پایان نامه بررسی نقش دولت در توسعه فن آوری اطلاعات مطالبعه ورودی ایران 1370- 1384

پایان نامه بررسی نقش دولت در توسعه فن آوری اطلاعات مطالبعه ورودی ایران 1370- 1384

پایان-نامه-بررسی-نقش-دولت-در-توسعه-فن-آوری-اطلاعات-مطالبعه-ورودی-ایران-1370-1384

این پایان نامه کارشناسی/ارشد در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب

عنوان  

فصل اول : کليات تحقيق

الف): بيان مسئله و تعريف آن

ب)  : بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق

ج)  : هدف پژوهش

د)  : پرسش اصلي پژوهش

ه)  : فرضيه هاي تحقيق

و)  : تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها

ز)  : روش تحقيق و گردآوري داده ها

ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

ط)  : موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق

ي)  : سازماندهي پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول :  مباحث مفهومي و نظري  توسعه

صفحه

صفحه

1

2

3

3

3

3

4

6

7

7

7

9

10

الف : مروري بر مباحث نظري  پيرامون توسعه

الف – 1: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي )

الف-2- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديكال)

ب : مباحث نظري پيرامون دولت ونقش آن در فرايند توسعه

ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائي

ب-2-: دولت و روند توسعه  در كشور اي پيرامون

گفتار دوم : ديدگاه هاي مختلف پيرامون  ماهيت  دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني

ب  : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني

ج  :اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار

د  :خاورميانه و الگوي دولت رانتير

گفتار سوم : مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات :

11

11

13

16

17

19

24

25

28

30

31

35

36

36

37

الف -3 : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهي اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها

ب  : فن آوري اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوري اطلاعات:

ب-1-1- :كامپيوتر

ب-1-2- : شبكه هاي ارتباطي

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظايف فن آوري اطلاعات

ج -1- : فوايد فن آوري اطلاعات 

گفتار چهارم:مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك

مقدمه:

تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك

فصل سوم: تاریخچه سير توسعه اطلاعات در جهان

37

38

38

39

40

41

41

43

43

44

45

47

48

50

52

گفتاراول

الف :  تاريخچه

الف-1-  : موج اول: عصر كشاورزي

الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازي

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)

ب-3- : اينترنت

ب-3-1- : کارکردهاي اينترنت

ب-3-2- : خدمات اينترنت

ب-3-3- : اينترنت و توسعه

53

54

55

55

56

58

61

62

62

63

63

63

64

64

65

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگي و اينترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعي و اينترنت

ب-3-3-3- : توسعه سياسي و اينترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادي و اينترنت

گفتار سوم :  توسعه فناوري اطلاعات

الف : توسعه فناوري اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوري اطلاعات

الف-2- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد

الف-3- : فناوري اطلاعات در ساير کشورها

گفتار چهارم :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم

الف :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران

الف-1- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)

الف-2- :  چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3-  : چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)

  الف-4- : بازار، تقاضا و سرمايه گذاري

65

66

67

67

70

71

71

72

75

77

78

78

78

79

80

ب :  چالش هاي كشور هاي  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران

الف -1- : توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران

الف-1-1- : محورهاي برنامه توسعه مليICT

الف-1-2- : محورهاي اصلي اهدافICT

الف -2- :  توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفايك )

الف-3- : توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفادو )  

ب : نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران

ب -1- : وظايف وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در ايران

ب-2- : مسائل اساسي توسعه فن آوري  اطلاعاتي در ايران

ب-3- : فايده توسعه فن آوري اطلاعاتي براي ايران

ب-4- : نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فن آوري اطلاعاتي در ايران  

81

84

85

87

90

91

91

91

93

96

98

101

102

104

105

ب-5- : استراتژي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن آوري اطلاعاتي

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران

گفتار دوم: مديريت فناوري اطلاعات در ايران

الف : مديريت فناوري اطلاعات در ايران

الف-1- : گروه تشكيلات 

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مديريت ، آموزش و بهسازي، بهره وري و نکريم ارباب رجوع

گفتار سوم :  انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -1- : همكاري با دولت

الف-2- : همكاري‌هاي خارجي

ب    : اركان انجمن

ب-1- : اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن

ب-1-1- : كميته نرم‌افزار

106

108

109

110

111

112

112

114

115

115

116

116

116

117

117

ب-1-2- : كميته سخت افزار

ب -1-3- : كميته اينترنت

ب-1-4- : كميته رفاه صنفي

ب-1-5- : كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل

ب-1-6- : پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website  )

ب-1-7- : كميته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونيک وايران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الكترونيك

الف-1- : موضوعها دولت الکترونيک

الف-2- : اهداف دولت الكترونيك

الف-3- : الزامات دولت الكترونيك

الف-4- : پشنيازهاي دولت الكترونيك

الف-5- : ساختار دولت الكترونيك

الف-6- : كاربردها  و رويكردهاي دولت الكترونيك

118

119

119

120

121

121

123

124

125

125

128

130

132

134

136

ب : جنبه هاي مختلف  دولت الكترونيك

ب-1- : دولت الكترونيك  از ديد  شهروندان

ب-2- : دولت الكترونيكي از ديد بخش دادو ستد

ب-3- : دولت الكترونيك از ديد دولت

ج :مدلهاي ارزيابي دولت الكترونيكي

ج-1- :  مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها

ج-2- : مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك

ج-3- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي

د-: مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي

د-1- : پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم

ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترو نيكي

گفتار دوم

الف : دولت الكترونيك در ايران

 الف-1- :  چشم انداز دولت الكترونيكي درايران

 الف-2- :  نياز هاي كشور درزمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران

138

142

146

147

149

152

153

155

159

161

161

163

164

164

164

 الف-3- : اهداف دولت الكترونيكي درايران

 الف-4-:راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي درايران

گفتار سوم:تحقق دولت الكترونيكي در ايران

الف :اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي

ب :اتوماسيون فعاليتهاي عمومي

ج : فراگيرنمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي

د : سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه

ه : آموزش كاركنان دولت در زمينه فنآوري اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک و نشرالکترونيک

گفتاراول : تجارت الكترونيكي

الف : تجارت الكترونيكي چيست

الف-1- : قدمت تجارت الكترونيكي

الف-2- : تجارت الكترونيكي در جهان امروز

ب :مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي

164

165

171

172

172

173

174

175

178

179

180

180

181

181

181

ب-2- : حذف نسبي واسطه ها

ب-3- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان

ب-4- : سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي

ب-5- : پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري

گفتار دوم :

الف: مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي

 الف-1- : مدل B2B

 الف-2- : مدل‌هاي B2C وC2B

   الف-3- : مدل C2C

  الف-4- : مدل‌هاي در ارتباط با دولت

ب :منظرهاي  تجارت الكترونيكي

  ب-1- : حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن

  ب-2- : گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي

  ب-3-: تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي

  ب-3-1- : اتحاديه اروپايي

182

182

183

183

185

186

186

187

187

188

190

190

191

192

192

 ب-3-2- : كشورهاي آسه آن

ج : توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزينه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور

ه : رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي

گفتار سوم :

الف : بانكداي‌ الكترونيك

ب   : بانكداري‌ الكترونيك‌ در ايران‌

ب-1- : لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران

ب-2- : اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران

ب-3- : اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي‌ در ايران‌

ج   :مركز شتاب

ج-1- : وظايف‌ سيستم‌ شتاب

ج-2- : شكل‌گيري‌ شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

193

193

193

194

195

195

197

198

198

199

199

200

202

203

203

ج-3- : مزاياي‌ شبكه‌ شتاب

ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د    :   نشر الكترونيكي

نتيجه گيري

پيشنهادات و توصيه های پايان نامه

منا بع وماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

204

205

209

215

217

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی لوث در نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه بررسی لوث در نظام حقوقی ایران

دانلود-پایان-نامه-بررسی-لوث-در-نظام-حقوقی-ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب:

فصل اول :‌كليات……………………….. 1

مقدمه…………………………………… 2

  بخش اول : پيش درآمد…………………….. 3

   بخش دوم: واژه شناسي لوث………………… 27

         الف – معناي لغوي لوث……………… 27

         ب – معناي اصطلاحي…………………. 27

  بخش سوم: مشروعيت لوث……………………. 29

       مبحث اول: احاديث…………………… 29

       مبحث دوم: توجيهات عقلاني…………….. 30

       مبحث سوم: نظر فقها…………………. 31

          گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث  33

          گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث   35

          گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله……………… 36

    بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي… 39

فصل دوم: احكام ، آثار و اجراي لوث………. 43

  بخش اول: لوث…………………………… 44

     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت……………… 44

     مبحث دوم: ديدگاه اماميه………………. 45

     مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا…………….. 47

     مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است……………………………….. 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان………….. 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث……………… 50

  بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث……. 52

     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت……………… 52

     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا…….. 52

       چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث 52

  بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54

     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت……………… 54

     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا…….. 55

  بخش پنجم: كميت و  توزيع قسامه در صورت وجود لوث 57

      نتيجه گيري…………………………. 59

      پيوست شماره 1 : مقالات……………….. 61

      پيوست شماره 2 : استفتائات……………. 72

منابع و مآخذ…………………………….. 81

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی توقيف اموال

دانلود پایان نامه بررسی توقيف اموال

دانلود-پایان-نامه-بررسی-توقيف-اموال

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

 

مقدمه……………………………

تعريف……………………………

كليات……………………………

مفهوم اجراي احكام مدني…………….

شرايط اجراي احكام مدني…………….

اهميت اجراي احكام…………………

تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري…….

تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت……………………………

فصل اول: قواعد عمومي

1-1- مقدمات و شرايط اجراء………….

2-1- ترتيب اجراء………………….

3-1- مامورين اجراء………………..

4-1- هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)……………………….

5-1- مرور زمان……………………

6-1- اقسام اجراء………………….

فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه

1-2- مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)…………………………….

2-2- موارد رفع توقيف………………

3-2- در توقيف اموال منقول………….

4-2- در توقيف اموال غيرمنقول……….

5-2- در توقيف حقوق مستخدمين………..

فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجراي احكام…

2-3- شرح ماده 122 قانون اجراي احكام…

3-3-  شرح ماد 123 قانون اجراي احكام…

4-3-  شرح ماده 124 قانون اجراي احكام..

5-3-  شرح ماده 125 قانون اجراي احكام..

6-3-  شرح ماده 126 قانون اجراي احكام..

7-3-  شرح ماده 127 قانون اجراي احكام..

8-3-  شرح ماده 128 قانون اجراي احكام..

9-3-  شرح ماده 129 قانون اجراي احكام..

فصل چهارم: تكمله

1-4- دستور توقيف اموال…………….

2-4- نحوه توقيف اموال……………..

3-4- توقيف اموال نزد شخص ثالث………

4-4- اجراي حكم در مورد امور حسبي……

5-4- اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه…..

6-4- نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداريها…………………………………

7-4- فروش اموال توقيف شده………….

8-4- اعتراض ثالث به توقيف اموال…….

9-4- بازداشت محكوم عليه غايب……….

منابع و ماخذ…………………….. 

دانلود فایل

پایان نامه بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران و روسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

پایان نامه بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران و روسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

پایان-نامه-بررسي-زمينه-هاي-توافق-در-ديدگاههاي-ايران-و-روسيه-پيرامون-رژيم-حقوقي-درياي-خزر

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب                                                                                                                                                                                                                   صفحه

كليات تحقيق …………………………………………………………………………………………………               1

1. طرح مسا له  ……………………………………………………………………………………………           1

2. فرضيه ها     ……………………………………………………………………………………………           2

3. پرسش اصلي پژوهش ……………………………………………………………………………..           3

4. پرسش هاي فرعي پژوهش …………………………………………………………………….           3

5. فرضيه اصلي  …………………………………………………………………………………………..           3

6. فرضيه هاي فرعي  …………………………………………………………………………………            3

7. متغير مستقل ووابسته ………………………………………………………………………….             4

8.روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………….             4

9. هدف پژوهش  ……………………………………………………………………………………..             4

10.سازماندهي پژوهش ……………………………………………………………………………              4

11. سابقه علمي ومنابع اصلي پژوهش ……………………………………………………             5

فصل اول: اهميت درياي خزر و موقعيت جغرافيايي اقتصادي ،

ژئوپلتيكي و زيست محيطي ……………………………………………………………………              7

1. موقعيت جغرافيايي  ……………………………………………………………………………            8

2. آب وهوا …………………………………………………………………………………………….             9

3. اقتصاد ………………………………………………………………………………………………             9  

1-3 . ماهيگيري …………………………………………………………………………………               9

2-3 . نفت وگاز …………………………………………………………………………………..            10  

3-3. بازر گاني …………………………………………………………………………………….              11 

4-3. حمل ونقل ………………………………………………………………………………..              11

4. ژئوپلتيك درياي خزر ……………………………………………………………………..           12

 

      

 

                                                                                                                                                                     صقحه                                                                                                                   5. محيط زيست درياي خزر ………………………………………………………………                  14   

                                                                                  

فصل دوم: چالشها وزمينه هاي واگرايي در روابط ايران وروسيه

از دوره قاچار تاكنون …………………………………………………………………………

بخش اول: بررسي چا لشهاي موجود در روابط ايران وروسيه

از ابتدا تا فرو پاشي شوروي ……………………………………………………………..                  16

                                                                           

1.چالشهاي موجود در روابط ايران وروسيه

در دوران تزارها …………………………………………………………………                        19

1-1. تصرف سرزمين هر جا كه ممكن باشد ………………….                       19

2-1. جلوگيري از نفوذ كشور هاي مخالف منافع

روسيه در سرزمين ايران……………………………………………………                       19

3-1. كسب سيطره بر سياستهاي داخلي و خارجي

ايران به منظور به حداقل رساندن نفوذ…………………………..                        20

4-1. كسب حد اكثر منافع اقتصادي وسياسي در ايران…..                    21  

2. چالشها در مناسبات ايران وروسيه پي از انقلاب

 اكتبر 197 روسيه تا پيروزي انقلاب اسلامي ………………..                        21

1-2.نگاه به ايران به عنوان كشوري كه از آن طريق مي توان

 انقلاب سوسياليستي را به ساير كشور ها منتقل نمود……….                    21

2-2.كسب حداكثر منافع سياسي واقتصادي

 به عنوان يك ابر قدرت ………………………………………………….                        22

3-2. دسترسي به آبهاي گرم خليج فارس و اقيانوس هند…..                  23 

4-2. تغييرات در سياست شوروي نسبت به ايران ……………..                   23   

5-2. تلاش براي جذب ايران به اردوگاه كمونيست ……………                   23

 

  3.چالشهاي بين دو كشور در دوره زماني بين وقوع

 انقلاب اسلامي ايران و فروپاشي شوروي …………………                                            24  

1-3. تهديد منافع شوروي توسط ايران با توجه به شعار نه شرقي            24

 

                                                                                                                                                              صفحه

 نه غربي ………………………………………..                                                     24

2-3. توجه به انقلاب ايران به عنوان يك جنبش رهايي بخش                    25 

3-3. سطح پايين مبادلات اقتصادي ………………………………                          26

4-3. كمك تسليحاتي به عراق در جريان جنگ تحميلي                          26  

بخش دوم:و عوامل واگرايي درروابط ايران

وروسيه پي از فوپاشي شوروي………………………………..                                      27

1. نگرش به غرب وكميت سرمايه داري………………………                            27

2..ايفاي نقش برتر در معادلات جهاني ………………………                            27

3. گسترش فروش تسليحات روسي به ايران و

ضعف تكنولوژي …………………………………………………………..                             27

4. افزايش هزينه هاي امنيتي به نفع روسيه وبه ضرر ايران                      28

5. سكوت روسيه در مقابل بهره برداري از نفت

درياي خزر توسط كشورهاي آذر بايجان و قزاقستان …..                            29  

6. تاثير انقلاب اسلامي ايران بر كشورهاي آسياي ميانه                          30

7. تغيير در ژئوپلتيك منطقه پي از فروپاشي شوروي …                          30  

8. بي اعتمادي نسبت به اهداف روسيه در گسترش …..                           32

9. استفاده از ايران براب وحدت آسياي مركزي

و قفقاز ………………………………………………………………                                      33  

10. توافقات پشت پرده روسها …………………………                                   33

11. نگاه ابزاري به ايران براي گرفتن امتيازات

 بيشتر از كشورهاي غربي ………………………………..                                      33

                                                                                            صفحه 

12. محافظ تاريخي ملت ايران ……………………………..                                35

13. ناهمخواني سياستهاي روسيه در حوزه خزر

 با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران……………………                                  35

14. ناهمگوني ايدئولوژيك فرهنگي دو كشور

 

 

                                                                                                                                                          صفحه

ايران وروسيه………………………………………………………….                                  36

15. اختلاف در منافع دراز مدت ايران وروسيه

                                                                                                                                                         

در خصوص مسير انتقال انرژي حوزه خزر……………                                 36

16. روابط اقتصادي چالشي برانگيز…………………….                                 36

17. انعطاف روسيه در مقابل حضور كشورهاي غربي                            37

18. مشكلات زيست محيطي درياي خزر بخاطر

حضور كشورهاي بيگانه و اقدامات خودسرانه برخي

 كشورهاي ساحلي ……………………………………………….                               37

1-18. راهكارهي دستيابي به امنيت زيست محيطي

در منطقه………………………………………………………………                               38

فصل سوم: ديدگاههاي كشورهاي ساحلي در

خصوص رژيم حقوقي درياي خزر ……………..                                           41

بخش اول: رژيم حقوقي درياي خزر …………………                                     44

1.رژيم حقوقي درياها ودرياچه ها از ديدگاه

 حقوق بين الملل……………………………………………….                                44

2. وضعيت درياچه خزر با توجه به كنوانسيون

حقوق دريا ها وتعيين رژيم حقوقي آن…………….                                46

1-2. معاهدات مربوط به درياچه خزر ……………                               47

2-2. علل ناكارآمدي معاهدات سابق …………….                               49

3-2. فروپاشي وجانشيني دولتهاي تازه

استقلال يافته …………………………………………………                                50                                                                                   

بخش دوم:نارسايي رژيم حقوقي گذشته

 درياي خزر و پيچيدگي وضع رژيم حقوقي جديد                                    52   

بخش سوم: مواضع كشورهاي ساحلي در

خصوص رژيم حقوقي درياي خزر……………                              53

1. مواضع قزاقستان …………………………………………                             53

2. مواضع آذربايجان ……………………………………….                            53

                                                                                                                                              صفحه 

3. مواضع تركمنستان ……………………………………                             54

                                                                                                                                       

4. مواضع روسيه ……………………………………………                             55  

5. مواضع جمهوري اسلامي ايران ………………..                             57

     فصل چهارم: زمينه هاي اشتراك منافع وهمگرايي ايران وروسيه در

عرصه سياست خارجي                                                                                         63

بخش اول: سطح سه گانه همكاريهاي جمهوري

 اسلامي ايران وروسيه پي ازفروپاشي…………                                      64 

1. همكاريهاي دوجانبه …………………………….. ………                       64

2. همكاريهاي منطقه اي ايران وروسيه ……………                        67

1-2.همكاري براي حل بحران هاي منطقه اي ……                     67

2-2. سازمان همكاريهاي درياي خزر………………….                      68

3-2. بهره برداري از منافع انرژي درياي حزر……..                      68

4-2. همكاري در خصوص انتقال انرژي ازحوزه

 درياي خزر …………………………………………………………                        68

5-2. ارتباط كشورهاي آسياي مركزي وقفقاز

 با اقتصاد جهاني………………………………………………….                        69

                                                                                          

3.همكاريهاي ايران وروسيه در سطح بين المللي……..                  69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرايي جمهوري اسلامي ايران وروسيه………………… 70                                                

1 .منافع روسيه در خصوص گسترش همكاريه با ايران                70

1-1. جلب حمايت ايران براي مقابله با نفوذ

قدرتهاي بيگانه در منطقه ………………………………………                     70

2-1. نزديكي به ايران براي نفوذ به خاورميانه ،

خليج فارس وكشورهاي اسلامي…………………………….                      71

 

 

 

 

                                                                                  صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران

 به منظور گرفتن امتياز از غرب…………………………….                       71

4-1. همكاري با ايران براي جلوگيري از افراط گرايي قومي

 ونژادي وبي ثباتي در منطقه…. ……………                                    72

5-1. جلب حمايت ايران براي مخالفت با توسعه

 ناتو به شرق……………………………………………………………                       72

2. منافع ايران در گسترش همكاريهاي خود با روسيه…                73

1-2. نگاه به روسيه به عنوان تامين كننده

 تسليحات و تكنولوژي جديد………………………………..                        73

2-2. همكاري با روسيه براي جلوگيري از سلطه

 شركتهاي خارجي وفرامليتي بر منلفع انرژي منطقه………                          73

3-2. جلب حمايت روسيه در مقابل نفوذ كشورهاي

 مخالف جمهوري اسلامي ايران در منطقه خزر……………….                      73

4-2. همكاري باروسيه به منظور مقابله با

فشارهاي آمريكا وغرب ………………………………………….                          74       

فصل پنجم: نتيجه گيري…………………………………………………………………………..            76      

منابع مآ خذ………………………………………………………………. ……………                      82

دانلود فایل

پايان نامه برررسی رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

پايان نامه برررسی رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي

پايان-نامه-برررسی-رويكردهاي-قوي-و-امنيت-جمهوري-اسلامي

این پایان نامه کارشناسی/ارشد در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چكيده…………………………..

مقدمه…………………………..

سوال اصلي……………………….

سوال فرعي……………………….

فرضيات………………………….

روش تحقيق……………………….

مفاهيم و اصطلاحات…………………

علل انتخاب موضوع…………………

چهارچوب تئوريك…………………..

تعريف قوم و ملت………………….

تفاوت ملت و قوم………………….

قومتها و دولتها………………….

شكافهاي اجتماعي و قوميت…………..

عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي…….

نظريات مربوط به بسيج قوي………….

نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي.

قومت ها در ايران…………………

قوم ترك يا آذري………………….

قوم كرد…………………………

قوم بلوچ………………………..

قوم عرب…………………………

قوم تركمن……………………….

قوم لر………………………….

قوميت ها و تهديد امنيت ايران………

فرآيند شكل گيري تهديد…………….

رابطه امنيت و تهديد………………

امنيت و امنيت ملي………………..

قوميت ها و تهديد امنيت ملي ايران…..

افزايش هزينه ها در مناطق قومي نشين…

شيوه هاي حل و فصل منازعات قومي…….

راهكارهاي پيشنهادي مديريت قومي…….

نتيجه گيري و پيشنهادات……………

منابع و ماخذ……………………. 

چكيده

قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود كه بيش از پيدايش دولتهاي تك شهري بصورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي مي كردند. ويژگيهاي قوم و ملت تقريباً يكسان هستند كه پيوندهاي خويشي در اقوام قويتر از ملت است و علاوه بر اين ملت به دنبال حاكميت سياسي است تفاوت اساسي بين ملت و قوميت بوجود آمدن دولت ملي مي باشد. يكي از عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي زبان مي باشد كه اين تميز قومي و به تعبير جان اقوام است. مذهب يكي ديگر از عوامل تشديد كننده گرايشات قومي است نخبگان سياسي تاثير زيادي در ناسيوناليسم منفي و كاذب قومي دارند. بي اعتيادي به نارضايتي اقتصادي و سياسي زمينه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظريات مختلف نيز در اين زمينه قابل توجه است.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی عقد و وکالت رشته حقوق

دانلود پایان نامه بررسی عقد و وکالت رشته حقوق

دانلود-پایان-نامه-بررسی-عقد-و-وکالت-رشته-حقوق

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند. 

دانلود فایل

پایان نامه محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر

پایان نامه محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر

پایان-نامه-محدوديتهاي-اصل-آزادي-پخش-مستقيم-برنامه-هاي-ماهواره-اي-در-اسناد-حقوق-بشر

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

 

مقدمه

 

بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم

 

فصل اول – مفهوم و مبنا

 

گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن

 

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي

 

فصل دوم – قلمرو آزادي پخش

 

گفتار اول: آزادي پخش ماهوار

 

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي

 

گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي

 

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات

 

فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي

 

گفتار اول:  چگونگي پيدايش حقوق بشر

 

گفتار دوم:  اهميت حقوق بشر و فهم آن

 

گفتار سوم:  اعلاميه جهاني حقوق بشر

 

گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي

 

گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان

 

فصل دوم: حق پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي مطلق است يا نسبي

 

فصل سوم: محدوديتهاي اصل آزادي اطلاعات

 

گفتار اول: آزادي بيان و آزادي اطلاعات و محدوديتهاي آن

 

گفتار دوم: حق حفظ حريم شخصي و محدوديتهاي دريافت اطلاعات

 

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادي ارتباطات در عصر جهاني شدن

 

گفنار اول: جهاني شدن و جامعه مبني بر اطلاعات و جريان بين المللي آن

 

گفتار دوم: فرهنك ارتباطات

 

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

 

ضمايم

 

منابع و مآخذ

 

گفتار سوم: امنيت ملي

 

گفتار چهارم: نظم عمومي

 

گفتار پنجم: اخلاق

 

گفتار ششم: حقوق و حيثيت ديگران

 

گفتار هفتم: عدم تبليغ براي جنگ و حمايت تنفرماي

 مقدمه:

امروزه مقبوليت يك كشور به رعايت اصول و آزاديهاي حقو بشر بستگي دارد و كانون اصلي توجه افكار بين المللي است. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي آن حدود و آزاديهاي مدني، سياسي اجتماعي و فرهنگي بشر را تعيين مي كند و «انديشه حمايت از حقوق بشر همواره در طول تاريخ بعنوان عاملي براي مبارزه عليه ظلم و بي عدالتي و تلاش براي تامين حداقل حقوقي براي افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و انديشمندان بر آن تاكيد شده است». (ارفاي و ديگران، 1372: 13)

تجربيات تلخ جامعه بشري و تجارب دو جنگ جهاني و نقض شديد و هولناك حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوين حقوق اساسي و حياتي بشر از مسايل پيش آمده براي بشر جلوگيري نمايد.

هدف نهايي و انگيزه اصلي حمايت از حقوق بشر حفظ صلح و امنيت بين المللي است و اين امر در مقدمه هر دو ميثاق بين المللي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسايي جيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كلية اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. ميثاقعاي بين المللي حقو بشر ضمانت نامه هاي اجراي ياين حقوق هستند كه سازمان ملل به تصويب رساند. »دو ميثاق بين الملل حقوق بشر و اساس حمايت قانوين از حقوق شناخته شده بشر بوسيلة سازمان ملل متحد را تشكيل مي دهند و در يك بيان پايه گذار حقوق موضوعه در زمينة حقوق بشر هستند. (كيليار، 1368: 636)

دانلود فایل

پایان نامه عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن

پایان نامه عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن

پایان-نامه-عوامل-بروز-جرايم-جنسي-به-عنف-و-راههاي-پيشگيري-از-آن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست

 

عنوان                                صفحه

 

چکیده:………………………………………………………………………………………………………..4

 عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن    5

بخش اول: عوامل بروز جرايم جنسي به عنف……… 6

گفتار اول: عوامل شخصي (مستقيم)…………… 6

1- اختلالات رواني و شخصيتي………………. 7

2- اختلالات جنسي……………………….. 8

2-1- اختلال عملکرد جنسي………………… 9

2-2- اختلالات رفتاري جنسي (پارافيليا)……. 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعي و فرهنگي (غير مستقيم) 11

1- ناهنجاري هاي اخلاقي و ضعف تقليدات ديني در جامعه  12

1-1- الکل…………………………… 12

1-2- نقش رسانه‌ها…………………….. 13

2- مشكلات اقتصادي و فقر……………….. 15

3- خانواده………………………….. 17

بخش دوم: راههاي پيشگيري ازبزهکاری و بزه‌ديدگي جرايم جنسي    20

گفتار اول: پيشگيري اصلاحي……………….. 20

1- رفع نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي….. 21

2- نقش تربيتي خانواده و ازدواج………… 22

3- گسترش ارزشهاي اخلاقي و ديني و مبارزه با ناهنجاريهاي فرهنگي 24

گفتار دوم: پيشگيري وضعي………………… 26

1- محافظت از آماجهاي جرم……………… 26

2- آموزش و آگاهي بزده ديدگان در جهت اجتناب از وضعيت هاي جرم زا…………………………………… 27

3- پرهيز از تحريك بزهكار توسط بزهديده….. 29

فهرست منابع………………………………. 30

 

 

 

چکيده

در سياست جنايي ايران، بزه‌ديده جايگاه واقعي خود را نداشته و لذا حمايت از بزه‌ديده نيز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نيست. اما در جرايم جنسي به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌ديده که حتي ممکن است روند زندگي عادي او را براي هميشه مختل کند، اين نقص بيشتر جلوه مي‌کند و بايد در خصوص آن چاره‌انديشي شود. در اين راستا اصلاح قوانين موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمايت‌ها ضروري است. ضمن اين که قانونگذار بايد زمينه رسيدگي سريع و دقيق به اين پرونده‌ها را ايجاد و راه‌کارهايي عيني، ملموس و مفيد را جهت کاهش اثرات منفي جرم بر بزه‌ديده و جبران تألمات و خسارات عاطفي و معنوي او و همچنين اعاده موقعيت بزه‌ديده ارائه دهد. از طرف ديگر تلاش براي سلب موقعيت‌هاي مناسب بزهکاري و بالا بردن هزينه ارتکاب جرم بايد مورد توجه قرار گيرد که اين مهم نيازمند اصلاح قوانين مجازات و دادرسي کيفري نيز مي‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانين، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌ديده و توجه جدي به ضرورت حمايت از بزه‌ديدگان جرايم جنسي توسط مراجع قضايي و انتظامي که اولين پناهگاه بزه‌ديده هستند نيز ضروري است. همچنين اين مراجع بايد تعاملي مثبت و جدي با مراجع غير دولتي حامي بزه ديده نيز داشته باشند.

البته ظرفيت‌هاي قانوني موجود (خصوصاً مقررات شکلي) در صورتي که به نحو صحيح و با يک نگاه حمايتي مورد بهره‌برداري قرار گيرد مي‌تواند تا حدود زيادي مشکلات موجود را در دستيابي به يک چتر حمايتي گسترده رفع کند.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسي عقود شركت، عاريه، وكالت

دانلود پایان نامه بررسي عقود شركت، عاريه، وكالت

دانلود-پایان-نامه-بررسي-عقود-شركت-عاريه-وكالت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

عنوان

صفحه

مقدمه

 

مبحث اول – کلیات …………………………………………………………………..

 

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ………………………………………

 

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض …………………….

 

گفتار سوم – اقسام وکالت …………………………………………………

 

بند اول – وکالت مطلق………………………………………………………

 

بند دوم – وکالت مقید……………………………………………………….

 

بند سوم – شرایط وکالت……………………………………………………

 

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل……………………………………………

 

گفتار اول – اهلیت موکل…………………………………………………..

 

گفتار دوم – اهلیت وکیل…………………………………………………..

 

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته………………………………………….

 

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی………………………………….

 

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

 

مبحث سوم – تعهدات وکیل…………………………………………………….

 

گفتار اول – تقصیر وکیل………………………………………………….

 

گفتار دوم – ید امانی وکیل……………………………………………..

 

گفتار سوم – تعهدات وکلاء……………………………………………..

 

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا…………………………………….

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم – تعهدات موکل………………………………………….

 

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل…………………..

 

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل…………………………

 

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت…………………….

 

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل……………………..

 

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود………………….

 

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز…………………………………

 

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق…………………………….

 

گفتار چهارم – استعفای وکیل……………………………….

 

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

 

بند اول – فوت موکل یا وکیل ………………………………

 

بند دوم- جنون موکل یا وکیل……………………………….

 

بند سوم – حجر موکل یا وکیل………………………………

 

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

 

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل………..

 

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت………………………………….

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………….

 

منابع…………………………………………………………………………………..

 

دانلود فایل

پایان نامه برررسی مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

پایان نامه برررسی مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

پایان-نامه-برررسی-مجازاتهاي-جايگزين-در-مورد-اطفال-بزهكار-و-تطبيق-آن-با-اسناد-بين-المللي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

مقدمه

 

     1 – طرح مساله

 

     2- تحقيقات و مطالعات قبلي

 

     3- ضرورت تحقيق

 

     4- فرضيه ها

 

     5- روش تحقيق

 

     6- طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب

 

كليات:

 

     الف – سير تاريخي مجازات اطفال

 

           1 – دوره باستان و ميانه

 

           2- دوره معاصر

 

           3- دوره باستان و پس از آن در ايران

 

     ب – مفاهيم ، واقعيتها و ضرورتها

 

          1- طفل و مسئووليت كيفري

 

          2- بزهكاري اطفال و طفل بزهكار

 

          3- علل بزهكاري

 

          4- اهميت بزهكاري

 

     ج – هدف از مجازات اطفال

 

     د – اصول مورد تاكيد در تعيين مجازات اطفال

 

 

 

           1- تناسب جرم و مجازات

 

 

           2- تفريد مجازات

 

 

          3- لزوم تفسير كودك مدارانه قوانين جزايي

 

 

          4- ضرورت دوري از برچسب زني

 

 

           5- توجه به حق مشاركت طفل در تعيين سرنوشت خويش

 

 

     هـ – مجازاتهاي جايگزين حبس

 

 

           1- فلسفه پيدايش

 

 

           2- تاريخچه و مفهوم

 

 

           3- فوايد و شرايط

 

 

            4- انواع

 

 

            5- زمينه هاي اجرا

 

 

 

 

 

سه

 

 

 

بخش اول – جايگزينها به عنوان مجازات اصلي

 

 

     فصل اول– سپردن طفل به والدين يا سرپرستان قانوني با الزام به تاديب

 

 

گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف

 

 

 

گفتار دوم – حقوق كيفري ايران

 

 

 

گفتار سوم – اسناد بين المللي

 

 

 

     فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

 

 

گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف

 

 

 

گفتار دوم – مزايا و معايب

 

گفتار سوم – حقوق كيفري ايران

 

 

گفتار چهارم – اسناد بين المللي

 

 

     فصل سوم – مجازاتهاي شفاهي

 

     فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهاي آموزشي و
حرفه اي

 

گفتار اول – حقوق كيفري ايران

 

 

گفتار دوم – اسناد بين المللي

 

 

     فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت

 

     فصل ششم – سازش با مجني عليه وجبران ضررو زيان وي

 

     فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

 

گفتار اول – تاريخچه

 

 

گفتار دوم – ماهيت

 

 

گفتار سوم- شرايط و الزامات

 

 

گفتارچهارم – مزايا و معايب

 

 

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

 

 

گفتارششم – اسناد بين المللي

 

 

     فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الكترونيك

 

     فصل نهم – محروميتها و ممنوعيتهاي اجتماعي و حقوقي

 

گفتاراول – ماهيت ، شرايط و اهداف

 

 

گفتار دوم – مزايا و معايب

 

 

گفتار سوم – حقوق كيفري ايران

 

 

گفتارچهارم – اسناد بين المللي

 

 

     فصل دهم – جزاي نقدي

 

گفتاراول – تاريخچه

 

 

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

 

 

گفتارسوم – انواع

 

 

     مبحث اول – جزاي نقدي ثابت

 

 

     مبحث دوم – جزاي نقدي نسبي

 

 

     مبحث سوم – جزاي نقدي روزانه

 

 

گفتار چهارم – مزايا و معايب

 

 

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

 

 

گفتارششم – اسناد بين المللي

 

 

بخش دوم – جايگزينهادر مرحله اجراي حبس

 

     فصل اول – نظام نيمه آزادي

 

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزايا و معايب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

 

 

گفتار چهارم – حقوق كيفري ايران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

 

 

     فصل دوم – استفاده از زندانهاي باز

 

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزايا و معايب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

 

 

گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

 

 

     فصل سوم – كيفرهاي پايان هفته اي

 

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزايا و معايب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

 

 

گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

 

 

     فصل چهارم – حبس در منزل

 

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

 

 

گفتار دوم – مزايا و معايب

 

 

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

 

 

گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران

 

 

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

 

 

     فصل پنجم – تعليق

 

گفتار اول – تعريف و فلسفه

 

 

گفتار دوم – انواع

 

 

گفتار سوم – مزايا و معايب

 

 

گفتار چهارم – حقوق جزاي اسلامي

 

 

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

 

 

     مبحث اول – سابقه تاريخي

 

 

     مبحث دوم – شرايط

 

 

     مبحث سوم – آثار

 

 

     مبحث چهارم – وظايف مقام قضايي

 

 

     مبحث پنجم – فسخ

 

 

گفتار ششم – اسناد بين المللي

 

 

     فصل ششم – آزادي مشروط

 

گفتار اول – تعريف و فلسفه

 

 

گفتار دوم – تاريخچه

 

 

گفتار سوم – مزايا و معايب

 

 

گفتارچهارم – حقوق جزاي اسلامي

 

 

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

 

 

     مبحث اول- سابقه تاريخي

 

 

     مبحث دوم- شرايط

 

 

     مبحث سوم- آثار

 

 

گفتار ششم – اسناد بين المللي

 

 

نتيجه گيري

 

منابع و ماخذ

 

پيوستها

 

چكيده انگليسي

 

دانلود فایل