف توسط نمونه‌هاي کفير    32

2-4-6-1- باکتري ويبريوکلرا     32

2-4-6-2- ليستريامونوسايتوژنز    32

2-4-6-3- ايشريشياکلي O157:H7      33

2-4-6-4- سالمونلا تيفي     33

2-4-6-5- شيگلا سونئي     33

2-4-6-6- هليکو باکتر پيلوري     33

 

فصل سوم:  نتايج         

3-1- تعداد کل ميکرو ارگانيسم‌هاي موجود در نمونه‌ها ي کفير    34

3-2- شناسايي باکتري‌هاي موجود در نمونه‌ها ي کفير    34

3-2-1- رنگ آميزي گرم     35

3-2-2- آزمايش کاتالاز    35

3-2-3- آزمايشSIM     35

3-2-4- آزمايش TSI    35

3-2-5- آزمايش رشد در محيط قندي     35

3-3- پايداري ميکروارگانيسم‌هاي جدا شده از کفيراز زمان توليد تا مصرف     36

3-4- مقاومت ميکروارگانيسم‌ها  دربرابرنمک‌هاي  صفراوي و pH     36

3-4-1- pH     36

3-4-2- املاح صفراوي    37

3-4-3- ميزان اسيديته کفيرها     37

3-5- توانايي بازدارندگي يا کشندگي ميکروارگانيسم‌هاي مختلف توسط نمونه‌ها ي کفير     38

3-5-1- باکتري ويبريوکلرا     38

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

 

3-5-2- باکتري اشريشياکليO157:H7      39

3-5-3- باکتري سالمونلا تيفي     39

3-5-4- شيگلا سونئي     40

3-5-5- ليستريا مونوسايتوجنز     41

3-5-6- هليکو باکتر پيلوري     42

3-6- نتايج آماري     43

3-6-1- نتايج مربوط به اثر کفير1 بر  باکتري‌ها      43

3-6-2- نتايج مربوط به اثر کفير2کاله بر باکتري‌ها     44

3-7- مقايسه اثر بازدارندگي کفيرها برروي باکتري‌ها ي مختلف     45

 

فصل چهارم : بحث و پيشنهاد

4-1- بحث     46

4-1-1- مقدمه     46

4-1-2- جداسازي باکتر ي‌ها ي موجود در کفير     47

4-1-3- بحث در مورد اثرات ضد باکتريايي کفير    48

4-2- پيشنهادات      51

منابع و مآخذ     52

فهرست  شكل‌ها

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

شکل 1- 1 : دانه‌هاي کفير      9

شکل 1-2 : ساختار شيميايي کفيران       10

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                صفحه                                               

جدول 1-1 : ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيک رايج      7 

جدول 1-2 : ترکيب شيميايي وارزش غذايي کفير       10

جدول1-3 : باکتري‌هاي موجود در کفير      12

جدول1-4 : مخمر‌هاي موجود در کفير      12

جدول 2-1 : مواد مورد استفاده       28

جدول 2-2 : دستگاه‌هاي مورد استفاده     29

جدول 3-1 : تعداد ميکروارگانيسم‌هاي موجود در نمونه‌هاي کفير      34

جدول3-2-1 : نتايج تست قندي لاکتوباسيلوس جدا شده از نمونه دوغ پگاه      35

جدول3-2-2 : نتايج تست قندي لاکتوباسيلوس جدا شده از نمونه دوغ کاله       35

جدول 3-4  : نتايج اسپکتوفتومتري مربوط به رشد ميکروارگانيسم‌ها  در غلظت‌هاي مختلف نمک     37

جدول 3-6 : ميانگين وانحراف از ميانگين کفير 1       43

جدول 3- 7 : ضريب پيرسون(pearson)  کفير 1      44

جدول3-8 : ميانگين وانحراف از ميانگين کفير 2       44

جدول3-9 : ضريب پيرسون(pearson) کفير 2      44

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                               صفحه                                               

نمودار3- 1: تعداد ميکروارگانيسم‌هاي کفير از زمان توليد تا مصرف     36

نمودار3-2 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري ويبريوکلرا    38

نمودار3- 3: نمودار مدت زمان مرگ باکتري اشريشياکلي     39

نمودار3-4 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري سالمونلا       40

نمودار3- 5 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري شيگلا       41

نمودار3-6 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري ليستريا     42

نمودار3-7 : نمودار مدت زمان مرگ باکتري هليکوباکترپيلوري      43

دانلود فایل

پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای عصبی

پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای عصبی

پایان-نامه-بررسی-اثر-عصاره-بافت-شش-و-دم-بر-تمایز-سلولهای-بنیادی-مزانشیمی-به-سلولهای-عصبی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده:

مقدمه و هدف: از مهمترین سلولهای بنیادی
بزرگسال که توجه اکثر محققین را به خود جلب کرده است می توان به سلولهای بنیادی مزانشیمی
اشاره کرد. سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان توانایی تبدیل به انواع مختلف
سلولها از جمله سلولهای چربی، استخوان و غضروف را دارند به علاوه این سلولها را می
توان به سلولهای نورونی تمایز داد. اغلب موادی که تا کنون جهت القاء سلولهای بنیادی
به سلولهای عصبی استفاده شده است همچون: اسید رتینوئیک، دی متیل سولفوکساید، دپرنیل
و …. ترکیبات سمی و پر هزینه هستند. در این پژوهش از عصاره بافت شش و دم جنین به
عنوان القا کننده غیر سمی استفاده شده است.

مواد وروشها: سلولهای بنیادی مزانشیمی
از استخوان فمور موشهای بالغ نژاد
BALB/C تهیه و کشت داده شدند. پس از
3 پاساژ به وسیله عصاره بافت شش و دم جنین با غلظتهای 50% و70% و80% در یک گروه به
مدت 3 روز و در گروه دیگر به مدت 7 روز القاء شدند. سپس به دو روش بررسی مورفولوژیکی
و فلوسایتومتری بررسی گردیدند. دربررسی مورفولوژیکی از کرزیل ویوله و  در روش فلوسایتومتری از آنتی بادی نستین و توبولین
جهت ارزیابی فنوتیپ عصبی استفاده شد.

یافته ها: نتایج فلوسایتومتری نشان
داد که سلولها بعد از القاء به مدت 3 روز میزان بیان مارکر نستین نسبت به گروه کنترل
کاهش معنی داری(0.05
> P) پیدا کرده است، اما در القا به مدت 7 روز  میزان بیان این دو مارکرو همچنین میزان بیان
مارکر توبولین در القا به مدت 3 روز افزایش معنی داری(0.05
> P) پیدا کرده است. تغییرات مورفولوژیکی نیز در
راستای نتایج فلوسایتومتری بود.

نتیجه گیری: تیمار سلولهای بنیادی مزانشیمی
با عصاره بافت شش و دم میزان وجود نورونها را افزایش می دهد. این مطالعه نشان داد که
سلولهای مزانشیمی توانایی تمایز به نورونها را در
in vitro دارند و این
مسئله به نوع روش القاء بستگی دارد.

واژهای کلیدی: سلولهای بنیادی مزانشیمی،
سلولهای نورونی، القاء، تمایز، عصاره شش و دم جنین

 

مقدمه:

مفهوم سلولهای بنیادی
از قوانین حاکم  بر تکوین جنین بدست آمده
است. زیست شناسی تکوینی شامل مطالعه فرآیند های مفهوم سلول بنیادی، قوانین تخم
لقاح یافته را به ساختار و عملکرد پیچیده اندام های یک کودک سالم تبدیل می کند. در
حقیقت یک سلول بنیادی را می توان یک سلول مادر نامید یعنی سلولی که می تواند مولد
سلولهای دیگر باشد.

یک سلول بنیادی از
دیدگاه دانشمندان به عنوان یک سلول تمایز نیافته تکثیر و خودنوزایی و تولید
دودمانهای سلولی متفاوت در نظر گرفته می شود. به این ترتیب تخم لقاح یافته به
عنوان سلول بنیادی همه توان در نظر گرفته می شود زیرا توانایی تولید همه نوع سلول
و ایجاد یک موجود کامل را دارا است. طی فرآیند ریختزایی سلول ها تکثیر یافته،
مهاجرت کرده و تمایز می یابند. بخشی از سلولها پردههای اطراف جنین را می سازند و
برخی دیگر تشکیل دهنده توده سلول داخل جنین می باشند. این دسته سلولها قدرت تشکیل
تمام بافتها و سلولها را دارند. توده داخلی جنین واجد سلولهایی است که از قدرت خود
نوزایی نامحدود برخوردارند و می توانند به هر 3 لایه جنین تبدیل شوند، این سلولها
به عنوان سلولهای پرتوان در نظر گرفته می شوند تا در آینده بر اساس نیاز فعال شده
به سایر دودمانها تمایز یابند. به این سلولها، سلولهای چند توان گویند که توانایی
تمایز به تعداد بسیاری از بافتها را دارا می باشند. بارزترین مثال این سلولها، سلولهای
بنیادی مزانشیمی است. سلولها چند توان در نهایت به سلولهای بنیادی تک توان یا پیش
نیاز تمایز می یابند که تنها قادر به تولید یک رده سلول می باشند و قدرت خود
نوزایی محدودی دارند این سلولها را می توان در بافتهای بالغین جستجو کرد. یکی از
ویژگیهای مهم سلولهای بنیادی خاصیت تمایزی این سلولها می باشد. این سلولها قدرت
تمایز به سلولهای استخوان، غضروف، ماهیچه، چربی و از جمله نیز می توانند به
سلولهای عصبی تمایز یابند. استفاده از سلولهای بنیادی تمایز یافته به سلولهای عصبی
در ترمیم آسیبهای دستگاه عصبی و درمان آلزایمر و پارکینسون یکی از مهمترین برنامه
های علم پزشکی امروز است. از آنجا که دسترسی به منبعی از سلولهای بنیادی مناسب یک
اصل مهم در سلول درمانی است و مغز استخوان منبعی در دسترس و مناسب از
سلولهای بنیادی بالغ است تحقیقات بسیاری در
زمینه استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان انجام شده است.

 

دانلود فایل

پایان نامه بررسی هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان ها

پایان نامه بررسی هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان ها

پایان-نامه-بررسی-هزینه-های-پرداخت-از-جیب-خدمات-تشخیصی-سرپایی-در-بیمارستان-ها

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

مقدمه و هدف : پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یکی از منابع تامین مالی در نظام سلامت می باشد که امروزه خانوارهای زیادی را با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه کرده است .هدف از این مطالعه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات  سرپایی تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین می باشد.

روش کار : مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی  بر روی 630 نفر مراجعه کننده به خدمات تشخیصی سرپایی در سال 1391 با استفاده از مصاحبه ساختاری و بررسی اسناد انجام شد، همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه شامل 5 متغییر سن، جنس، نوع بیمه، پرداخت از جیب بیمار و سهم سازمان بیمه ای بیمار بود. درصد هزینه های پرداخت از جیب از روش تقسیم هزینه های پرداخت از جیب بر مجموع هزینه های پرداختی(پرداخت از جیب + سازمان بیمه گر) به ارائه دهنده خدمت بدست آمد. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی بود. از آزمون های همبستگی پیرسون و تی برای بررسی رابطه با سن و جنسیت استفاده شد.

یافته ها : 74% مراجعه کنندگان دارای پوشش بیمه ای بودند و یا شرایط استفاده از بیمه را داشتند. بیشترین بیمه مورد استفاده با 45 درصد مربوط به تامین اجتماعی بود.کمترین میانگین سنی مربوط به مراجعان به خدمات تشخیصی بیمارستان قدس با میانگین 7 سال برای خدمات آزمایشگاهی و 12 سال برای خدمات تصویربرداری بود. درصد  هزینه های مستقیم پرداخت از جیب مراجعه کنندگان آزمایشگاه به ترتیب در بیمارستان های شهید رجایی ، بوعلی سینا ، قدس و کوثر معادل48%، 47% ، 44% و 41 % بود و در بخش تصویر برداری این بیمارستان ها به ترتیب 48% ، 44%، 39% و 46% بود. بین سن و جنسیت با پرداخت از جیب رابطه برقرار نبود.

 بحث و نتیجه گیری: کاهش پرداخت های مستقیم  با استفاده از افزایش پوشش و عمق بیمه، و همچنین حمایت بیشتر در خدمت پرهزینه سی تی اسکن  ارتقاء سلامت افراد و عدالت را در بر خواهد داشت.  

فهرست:

فصل اول:

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-2بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………7

1-3 اهداف و فرضیات………………………………………………………………………………………………………….11

هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….11

اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………11

هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………11

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم:

2-1مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………13

2-2مروری بر مطالعات…………………………………………………………………………………………………………32

فصل سوم:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………38

فصل چهارم:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………43

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………59

پیوست………………………………………………………………………………………………74

 

نمودار1 : توزیع فراوانی  سن  مراجعین به خدمات تشخیصی سرپایی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

نمودار2 : توزیع فراوانی  بیمه های سلامت مراجعین به خدمات تشخیصی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391…………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

جدول1 : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال)  خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان شهید رجایی  در سال 1391…………………………………………………………………………………………………………………….46

نمودار 3: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان شهید رجایی در سال 1391 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

جدول 2 :  توزیع هزینه های پرداخت از جیب (هزینه ها به ریال)خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان بوعلی در سال 1391 ………………………………………………………………………………………………………………………………..47

نمودار 4: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان بوعلی در سال 1391 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

جدول3 : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان قدس  در سال 1391…………………………………………………………………………………………………………………………………48

نمودار5 : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات آزمایشگاهی بیمارستان قدس در سال 1391  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

جدول 4 : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان کوثر در سال 1391 …………………………………………………………………………………………………………………………………49

نمودار6 : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات آزمایشگاهی بیمارستان کوثر در سال 1391 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

جدول 5 : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی در سال 1391 ………………………………………………………………………………………………………………….50

نمودار7 : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی در سال 1391 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………50

جدول6 : توزیع هزینه های پرداخت از جیب (هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی تصویربرداری بیمارستان بوعلی در سال 1391 ………………………………………………………………………………………………………………………………51

نمودار8 : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان بوعلی در سال 1391 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

جدول7 : توزیع هزینه های پرداخت از جیب (هزینه ها به ریال)خدمات سرپایی تصویربرداری بیمارستان قدس در سال 1391 ……………………………………………………………………………………………………………………………..52

نمودار9 : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان قدس در سال 1391 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

جدول 8: توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی  تصویربرداری بیمارستان کوثر در سال 1391 ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

نمودار10 : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان کوثر در سال 1391 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

جدول 9 : توزیع طبقه ای فراوانی هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات سرپایی  آزمایشگاهی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391 ………………………………………………………………………………..55

جدول10 : توزیع طبقه ای فراوانی هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات سرپایی  تصویربرداری بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391 ………………………………………………………………………………..55

نمودار11: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات آزمایشگاهی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

نمودار12: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان های آموزشی قزوین در سال1391…………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

جدول11: رابطه بین سن و پرداخت از جیب مراجعه کنندگان به خدمات سرپایی تشخیصی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391 ……………………………………………………………………………………………………………….58

جدول12: رابطه جنسیت و پرداخت از جیب مراجعه کنندگان به خدمات سرپایی تشخیصی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391…………………………………………………………………………………………………………..58

دانلود فایل

پایان نامه بررسی اثر مصرف توام کابرگولین با ملاتونین بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر

پایان نامه بررسی اثر مصرف توام کابرگولین با ملاتونین بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر

پایان-نامه-بررسی-اثر-مصرف-توام-کابرگولین-با-ملاتونین-بر-بیان-ترجیح-مکان-شرطی-مورفین-در-موش-سوری-نر

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

مختصر: سیستم اپیوئیدی میتواند با نوراترانسمیشنهای مختلفی از جمله سیستم دوپامینرژیک، سروتونرژیک، گاباارژیک، گلوتامرژيك و نورآدرنرژیک تداخل داشته باشد. نشان دادهاند که اپیوئیدها(مثل مورفین) سبب افزایش مقدار دوپامین در سیستم مزولیمبیک شده و افزایش مقدار دوپامین در هسته آکومبنس یک نقش کلیدی را در اثرات پاداشی و یا تقویت کننده مثبت اپیوئیدها ایفاء میکند. مورفین با فعال نمودن گیرندههای مو (µ) اپیوئیدی اثرات پاداشی و یا تقویت کننده خود را ایجاد میکند بطوریکه اثر تقویت کننده آن توسط آنتاگونیستهای انتخابی گیرنده مو بلاک شده و موش های صحرایی که گیرنده مو آنها ناکت اوت شده علائم سندرم محرومیت مورفین را نشان نمیدهند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف توام ملاتونین با کابرگولین بر بیان ترجیح مکان شرطیمورفین در موش سوری نر میباشد.در اين مطالعه تجربي از موشهای سوري نر نژاد NMRI در محدوده وزني 20 الي 30 گرم استفاده شد. در اين آزمون متد 6 روزه‌ متوالي؛ شامل سه مرحله جداگانه پيش‌شرطي، شرطي‌شدن و بعد شرطي شدن استفاده گرديد. در بخش اول مطالعه بجاي مورفين،جهت تعيين القاء رجحان مكان شرطي(CPP) يا تنفر مكان شرطي(CPA) موش ها در مرحله شرطي سازي و بعد شرطي شدن،دوزهاي مختلف ملاتونین(mg/kg 5/2و10و30) و کابرگولین(mg/kg 10و5و5/2)را دريافت نمودند. در بخش دوم مطالعه موشهاي بعد شرطي سازي با مورفين (mg/kg 5) دوزهاي مختلف ملاتونین و کابرگولین را در مرحه بعد شرطي شدن دريافت نمودند. گروه كنترل بجاي داروي مذكور نرمال سالين را دريافت نمودند.تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف مورفين سبب القاء CPP مي شود (001/0 P<). تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف ملاتونین و کابرگولین به تنهايي CPP يا CPA معني داري ایجاد ننموده ولی در مصرف توام با مورفین دوزهای mg/kg 30 ملاتونین (05/0 P<) و دوز mg/kg 10 کابرگولین(01/0 P< ) سبب القاء رجحان مكان شرطی شبه مورفینی ميشوند. البته این اثر در مصرف توام آنها نیز تقویت گردید. نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد كه ملاتونین و کابرگولین احتمالاً با مکانیسم دوپامینرژیک سبب تقویت القاء رجحان مكان شرطي شبه مورفيني ميشوند. با این وجود جهت تعیین مکانیسم دقیق آنها نیاز به مطالعات بیشتری میباشد.

 كلمات كليدي: کابرگولین، ملاتونین، مورفين، اثر تقويت كننده مثبت، رجحان مكان شرطي، تزريق داخل صفاقي، موش سوری نر.

مقدمه 

اعتیاد دارویی یک اختلال مزمن و برگشتپذیر بوده که با رفتار وسواسی و جستجوگرایانه جهت مصرف و پیداکردن دارو خود را نشان میدهد. امروزه اعتیاد به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سلامتی در تمامی دنیا به شمار میآید، که باعث بروز زیانهای جسمی و روحی خطرناک، مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در جوامع مختلف میشود. یکی از مهمترین و بیش ترین موارد اعتیاد دارویی، اعتیاد به اوپیوئیدها خصوصاً مورفین میباشد، که با توجه به اثرات ضد دردی که دارند افراد خواسته یا نا خواسته تمایل به مصرف مکرر آنها پیدا میکنند این مواد به سبب ایجاد تولرانس، اثر تقویت کننده مثبت (پاداش) (Reward) که به دنبال مصرف مکرر آنها ایجاد میشود، باعث وابستگی فیزیکی و به دنبال قطع مصرف باعث سندرم محرومیت فیزیکی، اشتیاق به مصرف دارو (craving) و عود علایم (Relapse) میشوند. 

مورفین یکی از قوی ترین داروهای ضد درد اوپیوئیدی و آلکالوئید اصلی تریاک بوده و در مقایسه با سایر مواد، از خـاصیت اعتیـادآوری بالاتری برخوردار میباشد. مطالعات مختلف بر روی حیوانات نشان میدهد که اوپیوئیدها اثر تقویت کنندگی مثـبت خود را با فعـال نمودن مسیر دوپامینی مزولیمبیک اعمال میکنند. این مواد با افزایش فعالیت نورونهای دوپامینی در ناحیه تگمنتوم شکمی(Venteral Tegmental Area) سبب افزایش آزادسازی دوپامین در هسته آکومبنس(Nucleus Accumbens) میشوند. شواهد معتبری وجود دارند که نشان میدهند این سیستم نقش اساسی را در مکانیسم وابستگی به اوپیوئیدها ایفا میکند. از طرفی مطالعات نشان داده اند که داروهای ضدافسردگی ممکن است با تأثیر مستقیم برخاصیت پاداشی اوپیوئیدها و یا به طور غیر مستقیم و با بهبود افسردگی ناشی از سندرم قطع آن ها، سبب کاهش میزان سوءمصرف اوپیوئیدها شوند. بنابراین با توجه به این مطالعات، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف توام کابرگولین و ملاتونین بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین میباشد، که هر دوی آنها به دلیل مکانیسم دوپامینرژیکی که دارند دارای خاصیت ضدافسردگی میباشند.

فهرست:
عنوان    صفحه
شكل 2-1- مسيرهاي پاداشي در مغز انسان      12
شكل 2-2- روش تعيين مراكز پاداش و تنبيه در موش سوري      15
شكل 2-3- مسيرهاي عصبي پاداش در مغز موش سوری نر      17
شكل 2-4- ساختمان شيميائي دوپامين      32
شكل 2–5- مراحل سنتز دوپامين و توليد كاتكول آمين هاي مختلف از روي دوپامين      32
شكل 2-6- ساختمان شيميائي گاما آمينو بوتيريك اسيد      46
شكل 2-7- ساختمان شيميائي گلوتامات      48
شكل 2- 8 – دياگرام خلاصه شده‌ی انشعابات وارده به ناحيه تگمنتوم شكمي      49
شكل 2 – 9- ساختمان شيميائي برخي از اپيوئيد ها      54
شكل 2-10- ساختمان شيميائي مورفين      70
شکل 2-11- ساختار شیمیایی گابرگولین      78
شکل 2– 12- ساختار شیمیایی ملاتونین      83
شکل 2-13- مسیر سنتز هورمون ملاتونین      84
شکل 3-1- جعبه CPP      93

دانلود فایل

پایان نامه بررسی زئولیت نانوحفره کلینوپتیلولایت به عنوان فاز ثابت جهت استخراج پاراکوات از خون

پایان نامه بررسی زئولیت نانوحفره کلینوپتیلولایت به عنوان فاز ثابت جهت استخراج پاراکوات از خون

پایان-نامه-بررسی-زئولیت-نانوحفره-کلینوپتیلولایت-به-عنوان-فاز-ثابت-جهت-استخراج-پاراکوات-از-خون

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده:در تحقیق حاضره از خاصیت تبادل کاتیونی کلینوپتیلولایت به دلیل داشتن بار منفی درساختمان خود استفاده می شود. ارتباط موضوع این پژوهش با نانوفناوری پزشکی، به دلیل نانوحفره و متخلخل بودن کلینوپتیلولایت و سطح جذب بالای این زئولیت طبیعی می باشد. بار منفی فراوانی که به دلیل بیشتر بودن تعداد اتمهای آلومینیوم نسبت به اتمهای سیلیسیوم در این آلومینوسیلیکات طبیعی ایجاد می شود در سرتاسر حفرات و کانالهای این زئولیت پراکنده می باشد، که میتواند در جذب سطحی کاتیونها مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به اینکه پاراکوات (یک علف کش از دسته بی پیریدیلها) یک کاتیون دو ظرفیتی دی والان میباشد.به دلیل ارتباط غلظت خونی این سم با علائم بالینی ،تعیین مقدار این سم در خون میتواند کمک بسیار زیادی به سم شناسان در درمان به موقع و موثر مسمومیت با این سم بکند.اما استخراج این سم از خون با حلالهای آلی به دلیل حلالیت بالای آن در محیط آبی به شدت مشکل است و بازیابی کمی دارد.در این پژوهش میزان جذب و رهایش پاراکوات از کلینوپتیلولایت با رزین تبادل کاتیونی پروپیل کربوکسیلیک اسید(PCA)مقایسه خواهد شد.پارامتر های بازیابی،LOD (Limit Of Detection)  یا کمترین حد تشخیص ،(Limit Of Quantification) LOQیا کمترین حد اندازه گیری ،وWRE (Within Run Error) یا خطای درون آزمایش ،برای استخراج پاراکوات از خون توسط کلینوپتیلولایت به ترتیب   81.7± 3.4،0.58 µgr/ml ،1.93 µgr/ml  ،7.1%   بود.و برای استخراج پاراکوات ازخون توسط رزین پروپیل کربوکسیلیک اسید (PCA) به ترتیب 83.6 ± 3.2 ،0.49 µgr/ml  ،1.63 µgr/ml  ،6.3%  بود. نتایج نشان داد که کلینوپتیلولایت میتواند به طور موثری به عنوان یک ماده جاذب با خاصیت تبادل کاتیونی در استخراج پاراکوات از خون مورد استفاده قرار بگیرد..اندازه روزنه درکلینوپتیلولایت0.7nm) 5×7 Å× (0.5میباشدوظرفیت تبادل کاتیونی کلینوپتیلولایت درحدودmeq/gr) 1.6- (1.4 و ظرفیت تبادل کاتیونی پروپیل کربوکسیلیک اسید10 meq/gr  است. با توجه به ظرفیت تبادل کاتیونی کلینوپتیلولایت و پروپیل کربوکسیلیک اسید،پیش بینی میشود که هر گرم از این مواد بتوانند بترتیب  meq/gr) 1.6-1.4) پاراکوات (معادل 130-149 mg  ) و meq/gr) (10پاراکوات (معادل 931 mg )را استخراج کنند.سطح ویژه (BET)کلینوپتیلولایت با استفاده از دستگاهNano SORD)) اندازه گیری شد.اندازه ذرات کلینوپتیلولایت با استفاده ازدستگاه پارتیکل سایزآنالایزر (Master sizer)  اندازه گیری شد.مقدارپتانسیل زتا با استفاده از دستگاه (Zetasizer)، −27.9mV اندازه گیری شد. عکسهای میکروسکوپ الکترونی روبشی ((SEM کلینوپتیلولایت،با استفاده ازدستگاهField-emission scanning electron microscope بدست آمد.آزمایشات با پارتیکل سایز انالایزر اندازه ذرات 11-40میکرومتر را برای این پودر تایید میکند. فصل اول(مقدمه)

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 

کلید واژه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 

1-1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 

1-2 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….4 

1-2-1 اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………4 

1-2-2 اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………………4 

1-2-3 اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………4 

1-3 سوالات و فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………….5 

1-3-1 فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 

1-3-2 پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….5 

1-4 تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..6 

1-4-1 نانو چیست………………………………………………………………………………………………………………….

 

5-1تاریخچه نانو فناوری……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5-1 خواص نانوذرات………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5-2 نانوتکنولوژی چیست……………………………………………………………………………………………………………………..8

1-5-3 نانو فناوری پیشرفته………………………………………………………………………………………………………………………9

1-5-4 نانو پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6 کاربردهای نانو پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-1 دارورسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-2 نانوداروها……………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-3 سامانه های دارورسانی و دارو درمانی……………………………………………………………………………………….10

1-6-4 نانوتکنولوژی در دارو رسانی زیستی………………………………………………………………………………………….11

1-6-5 حمل دارو…………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6-6 حاملین عملکردی و هدفمند دارو……………………………………………………………………………………………..12

1-6-7 کشف دارو…………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-7 روشهای تشخیصی………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-7-1 روشهای برون تن……………………………………………………………………………………………………………………….13

1-7-2 روشهای درون تن………………………………………………………………………………………………………………………14

1-7-3 تصویربرداری پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………15

1-7-4 پزشکی باز رویشی……………………………………………………………………………………………………………………..16

 

 

1-8زیست مواد……………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-9 کاشتنی های فعال ………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-.1 موقعیت نانوپزشکی در مجموعه خدمات پزشکی…………………………………………………………………………18

1-11 نگاهی به آینده نانوپزشکی…………………………………………………………………………………………………………19

1-12 نانوفناوری و مسائل بهداشت محیط زیست……………………………………………………………………………….20

1-13 ابزارهای مورد استفاده در نانوتکنولوژی جهت برسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانوذرات…..21

1-14 طبقه بندی روشهای تعیین مشخصات مواد و نانوذرات بر اساس نحوه عملکرد……………………….22

1-14-1 روشهای میکروسکوپی…………………………………………………………………………………………………………..22

1-14-2 روشهای بر اساس پراش…………………………………………………………………………….

 

………………………….22

1-14-3 روشهای طیف سنجی……………………………………………………………………………………………………………22

1-14-4 طیف سنجی جرمی……………………………………………………………………………………………………………….23

1-14-5 روشهای جداسازی………………………………………………………………………………………………………………..23

1-15 زئولیت چیست…………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-16 انواع زئولیت……………………………………………………………………………………………………………………………….24

1-16-1 زئولیتهای طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………24

1-16-2 زئولیتهای مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………24

 

 

 

 

 

1-16- 3 استفاده ها و کاربرد های زئولیت…………………………………………………………………………………………..25

1-16-4 استفاده های پزشکی……………………………………………………………………………………………………………….25

1-16-5 استفاده در دروسازی و دارورسانی………………………………………………………………………………………….25

1-16-6 استفاده به عنوان مکمل غذایی………………………………………………………………………………………………25

1-16-7 استفاده در دامپروری………………………………………………………………………………………………………………25

1-16-8 استفاده در مراقبت ازحیوانات خانگی…………………………………………………………………………………….26

1-16-9 استفاده های تجاری و بومی…………………………………………………………………………………………………..26

1-16-10 استفاده در صنایع پتروشیمی………………………………………………………………………………………………26

1-16-11 استفاده در صنایع هسته ای…………………………………………………………………………………………………26

1-16-12 استفاده درسیستم های سرمایشی وگرمایشی…………………………………………………………………….26

1-16-13 استفاده به عنوان دترژان……………………………………………………………………………………………………..26

1-16-14استفاده در صنایع راه و ساختمان…………………………………………………………………………………………26

1-16-15 استفاده به عنوان آنتی اکسیدان………………………………………………………………………………………….26

1-16-16 استفاده به عنوان تست سخت افزارهای فضانوردی……………………………………………………………..26

1-17 کلینوپتیلولایت چیست……………………………………………………………………………………………………………….27

1-17-1 ساختمان حفره ای کلینوپتیلولایت……………………………………………………………………………………….28

1-18 کوات ها چیستند………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-18-1 انواع کوات ها………………………………………………………………………………………………………………………….29

 

 

1-18-2 ساختمان شیمیایی کوات های مختلف………………………………………………………………………………….30

1-19 پاراکوات دی کلراید…………………………………………………………………………………………………………………….31

1-19-1 شکل شماتیک احیا پاراک

 

وات توسط سیتوکرومp450 ردوکتاز…………………………………………….32

1-19-2 ساختمان شیمیایی پاراکوات دی کلراید………………………………………………………………………………..33

فصل دوم (مروری بر پژوهش های انجام شده)

2-1 استخراج سریع پاراکوات از پلاسما با استفاده از تکنیک جفت یونی……………………………………………35

2-2 زمان بین جذب پاراکوات و تست دی تیونیت منفی ادرار، به عنوان ریسک فاکتور مستقل

 جهت مرگ و نقص عضو در مسمومیت حاد پاراکواتی…………………………………………………………………………35

2-3 استخراج کمی پاراکوات و دی کوات از خون…………………………………………………………………………………35

2-4 مقایسه روشهای استخراج پاراکوات از نمونه های خونی افراد پس از مرگ………………………………….36

2-5 رهایش کنترل شده پاراکوات از سطوح اصلاح شده زئولیتY……………………………………………………..36

2-6 تخلیص زئولیت کلینوپتیلولایت طبیعی برای کاربردهای پزشکی جهت استخراج سرب………………36

2-7 روشی ساده برای تععین پاراکوات در پلاسما و سرم افراد بیمار 

توسط HPLC (کروماتوگرافی با کارایی بالا)………………………………………………………………………………………..37

2-8 کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی; روشی برای تعیین علف کش پاراکوات و 

دی کوات در نمونه های پلاسما و ادرار…………………………………………………………………………………………………37

2-9 تعیین پاراکوات در نمونه های بیولوژیک توسط روش ساده شده

 استخراج فاز جامد و اسپکتروفوتومتری………………………………………………………………………………………………..38

2-10 تخمین اورژانسی پاراکوات در پلاسما ،مقایسه روش RIA (رادیوایمونو اسی )و 

روش رنگ سنجی جفت یونی………………………………………………………………………………………………………………38

2-11 یک روش ساده و مختصر برای تعیین پاراکوات در پلاسما …………………………………………………….38

2-12مقایسه روش شناسایی پاراکوات در خون توسط زئولیت با روش معمول شناسائی 

پاراکوآت در ادرار………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-13  نمای شماتیک استخراج یک کاتیون توسط یک رزین تبادل کاتیونی…………………………………40

فصل سوم (مواد و دستگاههای مورد نیاز و روشهای پژوهش)

3-1 وسایل و دستگاههای مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….42

3-2 مواد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-3 خلاصه روش اجرای آزمایش………………………………………………………………………………………………………43

3-4 تهیه پودر میکرونیزه کلینوپتیلولایت…………………………………………………………………………………………..43

3-5 روش کلی انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………………..43

3-6 مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه جمع آوری آن……………………………………………………….45

3-7 روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن…………………………………………………………………………………………45

3-8 روش محاسبه Limit Of Detection ((LOD…………………………………………………………………….45

3-9 روش محاسبه Limit Of Quantification((LOQ……………………………………………………………45

3-10 روش محاسبه خطای درون آزمایش یا (Within-Run Erorr)WRE……………………………..45

3-11 روش محاسبه درصد بازیابی(Recovery)……………………………………………………………………………..46

3-12روش کار……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………45

3-13 طریقه ساخت محلول stock…………………………………………………………………………………………………..46

3-14انواع آزمایشات……………………………………………………………………………………………………………………………46

3-15رسم منحنی استاندارد پاراکوات دی کلراید در آب…………………………………………………………………..47

3-16رسم منحنی استانداردپاراکوات دی کلراید بعد 

ازمشتق سازی با معرف دی تیونیت سدیم0.1% در سود 1مولار………………………………………………………48

3-17 اندازه گیری پاراکوات در خون بدون استخراج…………………………………………………………………………49

3-18 استخراج پاراکوات از محلول آبی با استفاده از رزین

 تبادل کاتیونی پروپیل کربوکسیلیک اسید(PCA)………………………………………………………………………….50

3-19 استخراج پاراکوات از محلول آبی با استفاده از کلینوپتیلولایت………………………………………………51

3-20 ستخراج پاراکوات از خون با استفاده از رزین PCA………………………………………………………………52

3-21 استخراج پاراکوات از خون با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت…………………………………………….53

3-22 اندازه گیری پاراکوات در پلاسما به روش معمول……………………………………………………………………54

3-23 مشتق سازی بیشتر:…………………………………………………………………………………………………………………55

3-24 استفاده از حلالهای مختلف جهت استخراج پاراکوات از خون………………………………………………..55

فصل چهارم ) نتایج(

4-1 طیف ماوراء بنفش پاراکوآت با غلظت 10 μg/ml در آب مقطر………………………………………………58

4-2 منحنی کالیبراسیون پاراکوات در آب مقطر

بعد از مشتق سازی با معرف دی تیونیت سدیم…………………………………………………………………………………59

4-3 طیف مرئی پاراکوآت با غلظت 10 μg/ml در معرف دی تیونیت سدیم…………………………………60

4- منحنی کالیبراسیون پاراکوات در سرم بعد از مشتق سازی با دی تیونیت سدیم در 

طول موجnm 394.5…………………………………………………………………………………………………………………………….61

4-5 منحنی کالیبراسیون پاراکوات – دی تیونیت سدیم در طول موجnm603…………………………………62

4-6 طیف مرئی پاراکوآت با غلظت 2 μg/ml بعد از 

استخراج از سرم در معرف دی تیونیت سدیم ………………………………………………………………………………………63

4-7 منحنی پتانسیل زتا ذرات الک شده کلینوپتیلولایت…………………………………………………………………….64

4-8 آزمون آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..64

4-9 جدول مقایسه انواع روش استخراج پاراکوات (اندازه گیری خطاهای درون آزمایش، حد تشخیص،

حد اندازه گیری، و درصد بازیابی)…………………………………………………………………………………………………………..65

4-10 روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………66

4-11 گزارش آنالیز BET   تک نقطه ای……………………………………………………………………………………………..67

4-12 اندازه متوسط ذرات کلینوپتیلولایت

با استفاده از دستگاه پارتیکل سایز آنالایزر……………………………………………………………………………………………..67

4-13 تصویر ذرات کلینوپتیلولایت با استفاده از میکروسکوپSEM ………………………………………………….68

4-14توضیح نقش بیشتر نانوتکنولوژی در این پایان نامه……………………………………………………………………..69

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

5-1 بحث…………………………………………………………………………………………………………..

 

………………..71 

5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………73 

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیر فارسی مورداستفاده) 

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….74 

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….75 

فهرست مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………………..80 

صفحه تایید هیئت داوران……………………………………………………………………………………………………………………… 

فرم امضای هیئت قضات……………………………………………………………………………………………………………………….. 

خلاصه انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مندرجات 

فهرست جداول 

عنوان                                                                                                         صفحه 

                                                      جدول 4-1 : جدول حد تشخیص،حد اندازه گیری،خطای درون آزمایش و درصد بازیابی  

انواع روشهای اندازه گیری و استخراج پاراکوات…………………………………………………………………………………..64 

فهرست اشکال 

شکل1-1: ساختمان حفره ای کلینوپتیلولایت……………………………………………………………………………………29 

                            شکل1-2: ساختمان شیمیایی کوات های مختلف………………………………………………………………………………31 

شکل 1-3: شکل شماتیک احیا پاراکوات توسط سیتوکرومp450 ردوکتاز……………………………………….33 

شکل 1-4 : ساختمان شیمیایی پاراکوات دی کلراید…………………………………………………………………………34 

شکل 2-1 : نمای شماتیک استخراج کاتیون توسط یک رزین تبادل کاتیونی………………………………….38 

شکل 4-1: طیف ماوراء بنفش پاراکوآت با غلظت 10 μg/ml در آب مقطر……………………………………56 

شکل 4-2 : منحنی کالیبراسیون پاراکوات در اب مقطر بعد از مشتق سازی 

 با معرف دی تیونیت سدیم ……………………………………………………………………………………………………………..58 

شکل 4-3 .طیف مرئی پاراکوآت با غلظت 10 μg/ml در معرف دی تیونیت سدیم…………………….59 

شکل 4-4.  منحنی کالیبراسیون پاراکوات در سرم بعد از مشتق سازی با دیتیونیت سدیم  

در طول موجnm 394.5………………………………………………………………………………………………………………….60 

شکل4-5. منحنی کالیبراسیون پاراکوات – دیتیونیت سدیم در طول موجnm630………………………61 

         شکل 4-6. .طیف مرئی پاراکوآت با غلظت 2 μg/ml بعد از استخراج از سرم در معرف  

         دی تیونیت سدیم…………………………………………………………………………………………………………………………….62 

         شکل 4-7. منحنی پتانسیل زتا ذرات الک شده کلینوپتیلولایت……………………………………………………63 

           شکل 4-8. اندازه متوسط ذرات کلینوپتیلولایت با استفاده از دستگاه پارتیکل سایز آنالایزر……….66 

شکل 4-9.: تصویر زئولیت نانوحفره ای کلینوپتیلولایت توسط میکروسکوپSEM  …………………….67 

فهرست ضمائم 

خلاصه مقاله……………………………………………………………………………………………………………………………………….82 

         فهرست اختصارات 

Molecular Nanotechnology: MNT………………………………………………………………………………………………8 

SEM: Scanning electron microscope……………………………………………………………………………….

 

…………2 

Fe SEM: Field-emission scanning electron microscope………………………………………………………..2 

CE-SPE: cation exchange solid phase extraction…………………………………………………………………….2 

AFM: Atomic Force Microscope…………………………………………………………………………………………………7 

STM: Scanning Transmission Microscope……………………………………………………………………………….7 

TEM: Transmission Electron Microscope…………………………………………………………………………….. 22 

CdSe: Cadmium Selenide……………………………………………………………………………………………………………..8 

MRI: Magnetic Resonance Imaging…………………………………………………………………………………………14 

XRD: X-ray Diffraction……………………………………………………………………………………………………………….22 

NMR: Nucleic Magnetic Resonance………………………………………………………………………………………..22 

HPLC: High Performance Liquid Chromatography…………………………………………………………….23 

GC: Gas Chromatography …………………………………………………………………………………………………………23 

LD50: Lethal Dose Fifty………………………………………………………………………………………………………………33 

PCA: Propyl Carboxylic Acid…………………………………………………………………………………………………….2 

LOQ: limit of Quantification……………………………………………………………………………………………………….2 

LOD: limit of Detection………………………………………………………………………………………………………………

دانلود فایل

پایان نامه بررسی اجرای برنامه بازتوانی بر کیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی

پایان نامه بررسی اجرای برنامه بازتوانی بر کیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی

پایان-نامه-بررسی-اجرای-برنامه-بازتوانی-بر-کیفیت-زندگی--میزان-امید-و-افسردگی-بیماران-همودیالیزی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

  

مقدمه و هدف :  همودیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی و وضعیت سلامت فرد میشود که نه تنها سلامت جسمی بلکه دیگر ابعاد سلامتی را نیز به مخاطره میاندازد که همه این عوامل کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازتوانی برکیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بيماران تحت همودياليز شهرستان جوانرود انجام شد.

مواد و روشها : این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد است که به  روش نمونه گیری غیر احتمالی براساس معیارهای ورود روی30 بیمار مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان حضرت رسول  جوانرود  در سال  1392 انجام شد. برنامه بازتوانی با مشارکت متخصصین رشته های پرستاری، فیزیوتراپی، روانشناسی بالینی به مدت 8 هفته اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی فرانس و پاورس، شاخص امید هرث،  افسردگی بک و مشخصات فردی بود. پس از بیان  اهداف پژوهش برای بیماران و اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه، پرسشنامه ها توسط کمک پژوهشگر طی مصاحبه با بیمار تکمیل گردید. سپس بیماران در طی 8 هفته تحت برنامههای فیزیوتراپی، روان درمانی و تغذیه درمانی و مراقبت از خود (8 جلسه هر هفته یک جلسه )  قرار گرفتند. بعد از برنامه بازتوانی مجددا پرسشنامه ها تکمیل گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss20 و آزمونهای آمار توصیفی، تی زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه، ویلکاکسون، کروسکال والیس، من ویتنی، آزمون دقیق فیشر و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها : میانگین سنی بیماران 3/14±8/55 سال، 60% مرد و 3/93%متاهل بودند. 70% از بیماران بی سواد ، 3/83% بیکار و میانگین مدت زمان همودیالیز 4/2±3 سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران بعد از انجام مداخله( 3/2±7/19) افزایش  معناداری نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله( 1/1±2/15 ) نشان داد (0001/0>P). همچنین نمرات کیفیت زندگی تمامی بیماران قبل از مداخله بین 19- 10 بود که در سطح متوسط یا نیمه مطلوب قرار داشتند، اما بعد از مداخله کیفیت زندگی50% بیماران به سطح خوب ارتقاء یافت(0001/0>P). رابطه آماری معناداری بین سطح کیفیت زندگی با وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، اشتغال و مدت زمان همودیالیز دیده نشد. همچنین میانگین نمره میزان امید بیماران بعد از انجام مداخله( 3/3±4/38 ) افزایش معناداری نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله( 8/4±6/26 ) نشان داد (0001/0>P) . همچنین در مقایسه شاخص افسردگی قبل و بعد از مداخله نتایج نشان دادکه میانگین نمرات بیماران بعد از مداخله( 1/3±5/10) نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله

( 9/10±4/36) کاهش یافته است که نشان دهنده وضعیت بهتر بیماران از نظر افسردگی بعد از انجام مداخلات بازتوانی میباشد(0001/0>P).

بحث و نتیجه گیری: اجراي بازتوانی با بهبود کیفیت زندگی، افزایش امید وکاهش افسردگی بیماران همودیالیزي همراه است، پیشنهاد میگردد برنامه های بازتوانی با مشارکت متخصصین رشتههای مختلف پرستاری، فیزیوتراپی و روانشناسی بالینی در مراکز همودیالیز اجراگردد. همچنین در پژوهشهای بعدی تاثیر برنامههای نوتوانی روی تعداد دفعات همودیالیز، شاخصهای خونی، سلامت روانی و رضایتمندی بیماران با حجم نمونه بیشتر و در مدت زمان طولانیتر مورد مطالعه قرارگیرد.

 

واژه های کلیدی: بازتوانی، کیفیت زندگی، امید، افسردگی، همودیالیز، پرستاری، ایران

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول

1-1. مقدمه و بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل دوم 

چهار چوب پنداشتی و مروری برمتون ……………………………………………………………………………………………………8

2-1. تعریف نارسایی مزمن کلیه……………………………………………………………………………………………………………9

2-1-1. اپیدمیولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-1-2. تشخیص بیماری……………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-3. پاتوفیزیولوژی بیماری نارسایی مزمن کلیه……………………………………………………………………………..12

2-1-4. مراحل CKD و مشخص کردن جمعیت در معرض خطر…………………………………………………………13

2-1-5. بیوشیمی اورمی………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-1-6.. تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی نارسایی مزمن کلیه…………………………………………………………………15

2-1-7. ارزیابی و درمان مبتلایان به CKD……………………………………………………………………………………………16

2-1-7-1. تاریخچه و معاینه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………..16

2-1-7-2. بررسی های آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………16

2-1-7-3. مطالعات تصویر برداری…………………………………………………………………………………………………………17

2-1-7-4. بیوپسی کلیه………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-8. اثبات تشخیص و اتیولوژیCKD ………………………………………………………………………………………………18

2-1-9. کاهش سیر پیشرفتCKD…………………………………………………………………………………………………………19

2-1-9-1. محدودیت پروتئین………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-9-2. کند کردن بیماری کلیه دیابتیک………………………………………………………………………………………….19

2-1-9-3. کنترل گلوکز خون………………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-9-4. کنترل فشارخون و پروتئین اوری…………………………………………………………………………………………20

2-1-9-5. درمان سایر عوارض نارسایی کلیه (تعدیل دوز داروها)………………………………………………………..21

2-1-10. همودیالیز در درمان نارسایی کلیه………………………………………………………………………………………….21

2-1-10-1. همودیالیز…………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-1-10-1-1. دیالیزکننده…………………………………………………………………………………………………………………….23

2-1-10-1-2. مایع دیالیز……………………………………………………………………………………………………………………..23

2-1-10-1-3. سیستم حمل خون………………………………………………………………………………………………………..23

2-1-10-1-4. دسترسی عروقی…………………………………………………………………………………………………………….23

2-1-10-2. اهداف همودیالیز…………………………………………………………………………………………………………………25

2-1-10-3. عوارض طی همو دیالیز……………………………………………………………………………………………………..25

2-1-10-3-1. هایپوتانسیون………………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-10-3-2. درمان هایپوتانسیون……………………………………………………………………………………………………..26

2-1-10-3-3. کرامپ عضلانی……………………………………………………………………………………………………………….26

2-1-10-3-4. پیشگیری از کرامپ عضلانی………………………………………………………………………………………….27

2-1-10-3-5. تهوع و استفراغ……………………………………………………………………………………………………………….27

2-1-10-3-6. درمان تهوع و استفراغ……………………………………………………………………………………………………27

2-1-10-3-7. سردرد…………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-1-10-3-8. درمان سردرد………………………………………………………………………………………………………………….27

2-1-10-3-9. پیشگیری از سردرد………………………………………………………………………………………………………..27

2-1-10-3-10. درد قفسه سینه و درد پشت……………………………………………………………………………………….28

2-1-10-3-11. درمان درد قفسه سینه و درد پشت……………………………………………………………………………28

2-1-10-3-12. خارش………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-10-3-13. درمان خارش……………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-10-3-14. تب و لرز………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-10-3-15. درمان تب و لرز……………………………………………………………………………………………………………29

2-1-10-3-16. عوارض تب و لرز………………………………………………………………………………………………………….29

2-1-10-3-17. سندرم عدم تعادل……………………………………………………………………………………………………….29

2-1-10-3-18. درمان سندرم عدم تعادل……………………………………………………………………………………………29

2-1-10-3-19. پیشگیری از سندرم عدم تعادل…………………………………………………………………………………..30

2-1-10-3-20. واکنش های شبه آنافیلاکسی……………………………………………………………………………………..30

2-1-10-3-21. آریتمی…………………………………………………………………………………………………………………………30

2-1-10-3-22. درمان آریتمی……………………………………………………………………………………………………………..31

2-1-10-3-23. همولیز………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-1-10-3-24. درمان همولیز………………………………………………………………………………………………………………31

2-1-10-3-25. آمبولی هوا……………………………………………………………………………………………………………………31

2-1-10-3-26. درمان آمبولی هوا………………………………………………………………………………………………………..32

2-1-11. چشم انداز آینده………………………………………………………………………………………………………………………32

2-1-12. مشکلات بیماران همودیالیزی و تدابیر پرستاری……………………………………………………………………33

2-1-13. مراحل انطباق در بیماران ESRD…………………………………………………………………………………………..34

2-1-14. توانبخشی بیماران کلیوی……………………………………………………………………………………………………….35

2-1-14-1.تشویق بیماران……………………………………………………………………………………………………………………..37

2-1-14-2. فیزیوتراپی…………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-1-14-2-1.ارزیابی ظرفیت عملکردی……………………………………………………………………………………………….41

2-1-14-2-2. ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-1-14-2-3.  روشهای ورزشی در بیماران همودیالیز………………………………………………………………………44

2-1-14-2-3-1. ورزشهای اینترادیالتیک با شدت کم…………………………………………………………………………44

2-1-14-2-3-2. ورزشهای انعطاف پذیرو تقویتی………………………………………………………………………………..45

2-1-14-2-3-3. ورزشهای مقاومتی ……………………………………………………………………………………………………45

2-1-14-2-4. برنامه ورزشی………………………………………………………………………………………………………………….46

2-1-14-2-5. تاثیر برنامه های آموزش ورزش در بیماران CKD………………………………………………………..47

2-1-14-2-6. علل عدم مشارکت بیماران در برنامه ورزش………………………………………………………………….48

2-1-14-2-7.  بررسی سلامتی مرتبط با آمادگی جسمانی و تناسب اندام………………………………………….50

2-1-14-3. آموزش و توانمند سازی بیماران CKD………………………………………………………………………………52

2-1-14-3-1. تئوری مراقبت از خود اورم…………………………………………………………………………………………….52

2-1-14-3-2. نقش پرستاران در آموزش و توانمند سازی بیماران همودیالیزی…………………………………54

2-1-14-4. روان درمانی………………………………………………………………………………………………………………………..57

2-2 . مروری برمتون……………………………………………………………………………………………………………………………….61

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-1. اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..73

3-1-1. هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………..73

3-1-2. اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-1-3. فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-1-4. پیش فرضها………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-1-5. تعریف نظری  واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………75

3-1-6. تعریف عملی واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………..76

3-1-7. نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………78

3-1-8. جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………..78

3-1-9. نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………78

3-1-10.حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-1-11. معیارهای ورود بیماران……………………………………………………………………………………………………………78

3-1-12. معیارهای خروج………………………………………………………………………………………………………………………79

3-1-13. روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………79

3-1-14. ابزارهای گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………79

3-1-14-1. پرسشنامه کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………80

3-1-14-2. پرسشنامه شاخص امید هرث……………………………………………………………………………………………..80

3-1-14-3. پرسشنامه افسردگی بک…………………………………………………………………………………………………….81

3-1-15. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………..84

3-1-16. محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………………84

3-1-17. ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………86

4-1. یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

5-1. بحث و بررسی یافته ها………………………………………………………………………………………………………………..116

5-2. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………128

5-3. کاربرد در پرستاری………………………………………………………………………………………………………………………129

5-4. پیشنهادات برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………………………………..130

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..131

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..158

ضمیمه الف (پرسشنامه کیفیت زندگی فرانس و پاورس)……………………………………………………………………159

ضمیمه ب (پرسشنامه شاخص امید هرث)………………………………………………………………………………………….168

ضمیمه ج ( پرسشنامه افسردگی بک)………………………………………………………………………………………………….170

ضمیمه د (پرسشنامه مشخصات فردی)……………………………………………………………………………………………….175

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………176

 

 

فهرست جداول

جدول4-1: توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی  و طول مدت همودیالیز بیماران مورد مطالعه……………………..88

جدول4- 2: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی ، میزان امید و افسر دگی قبل و بعد از مداخله…..90

جدول4- 3: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد مختلف کیفیت زندگی قبل و بعد ازمداخله………………………..91

جدول4- 4: ماتریس  همبستگی ارتباط بین کیفیت زندگی با میزان امید و افسردگی در بیماران تحت همو دیالیز….92

جدول4- 5: جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک سن بیماران…….92

جدول4- 6:جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک جنس……………………93

جدول4- 7:جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک وضعیت تاهل……93

جدول4- 8: جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک تحصیلات……….94

جدول 4-9: جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک اشتغال…………….95

جدول4- 10: جدول توافقی توزیع فراوانی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک مدت زمان همودیالیز. 95

جدول 4-11: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک ویژگی های فردی و مدت زمان همودیالیز…..96

جدول4- 12: مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخص میزان امید به تفکیک ویژگی های فردی و مدت زمان همودیالیز.. ……98

جدول 4-13:مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک جنس………99

جدول 4-14: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی دربیماران مورد مطالعه به تفکیک جنس……….99

جدول 4-15: مقایسه نمرات شاخص امید در بیماران زن و مرد قبل و بعد از انجام بازتوانی…………………………………….100

جدول 4-16: مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک سن……..100

جدول4-17: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک سن………..101

جدول 4-18: مقایسه نمرات شاخص امید در بیماران گروههای سنی مختلف قبل و بعد از انجام بازتوانی……………….101

جدول 4-19: مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت تاهل……………………………..102

جدول 4-20: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت تاهل………………………………102

جدول 4-21: مقایسه نمرات شاخص امید در بیماران مجرد و متاهل قبل و بعد از انجام بازتوانی…………………………….103

جدول 4-22: مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی به تفکیک میزان تحصیلات………………………..103

جدول 4-23: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی به تفکیک میزان تحصیلات………………………….104

جدول 4-24: مقایسه میانگین نمرات شاخص امید دربیماران با سطح تحصیلات قبل و بعد  از انجام بازتوانی ……….104

جدول 4-25: مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت اشتغال………………………..105

جدول 4-26: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت اشتغال…………………………105

جدول 4-27: مقایسه میانگین نمرات شاخص امید در بیماران شاغل و بیکار قبل و بعد  از انجام بازتوانی ……………..106

جدول4- 28: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات افسردگی به تفکیک خصوصیات فردی و مدت زمان همودیالیز…………. 107

جدول 4-29:مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک جنس…………108

جدول 4-30: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی دربیماران مورد مطالعه به تفکیک جنس………….108

جدول 4-31: مقایسه نمرات افسردگی در بیماران زن و مرد قبل و بعد از انجام بازتوانی………………………………………….109

جدول 4-32: مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک سن…………..109

جدول4-33: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک سن……………..110

جدول 4-34: مقایسه نمرات افسردگی در بیماران گروههای سنی مختلف قبل و بعد از انجام بازتوانی…………………..110

جدول 4-35: مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی  در بیماران مورد مطالعه به تفکیک تاهل………..111

جدول 4-36: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک تاهل………….111

جدول 4-37: مقایسه نمرات افسردگی در بیماران مجرد و متاهل قبل و بعد از انجام بازتوانی………………………………….112

جدول 4-38: مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی به تفکیک میزان تحصیلات……………………………..112

جدول 4-39: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی به تفکیک میزان تحصیلات……………………………….113

جدول 4-40: مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت اشتغال……………………………….113

جدول 4-41: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت اشتغال……………………………….114

جدول 4-42: مقایسه میانگین نمرات افسردگی در بیماران شاغل و بیکار قبل و بعد  از انجام بازتوانی 

دانلود فایل

پایان نامه بررسی امکان سنتز مشتقات بیس کومارین با 4-هیدروکسی کومارین وآلدهید های آروماتیک

پایان نامه بررسی امکان سنتز مشتقات بیس کومارین با 4-هیدروکسی کومارین وآلدهید های آروماتیک

پایان-نامه-بررسی-امکان-سنتز-مشتقات-بیس-کومارین-با-4-هیدروکسی-کومارین-وآلدهید-های-آروماتیک

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

  

خلاصه فارسی: مشتقات کومارین، به دلیل اهمیت بیولوژیکی و فعالیت های دارویی بسیار مورد توجه هستند . تعدادی از مشتقات کومارین به ویژه بیس کومارین ها  به دلیل ویژگی های متعدد و بارزی از قبیل ضد لخته خون، ضد 

شناخته شده اند.در این راستا سنتز مشتقات بیس کومارین به صورت تک ظرفی با استفاده از آلدهید های آروماتیک، 4- هیدروکسی کومارین و اتانول به عنوان حلال در حضور کاتالیست های متنوع نظیر سیلیکاژل غنی شده با اسید سولفوریک،اوره، تیوره و KSF غنی شده با HCl مورد مطالعه قرار گرفت و نیز بهره واکنش با استفاده از واکنش دهنده های فوق بررسی شد.

 

 

 

در سنتزی دیگر با استفاده از 4 مول، 4- هیدروکسی کومارین و 1 مول ترفتالدهید  محصول تتراکیس زیر تهیه شد.

 

سپس سنتز محصولات فوق با تست های IR ، 1H NMR ، 13C NMR و Mass تائید شد.

 

مشتقات کومارین، به دلیل اهمیت بیولوژیکی و فعالیت های دارویی بسیار مورد توجه هستند . تعدادی از مشتقات کومارین به ویژه بیس کومارین ها  به دلیل ویژگی های متعدد و بارزی از قبیل ضد لخته خون، ضد 

شناخته شده اند.در این راستا سنتز مشتقات بیس کومارین به صورت تک ظرفی با استفاده از آلدهید های آروماتیک، 4- هیدروکسی کومارین و اتانول به عنوان حلال در حضور کاتالیست های متنوع نظیر سیلیکاژل غنی شده با اسید سولفوریک،اوره، تیوره و KSF غنی شده با HCl مورد مطالعه قرار گرفت و نیز بهره واکنش با استفاده از واکنش دهنده های فوق بررسی شد.

 

 

 

در سنتزی دیگر با استفاده از 4 مول، 4- هیدروکسی کومارین و 1 مول ترفتالدهید  محصول تتراکیس زیر تهیه شد.

 

سپس سنتز محصولات فوق با تست های IR ، 1H NMR ، 13C NMR و Mass تائید شد.

دانلود فایل

پایان نامه بررسی برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX

پایان نامه بررسی برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX

پایان-نامه-بررسی-برخی-mirna-در-رده-سلولی-مشتق-از-سرطان-رتینوبلاستوما-بیان-کننده-افزایشی-tgif2lx

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

  

زمينه و هدف: رتینوبلاستوما از تومورهای داخل چشمی شایع در کودکان می باشد. اگرچه در درمان رتینوبلاستوما پیشرفت وجود دارد ولی شکست در درمان و مرگ و میر در کشور های توسعه یافته چشم گیر می باشد. مهمترین علت این شکست مقاومت دارویی و عوارض آن می باشد.هدف این مطالعه ارزیابی اثر متقابل داروی SD-208 داروی ضد سرطان و افزایش بیان TGIF2LX در سلول های Y79 رده سلولی رتینوبلاستوما می باشد.

روش پژوهش: در اولین مرحله ارزیابی پروتئین TGIF2LX ،وکتور PEGFP-N1 که شامل تمام سکانس ژن TGIF2LXبود به سلول های Y79 ترانسفکت شد و بیان آن توسط میکروسکوپ UV و Realtime RT-PCR ثابت شد. همراه با ترانسفکشن سلول با دز های  مختلف داروی SD-208 ( (0,1µM,2µMتیمار شد.سپس الگوی بیان 5miRNA  شامل Let7g,18a,34a,22,20a در سلول های ترانسفکت شده تیمار شده و بدون تیمار در مقایسه با سلول های ترانسفکت نشده مورد بررسی قرارگرفت.       

يافته‌ها:ما متوجه شدیم که تمام miRNA ها در سلول های ترانسفکت شده تیمار شده و با داروی SD-208 افزایش بیان داشتند p<0.05 بجز miRNA20a.

نتیجه گیری:این اولین مطالعه است که نشان داد که SD-208 بیان ژن هموباکس وmiRNA های متفاوت را افزایش می دهد که نقش تومورساپرسوری در رتینوبلاستوما را دارند.همچنین نتایج ما پیشنهاد می کند که استفاده همزمان TGIF2LXو SD-208 می تواند روش جدید در درمان رتینوبلاستوما باشد. فصل 1:مقدمه و بیان مسئله    1

1‌.1‌رتینوبلاستوما    2

1‌.1‌.1‌    اپیدمیولوژی    2

1‌.1‌.2‌    پاتوژنز    3

1‌.1‌.3‌    ویژگی های کلینیکی وتشخیصی    5

1‌.2‌ تاریخچه خانوادگی    5

1‌.3‌ تشخیص    5

1‌.4‌ ارزیابی قبل از درمان    6

1‌.5‌ درمان    6

1‌.6‌ مکانیسم مولکولی سرطان    9

1‌.6‌.1‌    مسیر پیام رسانی TGFβ     9

1‌.6‌.1‌.1‌    خانواده لیگاند های TGFβ    11

1‌.6‌.1‌.2‌    رسپتور نوع 1و2 ( TGFβRI,II)    11

1‌.6‌.1‌.3‌    فسفریلاسیون SMAD    12

1‌.6‌.2‌    تنظیم پیام رسانی TGFβ    12

1‌.6‌.3‌    دخالت پیام رسانیTGFβ  در سرطان    13

1‌.6‌.4‌    ژنهای همئوباکس(Homeobox)    14

1‌.6‌.4‌.1‌    ساختار ژن های همئوباکس    14

1‌.7‌    نقش ژن های همئوباکس (Homeobox) در ایجاد سرطان    17

1‌.8‌ miRNA        18

1‌.8‌.1‌    بیوژنز miRNA ها و نحوه مهار ترجمه    19

1‌.9‌ miRNA و سرطان    20

1‌.10‌ miRNA ابزاری برای شناسایی و تشخیص سرطان    21

1‌.11‌ miRNA ودرمان سرطان    22

1‌.12‌    بیان مسئله و اهمیت پژوهش    23

1‌.13‌    اهداف پژوهش    24

1‌.13‌.1‌    هدف اصلی    24

1‌.13‌.2‌    اهداف ویژه    24

1‌.13‌.3‌    هدف کاربردی    25

فصل 2: بررسی متون    26

2‌.1‌ بررسی متون مرتبط با موضوع    27

فصل 3:مواد و روش ها    32

3‌.1‌ مواد شیمیایی و آنزیم ها    33

3‌.1‌.1‌    پلاسمیدوسویه باکتری    35 3‌.1‌.1‌.1‌    خصوصیات پلاسمید    36

3‌.1‌.1‌.2‌    خصوصیات میزبان    37

3‌.2‌ روش ها    37

3‌.2‌.1‌    کشت باکتری    37

3‌.2‌.1‌.1‌    مواد و وسایل مورد نیاز برای کشت باکتری    37

3‌.2‌.1‌.2‌    طرز تهیه محیط کشت LB مایع    38

3‌.2‌.1‌.3‌    گلیسرول استاک    38

3‌.2‌.2‌    روش انجام   miniprepاستخراج DNA  پلاسمیدی از باکتری    39

3‌.2‌.2‌.1‌    بررسی کمی وکیفی DNA پلاسمیدی    41

3‌.2‌.3‌    هضم آنزیمی پلاسمید های استخراج شده    45

3‌.2‌.4‌    کشت سلولی    46

3‌.2‌.4‌.1‌    محیط کشت    46

3‌.2‌.4‌.2‌    سرم جنینی گاوFBS    47

3‌.2‌.4‌.3‌    تهیه محیط انجاد از سلولها    47

3‌.2‌.4‌.4‌    خصوصیات سلولهای مورد استفاده شده در این پایان نامه    48

3‌.2‌.5‌    تعیین منحنی کشندگی انتی بیوتیک G418    48

3‌.2‌.6‌    منطبق سازی سلولها    48

3‌.2‌.7‌    ترانسفکشن سلولهای Y79  با وکتور پلاسمیدی نوترکیب pEGFP-TGIF2LX    49

3‌.2‌.8‌    انتخاب سلولهای مثبت    50

3‌.2‌.9‌    بررسی بیان ژن TGIF2LX در سلول های ترانسفکت شده در سطح mRNA بوسیله Realtime RT-PCR            51

3‌.2‌.9‌.1‌    محافظت از RNA    52

3‌.2‌.9‌.2‌    استخراج RNA    55

3‌.2‌.9‌.3‌    تیمار نمونه RNA باآنزیم دئوکسی ریبونوکلئاز  I    59

3‌.2‌.9‌.4‌    سنتز DNA مکمل(cDNA)    60

3‌.2‌.9‌.5‌    PCR(Polymerase chain reaction) واکنش زنجیره ای پلیمراز    64

3‌.2‌.9‌.6‌    واکنش Realtime PCR    68

3‌.2‌.9‌.7‌    تجزیه و تحلیل داده های حاصل از واکنش Realtime RT-PCR    77

3‌.2‌.10‌    بررسی بیان eGFP-TGIF2LX در سطح پروتئین بوسیله Western blot    78

3‌.2‌.10‌.1‌ الکتروفورز عمودی SDS-PAGE    78

3‌.2‌.10‌.2‌ رنگ آمیزی SDS-PAGE    84

3‌.2‌.10‌.3‌ وسترن بلاتینگ    86

3‌.2‌.11‌    بررسی میزان تکثیر سلولی بوسیله تجزیه نمک تترازولیوم    90

3‌.2‌.11‌.1‌ بررسی اثر بیان افزایشی TGIF2LX سلولهای Y79 در مقایسه با کنترل    90

3‌.2‌.11‌.2‌ بررسی اثر متقابل SD-208 و بیان افزایشی TGIF2LX سلولهای Y79 در مقایسه با کنترل    91

3‌.2‌.11‌.3‌ پروتکل شمارش سلول    92

3‌.2‌.12‌    مطالعه بیان اثر داروی SD-208 بر روی بیانTGIF2LX, miRNA Let7g,18a,34a,22,20  در سلولهای ترانسفکت شده Y79 در مقایسه با نمونه های کنترل به وسیله Real time RT-PCR    92

فصل 4: نتایج و یافته ها    96 4‌.1‌Mini prep   و هضم DNA  پلاسمیدی جهت تایید وکتور نوترکیب    97

4‌.2‌ بررسی بیانTGIF2LX  در سطح mRNA    98

4‌.2‌.1‌    نتیجه بررسی کیفی و کمی RNA    98

4‌.2‌.2‌    بررسی کیفی cDNA    99

4‌.3‌ بررسی بیان TGIF2LX  در سلولهای ترانسفکت شده    101

4‌.3‌.1‌    مطالعه بیان TGIF2LX  در سلولهای ترانسفکت شده Y79  در مقایسه با نمونه های کنترل بوسیله میکروسکوپ            101

4‌.3‌.2‌    تایید بیان واضح ژن GFP-TGIF2LX توسط Realtime RT- PCR    102

4‌.3‌.3‌    مطالعه بیان ژن TGIF2LX در سلول های ترانسفکت شده با وکتور حاوی GFP-TGIF2LX در سطح پروتئین بوسیله Western Blot    104

4‌.3‌.4‌    مطالعه بیان اثر داروی SD-208 بر روی بیانTGIF2LX  در سلولهای ترانسفکت شده Y79 در مقایسه با نمونه های کنترل        105

4‌.4‌ بررسی اثر بیان افزایشی TGIF2LX بر روی سلولهای Y79    105

4‌.4‌.1‌    نتایج ازمایش (MTT)Microculturetetrazolium Test    105

4‌.4‌.2‌    بررسی اثر متقابل SD-208 و بیان افزایشی TGIF2LX بر روی سلولهای Y79 در مقایسه با کنترل    106

4‌.5‌ بررسی بیان miRNA Let7g,18a,34a.22,20a در سلولهای ترانسفکت شده و کنترل    108

4‌.6‌    مطالعه بیان اثر داروی SD-208 بر روی بیان miRNA Let7g,18a,34a.22,20  در سلولهای ترانسفکت شده Y79 در مقایسه با نمونه های کنترل    109

4‌.7‌ Ct در واکنش Realtime PCR    110

فصل 5: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها    113

5‌.1‌ بحث    114

5‌.2‌ تاثیر بیان افزایشی TGIF2lX بر روی Cellular Viability در رده سلولی Y79    116

5‌.3‌ تاثیر دارویSD-208  بر روی Cellular Viability در رده سلولی Y79 بیان کننده افزایشی TGIF2LX و کنترل    117

5‌.4‌ اثر SD-208 بر روی بیان TGIF2LX در رده سلولی Y79 ترانسفکت شده در مقایسه با کنترل            118

5‌.5‌ اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیانmiRNA های مورد مطالعه    118

5‌.5‌.1‌    اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNAlet7g در رده سلولی Y79    118

5‌.5‌.2‌    اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNA18a در رده سلولی Y79    119

5‌.5‌.3‌    اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNA34a در رده سلولی Y79    119

5‌.5‌.4‌    اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNA22 در رده سلولی    119

5‌.5‌.5‌    اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNA20a در رده سلولی Y79    120

5‌.6‌ نتیجه گیری    120

       7.5 پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………….. ……………………..121

منابع و مراجع    122

پیوست ها    131 فهرست اشكال

صفحه

شکل ‏11: چشم راست کودک دارای لوکوکوریا (چشم گربه ای)    2

شکل ‏12: مدل 2 ضربه ای رتینوبلاستوما    4

شکل ‏13: چگونگی فعال شدن گیرنده توسط TGFβ    10

شکل ‏14: چگونگی فعال یا مهار شدن مسیر TGFβ    11

شکل ‏15: مدل بیوژنز miRNA و نحوه عملکرد آن    20

شکل ‏31: شمایی از روش ترانسفکشن    50

شکل ‏32: تبدیل DEPC به اتانول و دی اکسید کربن در طی اتوکلاو    55

شکل ‏33: نمایش پیام های فلورسنت در 40 چرخه Realtime PCR    69

شکل ‏34: ساختار رنگ SG (سایبرگرین)    71

شکل ‏35: نمایش جذب رنگ SG(سایبرگرین) که منجر به افزایش پیام فلورسنت در طی واکنش PCR می شود.    71

شکل ‏36: نمایش کاربرد منحنی ذوب جهت تشخیص و تمایز محصولات اختصاصی و غیر اختصاصی واکنش PCR    73

شکل ‏37: شکل داروی SD-208    92

شکل ‏38: شمای کلی از Realtime RT-PCR جهت miRNA    93

شکل ‏41: نتیجه Mini Prep و سپس هضم انزیمی DNA پلاسمیدی استخراج شده ازباکتری حاوی  وکتور پلاسمیدی نوترکیب pEGFP-TGIF2LX و pEGFP- N1..    97

شکل ‏42: مورفولوژی سلول های سرطانی  Y79با بزرگنمایی 10 توسط میکروسکوپ نوری    98

شکل ‏43: کیفیت RNA  استخراج شده را نشان می دهد که بر روی آگاروز 2/1% ران شده است.    99

شکل ‏44: محصولات RT- PCR برای ژن GAPDH.برای اطمینان از کیفیت RNAاستخراج شده ازرده  سلولیY79  و Y79-N  و Y79-X  پس از ساختcDNA  با پرایمر های اختصاصی GAPDH    100

شکل ‏45: محصولاتRT- PCR  برای ژن TGIF2LX بر روی آگاروز 2%.     101

شکل ‏46: مطالعه سلولهای Y79 بعد از 21 روز دوز انتخابی G418 است  که توسط میکروسکوپ نوری (الف)، ) UV ب و ج) را نشان میدهند. بزرگنمایی X10    102

شکل ‏47: منحنی ذوب برای پرایمر TGIF2LX و GAPDH    102

شکل ‏48: نتایج Realtime RT-PCR    103

شکل ‏49: محصولات Realtime RT- PCR  برای ژن TGIF2LX بر روی آگاروز 2%.    103

شکل ‏410: مطالعه بیان TGIF2LX در سطح پروتئین بوسیله آنتی بادی پلی کلونال بر علیه این پروتیئن    104

شکل ‏411: اثر داروی SD-208 را بر روی بیان TGIF2LX با Realtime RT-PCR    105

شکل ‏412: نتیجه MTT بیان افزایشی TGIF2LX بر روی سلولهای Y79 در مقایسه با کنترل که به صورت معنی داری درصد Cell Viabillity کاهش یافته بود. p<0.05    106

شکل ‏413: اثر داروی SD-208 بر روی رده های سلولی  Y79,Y79-N. p>0.05    107

شکل ‏414: رابطه یcell viability در سلول های Y79وY79-NوY79-X درDMSO,untreate و دز 1و2 ماکرومولار SD-208 در  Optimum time(48h) نشان میدهد.P<0.05    108

شکل ‏415: منحنیmelting peak  مربوط به پرایمر  miRNA U6,18a وNTC    108

شکل ‏416: تغییرات بیان miRNA  های مورد مطالعه در این پژوهش، در سه رده سلولی Y79, Y79-N1 , Y79-TGIF2LX بوسیله Realtime RT-PCR    109

شکل ‏417: تغییرات بیانmiRNA  های مورد مطالعه در این پژوهش را در Optimum dose (µM2) سه رده سلولی Y79, Y79-N1 , Y79-TGIF2LX بوسیله Realtime RT-PCR    110

فهرست جداول

صفحه

جدول ‏31: ليست کليه مواد مورد نیاز و شرکت های سازنده    33

جدول ‏32: فهرست دستگاه ها و وسایل مورد استفاده در این پژوهش    34

جدول ‏33: شرایط هضم آنزیمی    45

جدول ‏34: اجزاء واكنش سنتز cDNA    63

جدول ‏35: توالی و مشخصات پرایمر ها    67

جدول ‏36: اجزاء واكنش RT-PCR    67

جدول ‏37: برنامه زمانی و دمایی لازم جهت انجام واکنشRT-PCR    68

جدول ‏38: مواد لازم به ازای هر واکنش Realtime RT-PCR    76

جدول ‏39: برنامه ی زمانی و دمایی لازم جهت انجام واکنش Realtime RT-PCR    76

جدول ‏310: مرحله افزودن آنزیم PolyA Polymerase    94

جدول ‏311: مرحله سنتز رشته اول cDNA    94

جدول ‏312: مرحله تکثیر به روش Realtime PCR    95

جدول ‏313: دما ومدت زمان جهت Realtime PCR miRNA    95

جدول ‏41: غلظت و میزان خلوص اسید نوکلئیک های حاصل از سلول ها    99

جدول ‏42:  Ct حاصل از Realtime PCR برای ژنهای   GAPDH , TGIF2LX    111

جدول ‏43:  Ct  حاصل از Realtime PCR برای miRNAU6, Let7g, 18a, 34a, 22, 20a    112

 

فهرست پیوستها

صفحه

 

پیوست ‌أ : نقشه پلاسمید PEGFP-N1    132

پیوست ‌ب: نقشه پلاسمید PEGFP-TGIF2LX    133

پیوست ‌ج: میزان تغییرات بیان ژن های مورد مطالعه در رده سلولی Y79,Y79-N به همراه standard error و p-Values در سریال دز    134

پیوست ‌د: جداول مربوط به میزان تغییرات بیان ژن TGIF2LX در رده سلولی Y79-X,Y79-N در سریال دز به همراه standard error و p-Values    136

پیوست ‌ه: جداول مربوط به میزان تغییرات بیان ژن miRNA Let7g در رده سلولی Y79-X,Y79-N در سریال دز به همراه standard error و p-Values    137

پیوست ‌و: جداول مربوط به میزان تغییرات بیان ژن miRNA 18a در رده سلولی Y79-X,Y79-N در سریال دز به همراه standard error و p-Values    138

پیوست ‌ز: جداول مربوط به میزان تغییرات بیان ژن miRNA 34a در رده سلولی Y79-X,Y79-N در سریال دز به همراه standard error و p-Values    139

پیوست ‌ح: جداول مربوط به میزان تغییرات بیان ژن miRNA 22 در رده سلولی Y79-X,Y79-N در سریال دز به همراه standard error و p-Values    140

پیوست ‌ط: جداول مربوط به میزان تغییرات بیان ژن miRNA 20a در رده سلولی Y79-X,Y79-N در سریال دز به همراه standard error و p-Values    141

دانلود فایل

پایان نامه بررسی امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالی

پایان نامه بررسی امواج اولتراسونیک (low intensity ultrasound ) طی جراحی های پریودنتال بر فعالی

پایان-نامه-بررسی-امواج-اولتراسونیک-(low-intensity-ultrasound-)-طی-جراحی-های-پریودنتال-بر-فعالی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

  

مقدمه: یکی از اهداف اصلی درمان بیماری های پریودنتال حفظ استخوان آلوئولار جهت ادامه بقا دندان است. این گمان وجود دارد که در صورت تحریک فعالیت سلول های استئوبلاست و جلوگیری از فعالیت استئوکلاستیک سلول های استخوانی در طی روند درمان، بتوان ساختار استخوان را مجددا بازسازی کرد. تاثیر مثبت امواج اولتراسونیک بر تحریک فعالیت سلول های استخوانی اثبات شده است. بنابراین استفاده از وسایل اولتراسونیک یک روش موثر در تسریع روند درمان ضایعات و شکستگی های استخوانی تلقی می شود. 

مواد و روش ها: این مطالعه به صورت پایلوت روی 2سگ انجام  شد. جهت ایجاد پریودنتایتیس از o ring  های ارتودنسی به مدت 4 هفته در سرویکال دندان های مولر در سمت راست و چپ مندیبل استفاده شد. عمل دبریدمان و Root planing  در سمت راست مندیبل (گروه شاهد) به وسیله قلم های دستی و در سمت چپ مندیبل (گروه هدف) به وسیله قلم پیزو (mectron-20mWcm2 ) انجام گرفت. پس از اتمام عمل دبریدمان در سمت چپ قلم پیزو به مدت 10 دقیقه به منظور تحریک فعالیت سلول های استخوانی روی استخوان ناحیه کشیده شد. پس از گذشت 14 روز در نمونه 1 نمونه گیری از استخوان سمت راست و چپ مندیبل به عمل آمد. نمونه گیری در نمونه 2 پس از گذشت 21 روز صورت گرفت.

یافته ها: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که به لحاظ آماری امواج اولتراسوند نتوانسته است تأثیری مثبت یا منفی بر روند ترمیم استخوان، از جمله تعداد استئوبلاست ها و استئوکلاست ها، واسکولاریتی، تشکیل الیاف کلاژن، ارتشاح سلولهای آماسی، تشکیل کال استخوانی، وجود شواهد رمادلینگ استخوانی و وجود غضروف بالغ بگذارد. (p>0.05)

نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه به نظر می رسد به منظور حصول نتایج دقیق تر و مطمئن تر در مورد ارجحیت هر یک از این روش ها، طراحی و انجام مطالعات تکمیلی با حجم نمونه بیشتر ضروری می باشد. چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مروری بر متون و مقالات…………………………………………………………………………………….2 

فصل دوم: روش کار و مواد………………………………………………………………………………………………….22 

فصل سوم: یافته ها……………………………………………………………………………………………………………..39 

فصل چهارم: بحث………………………………………………………………………………………………………………52 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….58 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..61 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………66 جدول 1-3:مقایسه تشکیل یا عدم تشکیل الیاف کلاژن در دو گروه……………………41

جدول 2-3: مقایسه ارتشاح سلولهای آماسی در دو گروه…………………………………..42

جدول 3-3: مقایسه تشکیل یا عدم تشکیل کال استخوانی در دو گروه………………43

جدول4-3:مقایسه وجودیاعدم وجود شواهدی بر رمادلینگ استخوانی دردو گروه.44

جدول 5-3: مقایسه وجود یا عدم وجود غضروف بالغ در دو گروه……………………….45

جدول 6-3: مقایسه میانگین تعداد استئوبلاستها در دو گروه……………………………..46

جدول 7-3: مقایسه میانگین تعداد استئوکلاستها در دو گروه……………………………47

جدول 8-3: مقایسه میانگین تعداد عروق خونی در دو گروه………………………………48

 

فهرست تصاویر

 

تصویر 1-2  :  سگ در محل نگه داری……………………………………………………………..26

تصویر  2-2:  بررسی کلینیکی حیوان……………………………………………………………….26

شکل 3-2 رادیوگرافی اولیه……………………………………………………………………………27

تصویر 4-2 : حیوان تحت بی هوشی……………………………………………………………….27

تصویر 5-2: ثابت کردن o ring توسط دستگاه لایت کیور………………………………29

تصویر 6-2: ثابت کردن o ring توسط دستگاه لایت کیور………………………………29

تصویر 7-2 : تصویر رادیوگرافی پس از ایجاد پریودنتیت………………………………….30

تصویر 8-2: کنار زدن فلپ به منظور انجام دبریدمان مکانیکی………………………….30

تصویر 9-2 : وایتال پرفیوژن……………………………………………………………………………34

تصویر 10-2 : جدا کردن فک حیوان از ناحیه خلف مولر ها…………………………………34

تصویر 1-3 : افزایش لاکون های استئو سیتیک در نمونه مورد………………… ………..49

تصویر 2-3 : ترابکول های استخوانی متعلق به نمونه کنترل……………………………….49

تصویر 3-3 : تشکیل  غضروف کندروبلاست ها  ………………………………………………50

تصویر 4-3 : ردیف استئوبلاست ها درحاشیه ترابکول های استخوانی   …………….50

تصویر 5-3 : لاکون های استئوکلاستیک حاوی استئوکلاست ………………………….51

دانلود فایل

پایان نامه بررسی اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم

پایان نامه بررسی اعتقادات مذهبی (سبک های مقابله مذهبی) در بیماران مبتلا به آسم

پایان-نامه-بررسی-اعتقادات-مذهبی-(سبک-های-مقابله-مذهبی)-در-بیماران-مبتلا-به-آسم

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

  

مقدمه: آسم یکی از بیماری های مزمن تنفسی می باشد که با انقباض برگشت پذیر مجاری هوایی مشخص می شود.این بیماری نسبتاً شایع حدود 10-12% بزرگسالان و 15% کودکان را گرفتار کرده است. بسیاری از بیماران مبتلا به آسم می گویند که علایم بیماریشان با استرس بدتر می شود. (1) از منظر روانشناسی سبک مقابله به روند مدیریت موقعیت های مختلف،تلاش برای حل مسایل شخصی و پیداکردن راهکار هایی برای کاهش و یا تحمل استرس یا مناقشات گفته می شود. (9) مدل های مقابله ای چارچوبی را برای ارزیابی چگونگی واکنش افراد در شرایط استرس زا فراهم می کنند. سبک های مقابله ای می توانند مفیدواقع شده و سبب کاهش بار منفی بیماری در افراد شوند و یا با اثر منفی در افراد سبب رفتارهای ناسازگار در افراد شوند.(7)مقابله ی مذهبی بدین صورت تعریف می شود که  اعتقادات مذهبی به عنوان یک تکیه گاه برای کاهش استرس  بیماری عمل می کند.این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اعتقادات(انواع سبک های مقابله) مذهبی در بیماران آسمی مسلمان انجام شده است.و به بررسی ارتباط سبک های مقابله مذهبی و سلامت عمومی بیماران پرداخته است.

مواد و روش ها:این مطالعه بر روی 102 بیمار آسمی مراجعه کننده به کلینیک ریه با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد شده سبک مقابله مذهبی   BriefRCOPE (Pargament et al 1998) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 انجام شده است.

نتایج:میانگین سبک مقابله ی  مذهبی مثبت در میان کل بیماران 11/25 بود و 60 درصد از بیماران در سبک مقابله ی  مذهبی مثبت نمره ی بالاتر از میانگین داشتند.میانگین سبک مقابله ی  مذهبی منفی در میان کل بیماران 68/10 بود و 35 درصد از بیماران در سبک مقابله ی  مذهبی منفی نمره ی بالاتر از میانگین داشتند.در این مطالعه میانگین نمره ی کل  سلامت عمومی بیماران آسمی مورد مطالعه 91/23 و انحراف معیار 9/11 بود. 33درصد بیماران نمره ی کل بالاتر از 23 داشته اند وبین نمره سلامت عمومی و مقابله مذهبی مثبت یک همبستگی وجود دارد که از نظر آماری معنی دار بود به این معنا که هر چه قدر استفاده از سبک های مقابله ای مثبت بالاتر بوده است  میزان سلامت عمومی نیز بالاتر می باشد

نتیجه گیری: در واقع می توان نتیجه گیری کرد هر چه قدر بیماران از سبک های مقابله ای مثبت بیشتر استفاده کنند و اعتقادات معنوی قوی تری داشته باشند از سلامت روانی بالاتر برخوردار خواهند بود که این مسئله منجر به بهره مندی از سلامت جسمی بالاتری خواهد بودو پاسخ به درمان بهتری خواهند داشت.

چکیده    أ‌

فصل اول    1

کلیات تحقیق    1

1-1 بیان مساله و اهمیت پژوهش    2

1-2 اهداف پژوهش    4

1-2-1 اهداف علمی    4

1-2-2 اهداف کاربردی    4

فصل دوم    6

مرور مبانی نظری تحقیق و مرور مقالات مهم    6

2-1 بخش اول    7

2-1-1 آسم    7

2-1-2 شیوع    7

2-1-3 اتیولوژی    8

2-1-5 آسم ذاتی    9

2-1-6 عفونت ها    9

2-1-7 فاکتور های محیطی    10

2-1-8 سایر عوامل    11

2-1-9 پاتوژنز    11

2-1-10 پاتولوژی    12

2-1-11 التهاب    12

2-1-12 مدیاتورهای التهابی    15

2-1-13 اثرات التهاب    16

2-1-14 تغییر شکل مجاری هوایی    18

2-1-15 محرک های آسم    18

2-1-16 آلرژن ها    18

2-1-17عفونت های ویروسی    19

2-1-18 عوامل دارویی    19

2-1-19 ورزش    19

2-1-20 عوامل فیزیکی    20

2-1-21 غذا    20

2-1-22 آلودگی هوا    20

2-1-23 عوامل شغلی    20

2-1-24 عوامل هورمونی    21

2-1-25 ریفلاکس معدی مروی    21

2-1-26 استرس    21

2-1-27 پاتوفیزیولوژی    21

2-1-28 افزایش پاسخ دهی مجاری هوایی    22

2-2 ویژگی های بالینی و تشخیص    22

2- 3 تشخیص    23

2-3-1 تست های عملکرد ریوی    23

2-3-2 تشخیص افتراقی    24

2-4 درمان آسم    24

2-4-1 اثرات جانبی    27

2-4-2 تحمل    27

2-4-3 بی خطر بودن    27

2-4-4 آنتی کولینرژیک ها    28

2-4-5 تئوفلین    28

2-4-5-1 استفادة بالینی    28

2-4-5-2 اثرات جانبی    29

2-4-6 درمان های کنترلی. کورتیکواستروئیدهای استنشاقی.    29

2-4-6-1 طریقه عمل    30

2-4-6-2 استفادة بالینی    31

2-4-7 کورتیکواستروئیدهای سیستمیک    32

2-4-8 آنتی لکوترین ها    32

2-4-9 کرومون ها    33

2-4-10 درمان با حذف کردن استروئید    33

2-4-11 آنتی- .IGE    33

2-4-12 ایمونوتراپی    34

2-4-13 درمان های آلترناتیو    34 2-4-15 کنترل آسم مزمن    35

2-4-16درمان گام به گام    36

2-4-17 آموزش    36

2-5 مرور مقالات مهم    37

2-5-1 در گروه اول :بررسی های انجام شده در رابطه با شیو های مقابله در بیماران آسمی :    37

2-5-2 مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر اعتقادات(سبک های مقابله) مذهبی:    38

فصل سوم    40

روش اجرای تحقیق    40

3-1 نوع مطالعه :    41

3-2 جامعه پژوهش :    41

3-3 چگونگي جمع آوري اطلاعات :    41

3-4 روش:    41

3-5 روش تجزيه و تحليل اطلاعات:    42

فصل چهارم    44

آمار توصیفی و تحلیلی    44

4- 1در مورد هدف اول مطالعه یعنی تعیین میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم    45

4-2 در مورد هدف دوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم:    46

4-3 در مورد هدف سوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم:    47

4-4 در مورد هدف چهارم مطالعه یعنی تعیین فراوانی سنی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم    48

4-5 در مورد هدف پنجم مطالعه یعنی تعیین میانگین میزان درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم:    50

4-6 در مورد هدف ششم یعنی این که میانگین نمره ی کسب شده در سبک های مقابله ی مذهبی و منفی چه میزان بود و چند درصد از بیماران در سبک مقابله ی  مذهبی مثبت و منفی نمره ی بالاتر از میانگین داشتند؟    51

4-7 فرضیات مطرح شده :    51

فصل پنجم    71

بحث    71

معایب    76

فصل ششم    77

نتیجه گیری و پیشنهادات    77 منابع و ماخذ:    79 فهرست جداول

(جدول1) فصل دوم………………………………………………………………………………..32

(جدول 2) فصل دوم……………………………………………………………………………….32

جدول3. فاکتورهای مؤثر بر کلیرانس تئوفیلین……………………………………………………36

جدول شماره 4: میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم………………….50

جدول شماره 5 : فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم…………………51

جدول شماره 6  : فراوانی جنسی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم……………………………52

جدول شماره 7  : فراوانی سنی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم………………………………54                                                    

جدول شماره 8 : فراوانی سطح درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم……………………….55

جدول شماره 9  : تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم

 و سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..56

جدول شماره 10  : تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم

 و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..56

جدول شماره 11  : تفاوت بین گروهها از نظر جنس 

و میانگین سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………..57

جدول شماره 12  : تفاوت بین گروهها از نظر جنس 

و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………….57

جدول شماره 13  : تفاوت بین گروهها از نظر سن 

و سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم…………………………………………………58

جدول شماره 14  : تفاوت بین گروهها از نظر سن 

و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم…………………………………………………58

جدول شماره 15  : تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات 

و سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..59

جدول شماره 16  : تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات 

و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..60

جدول شماره 17  : تفاوت بین گروهها از نظر میزان متوسط درآمد ماهانه

 و سبک مقابله مذهبی مثبت در  بیماران مبتلا به آسم………………………………………………60 جدول شماره 18  : تفاوت بین گروهها از نظر میزان متوسط درآمد ماهانه 

و سبک مقابله مذهبی منفی در  بیماران مبتلا به آسم……………………………………………..60

جدول شماره 19 : درصد زیر گروه اختلات جسمانی براساس 

نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره 14 تا 21…………………………………………….66

جدول شماره 20 : درصد زیر گروه اختلات اضطرابی و بی خوابی 

براساس نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21………………………………..66

جدول شماره21 : درصد زیر گروه عملکرد اجتماعی براساس 

نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21 ………………………………………..67  

جدول شماره22  : درصد زیر گروه اختلات افسردگی براساس

 نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21……………………………………….67

جدول شماره23  : میانگین اعداد اسپیرومتری بر اساس هر متغیر در اسپیرومتری……………68

جدول شماره24 :درصد هر کدام از نماهای اسپیرومتری(اتحدیدی-انسدادی- میکس و نرمال)….72

 

فهرست تصاویر و نمودار ها

شکل 1 . رویکرد قدم به قدم درمان آسم……………………………………………………………41

نمودار شماره 1: میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم…………………50

نمودار شماره 2 : فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم………………..52

نمودار شماره 3  : فراوانی فراوانی جنسی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم………………….53

نمودار شماره 4  : فراوانی سنی در بیماران مورد  مطالعه مبتلا به آسم……………………………..54

نمودار شماره 5  : فراوانی سطح درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم……………………….55

شماره 6-نمودار هیستوگرام میانگین نمرات سلامت عمومی کل در بیماران آسمی…………………..61

نمودار هیستوگرام شماره7 : میانگین نمرات  در زیر گروه اختلات جسمانی……………………….62

نمودار هیستوگرام شماره8 : میانگین نمرات  در زیر گروه اختلات اضطرابی و بی خوابی…………63

نمودار هیستوگرام شماره 9: میانگین نمرات  در زیر گروه اختلال عملکرد اجتماعی………………64

نمودار هیستوگرام شماره10 : میانگین نمرات  در زیر گروه اختلال افسردگی……………………..65

نمودار هیستوگرام شماره 11: میانگین نمرات F……………………………………………………68

نمودار هیستوگرام شماره12 : میانگین نمرات  FEV1……………………………………………..69

نمودار هیستوگرام شماره 13: میانگین نمرات   PEF……………………………………………..70

 نمودار هیستوگرام شماره14 : میانگین نمرات  FEV1_FVC…………………………………71

نمودار دایره ای شماره 15: فراوانی هر کدام از نماهای اسپیرومتری………………………..72

دانلود فایل