پایان نامه بررسی سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیازهای اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه

پایان نامه بررسی سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیازهای اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه

پایان-نامه-بررسی-سطوح-انگیزه-یادگیری-بالینی-و-تامین-نیازهای-اساسی-روانی-در-دانشجویان-پرستاری-دانشگاه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

شرح مختصر: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و  احساس تعلق و وابستگی در درونی شدن انگیزه موثر هستند. از این رو این تئوری میتواند یک پایه و اساس مناسب برای اصلاح برنامه های آموزش پزشکی باشد;بدین صورت که چقدر این سه نیاز در آموزش  دانشجویان ارضاء می شود و وضعیت انگیزه دانشجویان پرستاری در محیط کار بالینی و ارتباط آن با تامین این سه نیاز اساسی روانی چگونه است . 
مواد و روش ها: اینمطالعه به صورت مقطعی، توصیفی- تحلیلی با روش تمام شماری در میان دانشجویان ترم سوم تا هشتم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان (243 نفر) که شامل دانشکده های پرستاری و مامایی رشت و شرق گیلان می شد ، انجام گردید. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سطوح انگیزه یادگیری بالینی و نیازهای اساسی روانی بودند.تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار آماری SPSS 16 و آزمون هاي آماری تی مستقل، همبستگي اسپيرمن و پیرسون ، من ويتني يو و رگرسيون به روش backward و در نظر گرفتن سطح معني داري 05/0 p < صورت گرفت. 
نتایج: نتایج نشان داد که میزان تامین نیازهای اساسی روانی و انگیزه دانشجویان در حد متوسط می باشد. آزمون های آماری، ارتباط معنا داری را بین سطوح انگیزه و تامین نیازهای اساسی روانی با متغیرهای دموگرافیک نشان داد(05/0p<). از بین نیازهای اساسی روانی، بین نیاز به استقلال و شاخص خود تعیین کنندگی ارتباط آماری معناداری یافت نشد اما ضرایب رگرسیونی نشان داد که نیاز شایستگی و تعلق می توانند پیشگوئی کننده مناسبی برای شاخص خود تعیین کنندگی باشند.(05/0p<) 

نتیجه گیری:
تامین نیازهای اساسی روانی به خصوص درک ازکفایت و شایستگی و احساس تعلق  و وابستگی در دانشجویان پرستاری به ویژه در حیطه بالین توسط مربیان می تواند باعث افزایش شاخص خود تعیین کنندگی و در نتیجه درونی شدن انگیزه آنها و نتایج مثبت شود.

4-1 پیش فرض ………………………………………………………………….10

5-1 تعاریف نظری واژه ها …………………………………………………………11

6-1 تعاریف عملی واژه ها …………………………………………………………11

7-1 محدودیت های پژوهش …………….…………………………………………12

 

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

1-2 چهارچوب پژوهش ……………………………………………………………14

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………30

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 نوع پژوهش …………………………………………………………………47

2-3 جامعه پژوهش ……………………………………………………………….48

3-3 روش نمونه گیری .…………………………………………………..…………48

4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………….……48

5-3 محیط پژوهش ………………………………..………………………………48

6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………49

7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ………………………….………………………50

8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………….…….…………………………51

9-3 ملاحضات اخلاقی.…………………………………………….……………..52

 

 

فصل چهارم: نتایج تحقیق

1-4 نتایج پژوهش…………………………….                …………………………………………………………53

2-4 جداول و نمودارها.………………………………….…………………………. 54

 

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش.…………………………………………………….. 91

2-5 نتیجه گیری نهایی. ……………………………………………………………..105

3-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های قبلی ………………………………….108

منابع و ماخذ

– فهرست منابع  …………………………………………………………………..110

  – پیوست ها   ………………………………………………………………………

        – چکیده انگلیسی…………………………………………………………………

دانلود فایل