پایان نامه بررسي بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا

پایان نامه بررسي بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا

پایان-نامه-بررسي-بانکداري-الکترونيک-بر-عملکرد-نظام-بانکداري-بدون-ربا

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرات بانکداري الکترونيکي از نظر کيفي است. سيستم هايي از قبيل خود پرداز ، بانکداري اينترنتي ، دستگاههاي کارت خوان ، پول الکترونيک و .. از نمو نه هاي بانکداري الکترونيک است که تأ ثيراتي از قبيل  سرعت عمل ، امنيت ، راندمان ، محدوده تحت پوشش ، هزينه ها ، قا بليت هاي جديد و.. 

مقدمه

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الکترونيک عمده ترين دستاورد به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است. يکي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيک ، وجود سيستم بانکداري الکترونيک است که همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الکترونيک را تسهيل کند. در حقيقت مي‌توان گفت که پياده سازي تجارت الکترونيک ، نيازمند تحقق بانکداري الكترونيك است. به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الکترونيک در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيک روز به روز در حال افزايش هستند.

فصل اول:کليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

واژه هاي کليدي…………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهميت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………3

ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

فرضيه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………6

روش اجرايي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………..7

محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………7

منافع تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………7

پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم:ادبيات موضوع………………………………………………………………………………………………………………….10

تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري…………………………………………………………………………………………….11

تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي…………………………………………………………………………………………..12

دوره اول: اتوماسيون پشت باجه………………………………………………………………………………………………………13

دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه…………………………………………………………………………………………………….13

دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حسابهايشان………………………………………………………………………….14

دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستمهاو مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي………………..15

مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي……………………………………………………………………………..17

انتقال الکترونيکي وجوه…………………………………………………………………………………………………………………..19

مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه……………………………………………………………………………………………………….20

اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………23

مزايا وويژگيهاي بکارگيري انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………………………24

نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه…………………………………………………………………………………………….26

انواع سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه………………………………………………………………………………………27

بانکداري الکترونيکي مصرف کننده(در سطح مشتري)………………………………………………………………….28

ماشين خود پرداز…………………………………………………………………………………………………………………………….28

ماشين هاي نقطه فروش…………………………………………………………………………………………………………………29

بانکداري تلفني………………………………………………………………………………………………………………………………..30

 

دانلود فایل

پروژه بررسی چگونگی تاثیر عوامل شخصیتی در سکوت سازمانی

پروژه بررسی چگونگی تاثیر عوامل شخصیتی در سکوت سازمانی

پروژه-بررسی-چگونگی-تاثیر-عوامل-شخصیتی-در-سکوت-سازمانی

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد

چكيده

اگر چه از كاركنان انتظار مي رود كه با دانش، ايده ها، نظرات و پيشنهادات خود درجهت توسعه سازمان مشاركت داشته باشند، اما گاهي اوقات آنها ترجيح مي دهند كه سكوت پيشه كنند. نوع شخصيت فرد، در تصميمگيري درباره اينكه درمورد مسائل سازماني، حرف خود را بزند، ميتواند نقش مهمي ايفا كند. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش عوامل شخصيتي در شكلگيري سكوت كاركنان صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل كاركنان دانشي پژوهشگاه صنعت نفت حدود 340 نفر) و حجم نمونه آماري بر اساس جدول مورگان حدود 180 نفر برآورد شده است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي و از شاخه همبستگي و مبتني بر مدل سازي معادلات ساختاري است. نمونه گيري به روش تصادفي ساده و ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه مي باشد. دادههاي جمع آوري شده با نرم افزار ليزرل تجزيه و تحليل شده و نتايج نشان ميدهد كه ابعاد شخصيتي برونگرايي، گشودگي و وظيفه شناسي رابطه منفي و معناداري با سكوت دارند؛ در حالي كه بين سازگاري و سكوت، رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد؛ ضمن آنكه بين بعد شخصيتي روان رنجوري با سكوت رابطه معناداري مشاهده نشد.

واژههاي كليدي: سكوت ، سازگاري، روان رنجوري، گشودگي، وظيفه شناسي، برون گرايي

 

مقدمه

در عصر حاضر سازمانهاي دانشي و پژوهشي اهميت بسياري در خلق دانش دارند. توانمندي و بقاي اين سازمانها تا حد زيادي به دانشي وابسته است كه زاييدهي انديشه منابع انساني است. بيترديد سرمايهداري دانش سازماني، رمز ماندگاري در دنياي بسيار رقابتي امروز است. مأخذ توليد دانش، تالارهاي گفتمان سازماني است كه در خود گفتمان هاي متعدد و در عين حال متفاوت جاي داده است. بواسطه ماهيت اين گونه سازمانها و نقش مهم و حياتي كه كاركنان دانشي در حفظ و بقاي سازمانهاي مذكور در  دنياي پررقابت امروز ايفا ميكنند، موضوع سكوت كاركنان دانشي اهميت بسيار بيشتري پيدا ميكند. اگر بر افواه سازماني مهر سكوت زده شود اذهان كاركنان كه موتور مولد دانش سازماني هستند فسيل خواهند شد. وقتي كاركنان دانشي، به عنوان سرمايه استراتژيك سازمان، سكوت ميكنند مديريت بايد متوجه خطر بزرگي باشد كه درحال اتفاق افتادن است شايد واژه كاركنان دانشي 1 كه اولين بار توسط پيتر دراكر در سال 1959 مطرح گرديد تاكنون اين چنين، استراتژي سازمانها را تحت تأثير قرار نداده است چرا كه امروزه اين واژه تمامي سازمانها را بر آن داشته كه براي ربودن گوي سبقت و بقا در عصر ديجيتال از هيچ كوششي دريغ نورزند. دراكر، كاركنان دانشي را افرادي توصيف كرد كه با پردازش اطلاعات موجود براي ايجاد اطلاعات جديد ارزش افزودهاي را براي سازمان پديد مي آورند كه ميتوان به كمك آن به تعريف و حل مسائل پرداخت

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت بررسی مفاهیم اصول سرپرستی

دانلود پاورپوینت بررسی مفاهیم اصول سرپرستی

دانلود-پاورپوینت-بررسی-مفاهیم-اصول-سرپرستی

عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم اصول سرپرستی

دسته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی)

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

دسته: مدیریت (اصول سرپرستی- اصول مدیریت- مبانی سازمان و مدیریت)

این فایل درحجم 37 اسلاید در  زمینه ‘مفاهیم اصول سرپرستی’  بوده که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار- کنفرانس) برای درسهای اصول سرپرستی- اصول مدیریت و مبانی سازمان و مدیریت در رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعريف مديريت

مدیر کیست؟

سرپرستي

مفهوم سرپرستي supervision

تعریف سازمان

تعریف مدیریت: (وظایف مدیریت)

مدیریت علم است یا هنر؟

اهمیت مدیریت درسازمانها

نقش های مختلف سرپرست

سطوح مدیریت

مدیریت عالی

مدیریت میانی

مدیریت عملیاتی و سرپرستی

جايگاه سازماني سرپرستی

انواع مهارتها درسازمان

مهارت ادرا کی

مهارتهای تصمیم گیری

مهارت انسانی

مهارت فنی

انواع مهارتهای لازم در رابطه با سطوح مدیریت

تقسیم بندی مدیران از نظر سطح سازمانی

مهارتهاي مورد نياز سرپرستي

مسئولیتهای سرپرست

ويژگيهاي يك سرپرست موفق

مكاتب مديريت

نظريه كلاسيك

مديريت اداري و مديريت بوروكراسي

نظريه نئو كلاسيك يا روابط انساني (نظريه التون ميو)

نظريه هاي جديد

نظريه كمي

نظريه سيستمي

نظريه اقتضايي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت بررسی روشهای برخورد با کارکنان Power Point

دانلود پاورپوینت بررسی روشهای برخورد با کارکنان Power Point

دانلود-پاورپوینت-بررسی-روشهای-برخورد-با-کارکنان-power-point

عنوان: دانلود پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان

دسته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی)

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 47 اسلاید

دسته: مدیریت (اصول سرپرستی- اصول مدیریت- مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی)

این فایل درحجم 47 اسلاید در  زمینه ‘ روشهای برخورد با کارکنان ‘  بوده که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار- کنفرانس) برای درسهای اصول سرپرستی- اصول مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت و  مدیریت عمومی در رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

نیازها در ارتباط با نوع رفتار انسان

تعریف نیاز

انگیزش Motivation

نظریه های انگیزیش: (3 نظریه)

سلسله مراتب نیازها (مازلو)

نظریه های X  و Y (مک گریگور)

نظریه انگیزه – بهداشت (هرزبرگ)

انتظارات و توقعات اساسی

عوامل موثر در توقعات افراد

اصول ایجادرابطه خوب با دیگران

ایجاد رابطه خوب با سایرین

در ایجاد رابطه خوب با سایرین چه اصولی را باید رعایت کرد؟

نقش سرپرست در پیشگیری و حل مشکلات

روش علمی حل مشکل

چگونه می توان به نظریات و احساسات افراد پی برد؟

پیش بینی مشکلات در روابط انسانی و جلوگیری از بروز آنها

مشکلات آنی (لحظه ای)

مسائل جاری

مسائل نهفته

مهمترین زمینه های پیشگیری از بروز مشکل

ویژگی های یک سرپرست موفق

توانایی های لازم سرپرست

چگونه باید مشکل را حل کنیم؟

ده قاعده در زمینه روابط انسانی

نظارت برافراد

دلایل ارزیابی کارکنان

چگونگی نظارت برعملکرد

نظارت و تاثیر معکوس آن برافراد

دیدگاه اسلام در مورد کار و روابط کاری

دانلود فایل

پاورپوینت نظریه های سازمان و مدیریت Power Point سیر رهیافتهای علمی به مدیریت

پاورپوینت نظریه های سازمان و مدیریت Power Point سیر رهیافتهای علمی به مدیریت

پاورپوینت-نظریه-های-سازمان-و-مدیریت-power-point-سیر-رهیافتهای-علمی-به-مدیریت

عنوان: دانلود پاورپوینت نظریه های سازمان و مدیریت؛ سیر رهیافتهای علمی به مدیریت (فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 40 اسلاید

دسته: مدیریت( مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- مدیریت عمومی)

کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان از جمله ی  مهمترین منابع درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی در سطح کارشناسی برای رشته های مدیریت- حسابداری و اقتصاد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان ‘ نظریه های سازمان و مدیریت ( سیر رهیافتهای علمی به مدیریت)’ در حجم 40 اسلاید همراه با توضیحات و تصاویر کامل می باشد که میتوان از آن به عنوان سمینار کلاسی(کنفرانس) برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و مدیریت عمومی برای رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد استفاده کرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

رهیافت های عمده در سیر نظریه های سازمان و مدیریت

رهیافت سنتی

مدیریت علمی

اصول علم اداره(نظریه فراگرد مدیریت)

چهارده اصل فایول

نظریه بوروکراسی

ویژگیهای خاص بوروکراسی وبر

تفاوت بورکراسی با مدیریت علمی تیلور و اصول علم اداره فایول

رهیافت منابع انسانی

نظریه روابط انسانی( مطالعات هاثورن)

نظریه نیازهای انسانی

مفروضان نظریه نظریه نیازهای انسانی

نظریه x وy

رهیافت کمی به مدیریت

رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت

نظریه سیستمی

یادگیری سازمانی

اجزای اصلی هر سازمان یادگیرنده از نظر پیتر سنج

نظریه «مجموعه های پیچیده غیرقابل پیش بینی» یا نظریه آشوب

نظریه اقتضایی

نقشهای مدیریت

ارتباط بین نقشهای مدیریت با خرده سیستم های هر سیستم اجتماعی از دیدگاه آدیزاس

ویژگیهای سازمان های کمال یافته

تفاوت دیدگاه های متعدد در مورد نظریه سازمان

استعاره های نظریه سازمان

مدیریت بر مبنای ارزشهای اسلامی

عمل گرایی و عمل بر مبنای نیت از دیدگاه اسلام

دانلود فایل

پروژه و تحقیق مدیریت بهره وری فراگیر در مدیریت صنعتی

پروژه و تحقیق مدیریت بهره وری فراگیر در مدیریت صنعتی

پروژه-و-تحقیق-مدیریت-بهره-وری-فراگیر-در-مدیریت-صنعتی

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد

تاريخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جديد عصر فرا صنعتي عصر اطلاعات عصر فرا ملي و ارتباطات نتيجه رشد و ارتقا بهره وري است كه نمونه هاي بارز آن استفاده بيشتر اتوماسيون و كاربرد رباتها در توليد در كنار سيستمهاي نوين مديريتي مي باشد. تنها در طول 15 سال اخير  افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است مه اين افزايش معجزه آسا به طور عمده نتيجه بهبود در سيستمهاي مديريتي سازمانها و سياستهاي علمي تحقيقاتي و اقتصادي صحيح در كشور هاي پيشرفته صنعتي بوده است. بيگمان رشد اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان است. مطا لعات تجربي در كشور هاي پيشرفته صنعتي نشان داده  كه اهميت بهره وري در نتيجه توسع سيستمهاي نرم افزار مديريتي بيش از مشاركت و افزايش كمي عوامل كار و سرمايه در جريان توليد بوده است. پايين بودن سطح بهره وري مه از ويژيگيهاي غالب كشور هاي كمتر توسعه يافته است ناشي از عوامل مختلف تاثير گذار بر بهره وري است كه تعدادي از اين عوامل خارج از كنترل اين جوامع و پاره اي قابل چاره جويي و كنترل است. دقيقا به همين دليل امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست اوردن پيشرفتهايي در زمينه بهره وري هستند بدين معني كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار تو ليد ملي بيشتر دست يابند زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره وري رابطه اي مستقيم وجو دارد.

 

طي دو دهه اخير ضرورت ايجاد وگسترش بخش بهره وري و مديريت فراگير و جامع بهره وري در سازمانها از اهميت به سزايي برخوردار شده است. مديريت بهره وري فراگير بر اساس ذهنيت و برنامه اي استراتژيك، توجه صحيح به ارتقا انگيزه نيرو انساني، بهبود مهارتهاي آنان با بازآموزي و آتاهطينتبهخ آموزش و پرورش براي آنها، ايجاد زمينه مساعد براي بروز خلاقيت و استعدادها در سازمان، افزايش ميزان تحقيق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود كيفيت محصول در جهت برقراي نضامي براي اندازه گيري، ارزيابي، برنامه ريزي و بهبود بهره وري فراگير در سازمان است كه مدير مي تواند مشكلات و مساءل را تشخيص دهد و مساءل پيچيده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

مفهوم بهره وري

 

1- شاخصهاي ارزيابي عملكرد سازمانها

 

براي سنجش و ارزيابي عملكرد هر سازماني (اعم از سازندگان كالاها يا ارهه دهندگان خدمات) معیار ها و شاخصهای گونانگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از شاخصهایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایجتر می باشند عبارتند از :

 

اثر بخشي، كارايي، نواوري، انعطاف پذيري و كيفيت زندگي كاري .

 

اثر بخشي با پاسخ به سوالا تي از اين قبيل معلوم مي شود كه: آيا براي رسيدن به هدفهاي سازمان فعاليت هاي درستي را انجام ميدهيم؟ آيا مشكلات سازمان را به درستي تشخيص داده ايم ، و در صدد رفع آنها بر آمده ايم؛ به طوري كه به هدفهاي سازمان در موعد مقرر دست يابيم؟ درجه دسترسي به هدفهاي از پيش تعين شده در هر سازمان، ميزان اثر بخشي را در هر سازمان نشان مي دهد.

 

كارايي به اجراي درست كار در سازمان مربوط مي شود. يعني تصميماتي كه با هدف كاهش هزينه ها، افزايش مقدار توليد و بهبود كيفيت محصول اتخاذ مي شوند. كارايي نسبت بازدهي به بازدهي استاندارد است.

 

نوآوري به ميزان تطابق محصولات توليدي و فرايندهاي توليدي يك سازمان در قبال تغييرات تقاضا و نياز هاي جديد مشتريان، تغييرات تكنولوژي و ساخت محصوالات جديد گفته مي شود. نو آوري به منظور برآورد نيازهاي جديد مشتريان يا ايجاد تقاضاي جديد و كسب سهم بيشتر در بازار در مقايسه با رقبا انجام مي پذيرد.

 

قابليت انعطاف به ميزان توان سيستم توليدي هر سازمان در عكس العمل و تطابق با تغييرات مورد لزوم در نوع، تركيب و مقدار مخصول گفته مي شود.

 

كيفيت زندگي كاري به اين موضوع مربوط مي شود كه سازمان تا چه ميزان به بر قراري ايمني در محيط كار، امنيت شغلي در سازمان، پرورش استعداد كاركنان خود و بالا بردن مهارت هاي آنان از طرق گوناگون  وبه عبارتي ديگر ايجاد رضايت شغلي آنان از محيط كار قادر مي باشد.

 

شاخص ديگري كه براي سنجش عملكرد ساز مان هاي انتفاعي مورد استفاده قرار ميگيرد، ميزان سودآوري در قبال سرمايه و فروش مي باشد در حالي عملكرد مديران سازمانهاي غير انتفاعي بر اساس مقدار وارزش توليداتشان در مقابل هزنيه هاي توليد شان سنجيده مي شود.

 

سود آوري تابعي از درامد ها و هزينه ها مي باشد. در آمدها به قيمت فروش و مقدار فروش محصئل بستگي دارد. در حالي كه هزينه ها تابعي از ارزش نهاده ها ومنابع به مار رفته در توليد محصول مي باشند. دو شاخص مهم و اساسي كه مديران براي اتخاذ تصميمات درست به آنها توجه مي كنند عبارتند از: بهره وري و كيفيت

 

بهره وري يعني اينكه سازمان در قبال مقدار معيني از محصول به چه نسبتي از منابع تو ليدي استفاده مي كند.

 

كيفيت به درجه تطابق محصول توليد شده با نياز هاي مشتريان و طرح محصول گفته مي شود. تصميماتي كه مديران در استفاده از نهاده ها و در ارتباط با فرايند توليد ميگيرند بر ميزان بهره وري، درجه كيفيت و در نهايت مقدار سود سازمان تاثير مي گذارد.

 

2- تعريف بهره وري

 

بهبود بهره وري مو ضوعي بوده كه از ابتداي تاريخ بشر و در كليه نظا مهاي اقتصادي و ساسي مطرح بوده است. اما تحقيق در بلره چگونگي افزايش بهر ه وري به طور سيستماتيك و در چار چوب مباحث علمي تخيلي از حدود 230 سال پيش به اين طرف به طور جدي مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است.

 

واژه بهره وري براي نخستين بار به وسيله فرانسوا كنه رياضيدان و اقتصادان طرفدار مكتب فيزيوكراسي به كار برده شد. كنه با طرح جدول اقتصادي اقتدار هر دو.لتي را منوط به افزايش بهره وري در بخش كشاورزي مي داند.

 

در سال 1883 فرانسوي ديگري به نام ليتره بهره وري را دانش و فن توليد تعريف كرد. با شروع دوره نهضت مديريت علمي در اوايل سالهاي 1900 فردريك وينسو تيلور و فرانك گيلبرت به منظور افزايش كارايي كارگران در باره تقسيك كار، بهبود روشها و تعيين زمان استاندارد مطا لعاتي را انجام دادند. كارايي به عنوان نسبتي از زمان واقعي انجام كار به زمان استاندارد از پيش تعيين شده تعريف شد. در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا به طور رسمي بهر ه وري را چنين تعريف كرد بهره وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد. بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار صحبت كرد.

 

در اطلا عيه تشكيل مركز بهره وري ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشي از بهبود بهره وري چنين بيان شده است:

 

حداكثر استفاده از منابع فيزيكي ، نيروي انساني  وساير عوامل به روشهاي علمي به طوري كه بهبود بهره وري به كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازار ها افزايش اشتغال و بالا  رفتن سطح زندگي همه آحاد ملت، منجر شود. از ديد مركز بهره وري ژاپن بهره وري يك اولويت و انتخاب ملي است كه منجر به افزايش رفاه اجتماعي و كاهش فقر مي گردد. مركز بهره وري ژاپن از زمان تاسيس در سال 1955 نهضت ملي افزايش بهره وري در اين كشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدايت نموده كه عبارتند از :

 

افزايش اشتغال، همكاري بين نيروي كار و مديريت و توزيع عادلانه و برابر ثمره هاي بهبود بهره وري در ميان مديريت، نيروي كار و مصرف كنندگان.

 

در سال هاي 1974 و اواخر 1984 سومانث سه تعريف اساسي را در باره بهره وري در ارتباط با سازمانها يا شركتها به شرح زير ارئه داد:

 

بهره وري جزئي : نسبت ارزش و مقدار محصول به يك طبقه از نهاده را گويند.

 

بهره وري كلي عوامل توليد : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاده هاي نيروي كار وسرمايه. معمولا به جاي خالص محصول ارزش افزوده و در مخرج كسر مجموع ارزشهاي نيروي كار و سرمايه را قرار مي دهند. اين معيار براي برخي از كالا هاي مصرفي نظير تلويزيون ويدئو و كامپيوتر كه 65 هزيه توليد آنها را مواد مصرفي تشكيل مي دهد معيار مناسبي نمي باشد.

 

بهره وري كلي: نسبت كل ارزش محصول توليد شده به مجموع ارزش كليه نهاده هاي مصروفي است. اين شاخص تاثير مشترك و همزمان همه نهاده ها و منابع در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گيري مي كند.

 

بهره وري چند عامل: در اين شاخص بجاي همه عوامل در مخرج كسر، ارزش تنها چند عامل از كليه عوامل توليد را قرار مي دهند.

 

شاخص بهره وري جامع كل: عبارتست از حاصلضرب شاخص بهره وري كل در شاخض عوامل غير قابل لمس. اين شاخص پيچيده ترين معيار بهره وري است كه مفهوم بهره وري را نسبت به آنچه رايج و متداول است وسعت مي بخشد و عوامل كيفي متناسب با نيازهاي مصرف كننده يا مرتبط با ديدگاه شركت از كيفيت محصول ، كيفيت فرايند تا زمانبندي توليد و سهم شركت را نيز در بر ميگيرد.

 

. اين شاخص پيچيده ترين معيار بهره وري است كه مفهوم بهره وري را نسبت به آنچه رايج و متداول است وسعت مي بخشد و عوامل كيفي متناسب با نيازهاي مصرف كننده يا مرتبط با ديدگاه شركت از كيفيت محصول ، كيفيت فرايند تا زمانبندي توليد و سهم شركت را نيز در بر ميگيرد.

 

تحقيقات نشان مي دهد كه حدود 80 درصد شاخص هايي كه به عنوان شاخص بهره وري براي ارزيابي عملكرد شركت خود به كار مي برند،غير استاندارد بوده وبه هيچيك از چهار شاخص بهره وري فوق ارتباط ندارد.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

دانلود-پاورپوینت-خلاقیت-و-نوآوری-(فصل-سوم-کتاب-مبانی-سازمان-و-مدیریت-رضائیان)

عنوان: دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

دسته: مدیریت( مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- مدیریت عمومی)

کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان از جمله ی  مهمترین منابع درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی در سطح کارشناسی برای رشته های مدیریت- حسابداری و اقتصاد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل سوم این کتاب با عنوان ‘ خلاقیت و نوآوری’ در حجم 30 اسلاید همراه با توضیحات و تصاویر کامل می باشد که میتوان از آن به عنوان سمینار کلاسی(کنفرانس) برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و مدیریت عمومی برای رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد استفاده کرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف خلاقیت

ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی

موانع خلاقیت

نوآوری در سازمانهای یادگیرنده

فراگرد نوآوری در محصول

نقشهای نوآور

موانع نوآوری

برخی از ویژگیهای افراد خلاق

شیوه های تفکر

تفکر خلاق

تفکر سببی یا علّی

تفکر استقرایی

تفکر قیاسی

تفکر قضاوتی و تحلیلی(برای حل مسأله)

تفاوت خلاقیت و نوآوری

فراگرد خلاقیت

 ایجاد نگرش موافق برای پذیرش افکار و طرحهای جدید

 افزایش حساسیت افراد نسبت به مسأله

مهیا ساختن شرایط خلاقیت از طریق فراهم ساختن مواد خام لازم

  ایجاد سلاست فکر

 استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسأله

 درخشش ناگهانی یک فکر

پیشنهادهای عملی برای افزایش سلاست فکر

هم اندیشی مستقیم

هم اندیشی غیرمستقیم

هم اندیش رقابتی مستقیم

نحوه ترغیب به خلاقیت

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمان ها (هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی، مدیریت محتوا، دیتا ور

دانلود پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمان ها (هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی، مدیریت محتوا، دیتا ور

دانلود-پاورپوینت-مفاهیمی-جدید-در-سازمان-ها-(هوشمندی-کسب-و-کار-هوشمندی-رقابتی-مدیریت-محتوا-دیتا-ور

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

این پاورپوینت شامل 33 اسلاید از مباحث هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی، مدیریت محتوا، دیتا ورهوسینگ و مدیریت دانش بوده و شامل سرفصل های زیر می باشد:

هوشمندی کسب و کار (معرفی، هدف، عوامل موثر، مهارت های لازم جهت ارتقای هوشمندی کسب و کار، نتایج، یکپارچه سازی اطلاعاتی حوزه های مختلف کسب و کار و تاثیر هوشمندی کسب و کار در سطوح چهارگانه)

هوشمندی رقابتی و عوامل موثر بر آن

سیستم مدیریت محتوا CMS و تعریف آن

چه کسانی به سیستم مدیریت محتوا نیاز دارند؟

دیتا ورهوسینگ و معرفی آن

عوامل موفقیت دیتا ورهوسینگ

عوامل ریسک دیتا ورهوسینگ

مدیریت دانش و معرفی آن

دلایل طرح مدیریت دانش

خواص دانش

راهبردهای انتقال دانش

کاربردهای فناوری اطلاعاتی

ابزار فناوری اطلاعات در مدیریت دانش 

عوامل موثر در توفیق طرح دانش

محورهای برنامه دانش

منابع

 

این محصول هم اکنون با پرداخت 5000 تومان قابل دانلود خواهد بود.

ترجمه متون تخصصی    ترجمه تخصصی    ترجمه    ترجمه تخصصی مقاله    ترجمه مقاله    ترجمه کتاب    خدمات ترجمه    ترجمه انگلیسی به فارسی تخصصی    ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی    کیان ترجمه 

کلمات کلیدی: ترجمه متون تخصصی    ترجمه تخصصی    ترجمه    ترجمه تخصصی مقاله    ترجمه مقاله    ترجمه کتاب    خدمات ترجمه    ترجمه انگلیسی به فارسی تخصصی    ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی    کیان ترجمه    

 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

دانلود-پاورپوینت-تصمیم-گیری-و-حل-مسأله-(فصل-چهارم-کتاب-مبانی-سازمان-و-مدیریت-رضائیان)

عنوان: دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

این فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

تعداد اسلاید: 33 اسلاید

دسته: مدیریت( مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- مدیریت عمومی)

طراحی با سالایدهای بسیار زیبا

کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان از جمله ی  مهمترین منابع درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی در سطح کارشناسی برای رشته های مدیریت- حسابداری و اقتصاد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم این کتاب با عنوان ‘ تصمیم گیری و حل مسأله

‘ در حجم 33 اسلاید همراه با توضیحات و تصاویر کامل می باشد که میتوان از آن به عنوان سمینار کلاسی(کنفرانس) برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و مدیریت عمومی برای رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد استفاده کرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

رابطه فراگرد تصمیم گیری و حل مسأله

فراگرد مسأله یابی در سازمانها

مسأله یابی

مسأله یابی رسمی

مسأله یابی غیر رسمی

فراگرد حل مسأله و تصمیم گیری

انواع تصمیم

تصمیم های برنامه ریزی شده

تصمیم های برنامه ریزی نشده

موقعیتهای تصمیم گیری

انواع مسائل سازمانی و مرجع اتخاذ تصمیم برای حل آنها

فراگرد منطقی حل مسأله

ارزیابی میزان کارایی یک تصمیم

مدیران و موانع حل مسأله

اجتناب آرام

تغییر آرام

اجتناب دفاعی

ترس(هراس)

موانع استفاده از فراگرد منطقی اتخاذ تصمیم

روشها و فنون تصمیم گیری

چالش های معاصر تصمیم گیری

منابع پیچیدگی فراگرد تصمیم گیری در دنیای معاصر

انطباق با عدم اطمینان

سبکهای پردازش اطلاعات

اجتناب از دامهای ادراکی و رفتاری در تصمیم گیری

دام ظاهر نگری

دام تعهدات احساسی و اجتماعی

علل متداوئل بودن تعهد احساسی و اجتماعی

دام اعتماد بیش از حد

دانلود فایل