پایان نامه تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش

پایان نامه تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش

پایان-نامه-تهیه-الگوی-بهینه-مسکن-در-ارتباط-با-عناصر-اقلیمی-در-شهر-شوش

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات

1ـ1ـ طرح مسأله. 6

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت مسئله. 6

1ـ3ـ سئوالات تحقیق.. 8

1ـ4ـ فرضیات تحقیق.. 8

1ـ5ـ اهداف و کاربردهای تحقیق.. 8

1ـ6ـ پیشینه ی تحقیق.. 8

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2ـ1 مقدمه. 14

2ـ7ـ رابطه ارگانیزم بدن انسان و محیط… 16

2ـ8ـ راحتی و آسایش انسان در ساختمان.. 16

2ـ9ـ رابطه درجه حرارت و معماری.. 17

2ـ10ـ تأثیر عوامل اقلیمی بر سا ختمان.. 18

2ـ10ـ1 انرژی جذب شده در دیوارها 18

2ـ10ـ2 انرژی خورشیدی نفوذیافته از پنجرهها 18

2ـ11ـ1ـ دمای داخلی.. 19

2ـ12 فشار بخار هوای داخلی.. 21

2ـ13ـ تأثیر رطوبت بر ساختمان.. 22

2ـ14ـ تعریق در سطح دیوارها 22

2ـ15ـ تأثیر باد بر ساختمان.. 23

2ـ16ـ تعیین شکل ساختمان در رابطه با اقلیم.. 23

2ـ16ـ1 اقلیم سرد. 23

2ـ16ـ2 اقلیم معتدل.. 24

2ـ16ـ3 اقلیم گرم و خشک…. 24

2ـ16ـ4 اقلیم گرم و مرطوب… 26

2ـ17ـ تقسیمات اقلیمی مناطق گرمسیری.. 26

2ـ18ـ1 روش اولگی.. 27

2ـ18ـ2 روش گیونی.. 27

2ـ18ـ3 روش ماهانی.. 28

2ـ18ـ3ـ1 تقسیمات اقلیمی خوزستان با روش اولگی.. 31

2ـ18ـ3ـ2 تقسیمات اقلیمی خوزستان، با روش گیونی.. 33

2ـ18ـ3ـ3 تقسیمات اقلیمی خوزستان، با روش ماهانی.. 34

فصـل سوم:ویژگیهای جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه

3ـ1ـ موقعیت جغرافیایی.. 38

3ـ1ـ1 توپوگرافی.. 38

3ـ2ـ ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه. 40

3ـ3ـ عناصر آب و هوایی شهرستان شوش…. 42

3ـ3ـ1ـ دما 42

3ـ3ـ2ـ بارش…. 44

3ـ3ـ3ـ میزان ابرناکی.. 45

3ـ3ـ4 ساعات آفتابی.. 46

3ـ3ـ5ـ روزهای یخبندان.. 47

3ـ3ـ6ـ رطوبت… 47

3ـ3ـ7ـ تبخیر. 49

3ـ3ـ8 سرعت و جهات باد در منطقه. 50

3ـ4ـ تیپ بندی اقلیمی شوش براساس روش کوپن.. 51

3ـ5ـ تیپ بندی اقلیمی شوش براساس روش دمارتن.. 51

فصل چهارم:روش کار و ارائه یافته های تحقیق

4ـ1ـ جمع آوری داده ها 55

4ـ2ـ معرفی داده ها و اطلاعات موجود. 55

4ـ3ـ پردازش داده ها 55

4ـ4ـ معرفی جداول و نمودارها 56

4ـ5ـ ارائه ی یافتههای تحقیق.. 65

4ـ5ـ1 تحلیل و بررسی روش ماهانی.. 65

4ـ5ـ2 تحلیل و بررسی روش اولگی.. 67

4ـ5ـ3 تحلیل و بررسی روش گیونی.. 68

4ـ5ـ4 نتایج براساس جدول ماهانی.. 69

فصل پنجم:آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ آزمون فرضیه ها 71

5ـ1ـ1 نتایج براساس آمار هواشناسی.. 71

5ـ1ـ2 نتایج براساس نمودار زیست اقلیم اولگی.. 72

5ـ2 ـ پیشنهادها 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول 2ـ1: جدول ماهانی منطقه آسایش شب و روز 29

جدول2ـ2: جدول شاخصهای رطوبتی و خشکی ماهانی.. 30

جدول2ـ3: جدول بیوکلیماتیک شهرهای استان خوزستان.. 33

جدول2ـ4: جدول بیوکلیماتیک ساختمانی خوزستان.. 34

جدول2ـ5: گروه بندی شهرهای استان خوزستان براساس پیشنهادهای ماهانی  36

جدول3ـ1: مساحت و درصد طبقات ارتفاعی در شهرستان شوش…. 39

جدول3ـ2: مساحت و درصد طبقات شیب در شهرستان شوش…. 39

جدول3ـ3: رژیم حرارتی شهر شوش 1366 تا 1390. 43

جدول3ـ4: روزهای بارندگی و مجموع بارندگی ماهانه شهر شوش از 1366 تا 1390  45

جدول3ـ5: مجموع ابرناکی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390. 46

جدول3ـ6: ساعات آفتابی شهر شوش 1366 تا 1390. 47

جدول3ـ7: رطوبت نسبی شهر شوش 1366 تا 1390. 48

جدول3ـ8: میزان تبخیر شهر شوش 1366 تا 1390. 50

جدول شماره 4ـ1: جدول آمبروترمیک شهر شوش 1366 تا 1390. 56

جدول شماره4ـ2: گروه ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 57

جدول شماره4ـ3: گروه 2، ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 57

جدول4ـ4: جدول2، گروه ماهانی برای ایستگاه شوش سال 1366 تا 1390  58

جدول4ـ5: جدول2 گروه ماهانی شهر شوش از 1366 تا 1390. 59

جدول4ـ6: جدول گروه 3 ماهانی شهر شوش 1366 تا 1390. 60

جدول4ـ7: جدول گروههای ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 3ـ1: رژیم حرارتی شهر شوش 1366 تا 1390………………………………………………………………….41

نمودار 3ـ2: تعداد و مجموع روزهای بارندگی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390  45

نمودار3ـ3: میزان ابرناکی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390. 46

نمودار3ـ4: ساعات آفتابی شهر شوش 1366 تا 1390………………………………………………………………….44

نمودار3ـ5: میزان رطوبت نسبی شهر شوش از 1366 تا 1390. 49

نمودار 3ـ7: گلباد فصل بهار 52

نمودار 3ـ8: گلباد فصل تابستان.. 52

نمودار 3ـ9: گلباد فصل پاییز 53

نمودار 3ـ10: نمودار گلباد فصل زمستان 53

نمودار شماره4ـ1: نمودار آمبروترمیک شهر شوش 1366 تا 1390. 56

نقشه 3ـ1: موقعیت عمومی منطقه مورد مطالعه. 38

 

چکیده

موضوع اقلیم و معماری یکی از موضوعات بسیار جالب در مطالعات مربوط به نقش عناصر آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی است. اثر آب و هوا در شکل گیری محیط مسکونی از دیرباز معمول بوده است و معماران از گذشته های دور نقش و تأثیر این عوامل را می دانسته و در ساخت خانه ها بدان توجه داشته­اند.

دراین تحقیق از روش­های علمی، توصیفی، اسنادی، کتابخانه­ای استفاده شده و ویژگی­های طبیعی و خصوصاً شرایط اقلیمی شوش در رابطه با انسان و محیط سکونت وی مطالعه شده است.

عناصر و شرایط اقلیمی منطقه با استفاده از آمارهای ایستگاه هواشناسی دزفول در طول دوره­ی 25 ساله (1366 تا 1390) استخراج شده است.

توجه به عناصر اقلیمی مانند (تابش، دما، باد و…) در احداث ساختمان­ها از موضوعات مهم مورد توجه در این پروژه است. در مبحث طراحی اقلیمی ساختمان در شوش موضوعاتی مانند جهت استقرار ساختمان­ها با توجه به زاویه تابش خورشید و جهت وزش بادهای گرم و سرد، درجه گرم بودن اقلیم منطقه، جنس مصالح ساختمانی مورد استفاده و … مورد مطالعه قرار گرفته است. که مهم­ترین عناصر اقلیمی مؤثر در شهر شوش تابش، ساعات آفتابی، دما و باد شناخته شد. تیپ اقلیمی شهر شوش گرم و خشک تشخیص داده شده و از نظر رژیم حرارتی دارای دو دوره­ی گرم و معتدل سال بوده که دوره­ی گرمای سال طولانی­تر است.

از نظر رژیم بارندگی دارای دو دوره­ی خشک و مرطوب است که طول دوره­ی خشک نیز طولانی­تر است. میانگین بارندگی سالانه شهر شوش 1/321 میلی­متر است. بادغالب در شهر شوش در فصل بهار شمال غربی، جنوب شرقی و باد نایب، غربی، در فصل تابستان، جهت باد غالب غربی و باد نایب جنوب غربی، در فصل پاییز، جهت باد غالب از غرب و جهت باد نایب شمال غربی، و در فصل زمستان، جهت باد غالب از غرب و جهت باد نایب جنوب غربی است. با توجه به جهت باد غالب و زاویه­ی تابش و جنس مصالح به این نتیجه رسیدیم که ساختمان ها در شوش با جهت غربی و جهت بازشوها در یک طرف ساختمان و در اندازه­ی کوچک و نوع مصالح از آجر بهتر است طراحی و ساخته شود.

شرایط بیوکلیمای انسانی در شهر شوش با استفاده از معیارهای مختلف آسایش مانند (اولگی، گیونی، ماهانی) مورد مطالعه قرار گرفت و معلوم شد که در شهر شوش در طی روزهای سال دوره­ی نیاز به سایه و سرمایش طولانی­تر و هوا در بیشتر شب­ها سرد است.

اصطلاحات کلیدی: اقلیم، طراحی اقلیمی، روش اولگی، روش گیونی، روش ماهانی

 

دانلود فایل

پایان‌نامه بررسی هدفمندسازی یارانه‌ها بر قاچاق کالا در مناطق روستایی

پایان‌نامه بررسی هدفمندسازی یارانه‌ها بر قاچاق کالا در مناطق روستایی

پایان‌نامه-بررسی-هدفمندسازی-یارانه‌ها-بر-قاچاق-کالا-در-مناطق-روستایی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چكيده

قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت
نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد
شد.
وجود صرفه اقتصادی
برای ادامه روند قاچاق باعث می‌گردد تا این پدیده شوم در کشور ریشه دواند.
هدفمندکردن
یارانه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر قاچاق کالا و ارز تأثیر خواهد داشت که این
تأثیرات می‌تواند جنبه مثبت یا منفی داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل تأثیر
هدفمندسازی یارانه‌ها بر میزان قاچاق کالا در روستاهای شهر اروميه می‌باشد و بر این
اساس می‌خواهد به دو پرسش اساسی1- هدفمندسازی یارانه‌ها چه تأثیری بر قاچاق کالا در
روستاهای شهر اروميه داشته است ؟ 2- هدفمندسازی یارانه‌ها از چه طریق بر میزان قاچاق
کالا در روستاهای شهر اروميه تأثیر داشته است؟ پاسخ دهد. در این پژوهش به منظور تحلیل
اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر قاچاق کالا از مدل
SWOT استفاده نموده و به بررسی نقاط ضعف و قوت موضوع پرداخته شده است. در ادامه
کار فرض اصلی بر این نهاده شده که هدفمندسازی یارانه‌ها انگیزه اقتصادی قاچاق کالا
در روستاهای شهر اروميه را از بین خواهد برد. به همین منظور برای جمع‌آوری اطلاعات
ضمن استفاده از نظر صاحب‌نظران مرتبط و آشنا با این موضوع نظرات 400 نفر از ساکنان
اروميه نیز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و اطلاعات به دست آمده به کمک نرم‌افزار

spss تجزیه و تحلیل شده و در نهایت به ارائه پیشنهاد‌ها و راهکارهای اساسی در زمینه
حل مسئله قاچاق کالا در منطقه مورد مطالعه پرداخته خواهد شد
.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه. 2

2-1 – طرح و بیان مسئله تحقیق.. 3

3- 1- سؤالات تحقیق.. 6

4 -1- فرضیات تحقیق.. 6

6-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

7 -1- سابقه تحقیق.. 8

1-7- 1- مطالعات خارجی.. 8

1-7-2
مطالعات داخلی.. 9

8 -1- محدوده موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق.. 15

9-1- موانع و محدودیتهای تحقیق.. 15

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

پیش‌درآمد. 17

1-2- تعاریف و مفاهیم. 18

1-1-2- یارانه. 18

2-1-2- انواع یارانه. 21

3-1-2- پیامدهای پرداخت یارانه‌ها 22

4-1-2- ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها و مزایای آن.. 23

5-1-2- هدف از پرداخت یارانه‌ها 24

6-1-2- اهداف دولت‌ها از پرداخت یارانه. 24

2-2- قاچاق كالا. 25

3-2- انواع قاچاق كالا. 25

4-2- عوامل تأثيرپذير و تأثیرگذار بر قاچاق كالا. 25

4-1-2-قاچاق اموال موضوع درآمد دولت28

4-1-1-2- انواع کالای موضوع عایدات دولت29

4-2-2-قاچاق اموال ممنوع‌الورود. 29

4-3-2-قاچاق اموال ممنوع الصدور 30

4-4-2-قاچاق کالای انحصاری.. 30

4-5-2-اعمال در حکم قاچاق کالا. 31

5-2-عوامل مؤثر بر قاچاق کالا. 31

5-1-2-عوامل ساختاری مؤثر بر قاچاق کالا. 31

5-2-2-عوامل رفتاری مؤثر بر قاچاق کالا. 32

5-3-2-عوامل زمینه‌ای مؤثر بر قاچاق کالا. 32

5-4-2- سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالا. 33

5-4-1-2 ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور 33

5-4-2-2- پیله‌وری.. 34

5-4-3- 2- وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه. 34

5-4-4-2 -تقابل ملت با دولت35

5-4-5-2- سنت و قانون‌گریزی.. 36

5-4-6-2- تحریم اقتصادی (بایکوت) 36

5-4-7-2- رابطه. 37

5-4-8-2-  فساد اداری.. 37

5-4-9-2- رانت‌خواران.. 37

5-4-10-2- فقدان آموزش و تخصص…. 38

5-4-12- 2- سرعت عمل در امر ارتكاب قاچاق.. 39

6-2- اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور 39

6-1-2-  آثار قاچاق بر
اقتصاد و سیاست‌های اجرايي دولت40

6-3-2- آثار منفي قاچاق كالا بر درآمدهاي عمومي دولت42

6-4- 2- آثار منفي قاچاق كالا بر سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان.. 42

7-2-  راه‌های مبارزه
با قاچاق.. 43

7-1-2-  مبارزه فيزيكي.. 43

7-2-2- ايجاد اشتغال.. 44

7-3-2-  كيفيت و رقابت44

7-4-2-  تقليل سود بازرگاني.. 44

7-5-2-  اجازه ورود كالاي
لوكس و لوازم بهداشتي و مواد خوراكي.. 45

7-6-2-  كاهش تشريفات
و مقررات.. 45

7-7-2-  شناسايي رانت‌خواران
و عوامل نفوذي در مراجع رسمي و قاچاقچيان عمده 46

7-8-2-  تبليغات.. 47

7-9-2- ساير. 48

8-2-  سیاست‌های دولت
و دستگاه‌های متولي مبارزه با قاچاق كالا. 48

8-1-2-  سیاست‌های حمایتی  دولت در مورد واردات.. 48

8-2- 2- كنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات.. 48

8-3-2-  كنترل نرخ صادرات
و واردات كالا. 49

8-4-2-  اختلال سياست
تجاري و مالي دولت49

8-5-2-  بوروكراسي اداري.. 50

8-6-2- سیاست ارزی و اقتصادی.. 50

8-7-2-  ناهماهنگی ارگان‌های
مسئول مبارزه با قاچاق.. 51

8-8-2-  عدم تجهیز نیروی
انتظامی.. 54

8-9-2-کم ارزیابی نمودن کالا. 55

9-2-  تعریف مرز 55

9-1-2 مناطق مرزی ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) 57

9-2-2- خصوصیات و ویژگی‌های مناطق مرز جمهوری اسلامی ایران.. 58

9-3-2- مسائل و مشکلات مناطق مرزی ایران.. 59

9-4-2- راه‌حل‌ها و طرح‌های ارائه شده 60

9-5-2- دست آوردن‌ها، نتایج و آثار طرح‌های ارائه شده 60

9-6-2-  نقاط قوت (امکانات
و قابلیت) 61

9-7- 2- نقاط ضعف (تنگناها و محدودیت‌ها) 62

 

فصل سوم:مواد و روشها

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

نگاهی
گذرا به استان آذربایجان غربی…………………………………………………………………………………………………………………………68

جمعیت
و پراکندگی آن در استان……………………………………………………………………………………………………………………………….69

آب و
هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

ویژگی
های جغرافیایی و محیطی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….71

رطوبت
نسبی هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

بارندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

ویژگی
های جمعیتی منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

ساختار
سنی و جنسی جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………77

نسبت
عمده ی گروه های سِنی…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

وضعیت
سواد و آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

مطالعات اجتماعی
شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

ویژگی های اقتصادی
منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….83

باغداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83

اشتغال و بیکاری
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

زمین های فعالیت
اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………85

 

 

فصل چهارم:یافته  های تحقیق

پیش‌درآمد. 87

1-4- یافته­های توصیفی تحقیق.. 91

1-1-4- ویژگی‌های مربوط به جنس افراد. 91

2-1-4- ویژگی‌های مربوط به سن افراد. 92

3-1-4- ویژگی‌های مربوط به سطح تحصیلات افراد. 93

4-1-4- نتایج تحلیل SOWT.. 97

2-4- یافته­های تحلیلی.. 100

2-4- آزمون فرضیات.. 100

1-2-4- آزمون فرضیه اول.. 100

1-2-4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق کشف مهمات
..
101

2-2-4- 2-2-4-  تأثیر
هدفمندسازی یارانه‌ها بر قاچاق آرد.
101

3- 2- 4 –  تأثیر
هدفمندسازی یارانه‌ها بر قاچاق سوخت
102

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر قاچاق سیگار 102

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق دارو
103

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق مشروب
.. 103

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق احشام
. 104

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق چای
.. 104

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق قطعات خودرو
104

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی
.. 105

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق البسه و تناکورا
105

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق سایر کالاهای قاچاق
.. 106

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق ماهواره
106

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق بی سیم غیر مجاز
107

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق عابر غیر مجاز
107

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق مواد مخدر
108

4- 2- 4- تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها
بر قاچاق توقیف خودروهای حامل بار
108

2-3-4- آزمون فرضیه دوم. 109

 

فصل پنجم:جمع بندي، نتيجه گيري و پيشنهادات

1 – 5
جمع بندي..
112

2- 5 نتيجه­گيري.. 113

3- 5 – پيشنهادات.. 115

منابع. 116فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول شماره (1-3) : دهستان‌های شهر اروميه. 69

جدول شماره (2-3) : مشخصات و تقسیمات سیاسی شهرستان ارومیه به تفکیک تعداد بخش و
دهستان 1390
.
73

جدول شماره (3-3) : میانگین
ماهانه حداقل رطوبت نسبی بر حسب درصد.
74

جدول شماره ( 4-3) : میانگین ماهانه حداکثر رطوبت نسبی بر
حسب درصد…………………………………………………………………………75

جدول (5-3) : میانگین
ماهانه بارش بر حسب میلی متر.
76

جدول شماره (6-3) : تغییرات
جمعیت شهرستان ارومیه به تفکیک نقاط شهری و روستایی 1345-1390.
78

جدول شماره (7-3) : نسبت
سنی و جنسی در شهرستان ارومیه 1390.
80

جدول شماره (8-3) : گروه
های عمده سنی در شهرستان ارومیه 1390.
81

جدول شماره (9-3) : جمعیت باسواد و بی سواد 6 ساله ارومیه به تفکیک نقاط شهری و
روستایی 1390
83

جدول شماره (10-3) : نرخ
رشد جمعیت شهر از سال 1335 تا 1390.
85

جدول شماره (11-3) : سطح
زیر کشت، تولید و عملکرد برخی محصولات باغی استان در سال 1390.
86

جدول شماره (12-3) : سهم
اشتغال در هریک از بخشهای عمده اقتصادی در ارومیه.
88

جدول شماره (13-3) : درصد
شاغلین شهر ارومیه در بخشهای مختلف سال 1390.
89

جدول(14-3) توزیع نسبی
جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس در نقاط شهری استان
1390
….
89

جدول(15-3) توزیع نسبی
جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس و فعالیت 1390 (درصد)
89

 جدول شماره (1-4)
داده های آماری مربوط به جنس
….
89

جدول (2-4): دادهای مربوط
به سن افراد. 92

جدول (3-4): داده‌های آماری
مربوط به تحصیلات افراد. 93

جدول (4-4): داده‌های آماری
مربوط به شغل افراد. 94

جدول (5-4) کشفیات آمار
قاچاق کالا شهر اروميه سال 85 – 1388. 95

جدول (6-4) کشفیات آمار
قاچاق کالا شهر اروميه سال 89
1392. 96

جدول
(7-4): ماتریس نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدات و فرصت‌های هدفمندسازی یارانه‌ها بر
قاچاق کالا در شهر اروميه.
……………………………………………………………………………………………..98

 جدول شماره (8-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق کشف مهمات.
101

جدول شماره (9-4): نتایج آزمون t  دو نمونه ای 
تأث
یر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق آرد.
101

جدول شماره (10-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق سوخت.
102

جدول شماره (11-4): نتایج آزمون t  دو نمونه ای 
تأث
یر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق سیگار.
102

جدول شماره (12-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق دارو.
103

جدول شماره (13-4): نتایج آزمون t  دو نمونه ای 
تأث
یر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق مشروب.
103

جدول شماره (14-4): نتایج آزمون t  دو نمونه ای 
تأث
یر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق احشام.
104

جدول شماره (15-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق چای.
104

جدول شماره (16-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق قطعات خودرو.
105

جدول شماره (17-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی.
105

جدول شماره (18-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق البسه و تناکورا.
106

جدول شماره (19-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق سایر کالاهای قاچاق..
106

جدول شماره (20-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق ماهواره.
106

جدول شماره (21-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق بی سیم غیر مجاز.
107

جدول شماره (22-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق عابر غیر مجاز
107

جدول شماره (23-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق مواد مخدر.
108

جدول شماره (24-4): نتایج آزمون t  دو
نمونه ا
ی  تأثیر هدفمندسازی یارانه­ها بر قاچاق توقیف خودروهای حامل بار.
108

جدول (25-4). شاخص­های اقتصادی
قاچاق کالا

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار(1-3):
میانگین
ماهیانه حداقل رطوبت نسبی برحسب درصد
.
74

نمودار(2-3):
میانگین
ماهیانه حداکثر رطوبت نسبی برحسب درصد
.
75

نمودار(3-3):
میانگین
ماهیانه بارش بر حسب میلی متر
.
76

نمودار(4-3):
تغییرات
جمعیت شهرستان ارومیه به تفکیک نقاط شهری و روستایی طی سالهای 1390-1345
 
79

نمودار(5-3):
درصد جمعیت در گروه
های عمده سنی به تفکیک جنس در شهرستان ارومیه1390
 
81

نمودار(6-3):
تعداد جمعیت در گروه
های عمده سِنی به تفکیک جنس 1390
.
82

نمودار(7-3):
جمعیت باسواد و
بیسواد شهرستان ارومیه1390
.
83

نمودار(8-3):
روند تحولات جمعیتی
شهر ارومیه
.
85

نمودار(9-3):
تغییرات درصد اشتغال
در هر یک از بخشهای اقتصادی شهرستان ارومیه 90-1375
 
88

نمودار(1-4):
جنس افراد مورد مطالعه
. 91

نمودار (2-4):
سن افراد مورد مطالعه
. 92

نمودار(3-4):
تحصیلات افراد
. 93

نمودار
(4-4): شغل افراد
. 94

1-1-­
مقدمه

شهر
ارومیه مرکز شهرستان ارومیه و نیز مرکز سیاسی- اداری- اقتصادی استان آذربایجان
غربی است که در فاصله 18 کیلومتری دریاچه ارومیه، در موقعیت 45 درجه و 4 دقیقه طول
شرقی و 37 درجه و 33 دقیقه شمالی در داخل جلگه­ای به طول 70 کیلومتر و عرض 30
کیلومتر واقع شده است و بر پهنه­ای به مساحت 3/8577 هکتار گسترده شده است. همچنین
این شهرستان دارای موقعیت ژئوپولیتیکی خاص همسایگی با دو کشور ترکیه و عراق است که
موقعیت ویژه اقتصادی و ترانزیتی بی­همتایی به آن بخشیده است (طرح جامع شهر
ارومیه،1389: 25).

     در مناطق مرزی کشور از جمله شهر اروميه، تفاوت فاحش قیمت کالاهای
وارداتی در دو طرف مرز ایران باعث گردیده است که عده کثیری از افراد، به وارد کردن
مخفیانه کالا (قاچاق) با هدف بهره‌مند شدن از تفاوت قیمت کالاها موجود روی آورند. تداوم
این مسائل طی دهه
­ی اخیر به بزرگ شدن بخش قاچاق در ایران انجامیده
است، تا جایی که برخی از آمارهای غیررسمی، سهم قاچاق اقتصاد زیرزمینی را از اقتصاد
ایران در حدود 40 درصد کل مصرف داخلی تخمین می‌زنند.
البته در
صورت صحت اين آمار، یقیناً چنين عدد بزرگي نمی‌تواند حاصل عملکرد چند قاچاقچي مرزنشین
باشد
بلكه مقادير عظيمي از مایه‌های داخلي و خارجي می‌بایست
در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران، فعال گرديده باشد.
اقتصاد زیرزمینی
طی 30 سال گذشته همواره بخشی جدانشدنی از اقتصاد ایران است و در مقابلِ اقتصاد سالم
و رسمی کشور، فضای عملیاتی خاصی را به خود اختصاص داده است. (معصومی و قاسمی،1388:
84).
در این راستا گزارش نهایی تحقیق  حاضر
در پنج فصل به شرح ذیل تهیه شده است:

     در فصل اول کلیات تحقیق در قالب مقدمه، تعریف مسئله تحقیق، سؤالات
و فرضیات تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، سابقه تحقیق، اهداف تحقیق و محدوده موضوعی،
زمانی و مکانی تحقیق مطرح شده است.

     در فصل دوم به تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع مورد مطالعه
پرداخته
شده است و
در آخر دیدگاه­های مرتبط با موضوع بیان شده است
.

     در فصل سوم ابتدا منطقه مورد مطالعه به صورت اجمالی معرفی گردیده و سپس
 به جغرافیاي طبیعی منطقه زمین­شناسی، ویژگی­هاي اقلیمی و دیگر خصوصیات طبیعی و در ادامه، ویژگی­هاي جغرافیاي انسانی و ویژگی­هاي اقتصادي محدوده مورد مطالعه آورده شده است. بخش دوم این فصل روش‌شناسی
تحقیق
را در بر می­گیرد که مواردي از جمله جامعه آماري، نحوه­ي جمع­آوري اطلاعات، شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها را در بر می­گیرد.

      فصل چهارم شامل یافته­هاي تحقیق است که، در ابتدا به توصیف اطلاعات اخذ شده از طریق پرسشنامه در مناطق روستایی پرداخته شده است. در بخش دوم این فصل به آزمون فرضیات تحقیق اختصاص دارد، در این بخش هر کدام از فرضیات به طور جداگانه تجزیه و تحلیل شده است.

     همچنین فصل پنجم  این پایان‌نامه جمع­بندي، نتیجه­گیري و پیشنهادات را در بر می­گیرد.

دانلود فایل

پروژه تحقیق مکان‌یابی فضاهای سبز با gps در شهر بجستان

پروژه تحقیق مکان‌یابی فضاهای سبز با gps در شهر بجستان

پروژه-تحقیق-مکان‌یابی-فضاهای-سبز-با-gps-در-شهر-بجستان

 مکان‌یابی فضاهای سبز با استفاده از جی ای اس در شهر بجستان 

 

بخشی از متن:

وضعيت طبيعي شهرستان بجستان

موقعيت شهرستان

بجستان يكي از شهرستان هاي خراسان رضوي است كه در جنوب استان ودر كريدور ارتباطي با استانهاي جنوبي ، مركز و شرقي كشور واقع شده است .  عرض جغرافيايي  34 درجه و 15 دقيقه تا 34در جه و 5 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي57 درجه و 34 دقيقه تا 58درجه و 34 دقيقه شرقي موقعيت رياضي شهرستان مي باشد. وسعت اين شهرستان  4/4704 كيلومترمربع است . 

شهر بجستان در ارتفاع 1250 متري از سطح دريا مركز شهرستان بجستان بوده و ارتفاع شهرستان از 2578متر در كوه سياه تا 700 متر در اطراف روستاي سردق تغيير مي كند . 

حدودجغرافيايي شهرستان بجستان از شمال به شهرستان خليل آباد و مه ولات و از مغرب به بشرويه و از شرق به گناباد و از جنوب به فردوس محدود مي شود

بجستان داراي موقعيت استراتژيكي و با اهميتي است كه از ابعاد مختلف قابل توجه و بررسي است .  از نظر طبيعي داراي دو طبيعت كوهستان و كوير است كه اين دو طبيعت هر كدام شرايط خاص و امتيازات ويژه اي را مهيا كرده اند . كوهستانهاي نيمه جنوبي در افزايش بارش و تعديل دما و تشكيل چشمه و خاك حاصلخيز و بالطبع افزايش سكونتگاههاي انساني و تراكم جمعيت تاثير داشته و اراضي كويري نيمه شمالي بدليل اينكه شيب عمومي منطقه جنوب خراسان رضوي به اين جهت است آبهاي سطحي و زير زميني كل منطقه را به اين سمت هدايت كرده است امكان  تجمع و ذخيره منابع آبي گسترده را فراهم نموده و اين پديده در توسعه كشاورزي و كسب درآمد شهرستان تاثير بسزايي داشته است . 

از نظر ارتباطي بجستان داراي موقعيت ممتاز و ويژه اي در جنوب خراسان رضوي است . قرار گيري در مسير عبور راههاي ارتباطي مهم شرق كشور شرايط برجسته ارتباطي را براي بجستان فراهم كرده است . اين شهرستان در مسير عبور تمام استانهاي مركزي – جنوبي و شرقي كشور به مشهد مقدس و نيز در مسير عبور تمام شهرها و استانهاي شرقي به تهران مي باشد . علاوه بر اين راه آهن مشهد به بافق كه كريدور ريلي شرق كشور محسوب مي شود و سرخس در مرزهاي شمالي تا بندرعباس در مرزهاي جنوبي را به هم ارتباط مي دهد  از بجستان مي گذرد. 

مطالعه نقشه هاي طبيعي سازمان جغرافياي و نقشه 1:250000 زمين شناسي منطقه و نيز بررسيهاي محلي نشان دهنده اين است كه بخش بجستان از دو قسمت كوهستاني و دشت و بيابان تشكيل شده است. بلندترين نقطه آن كوه سياه با 2578 متر ارتفاع در جنوب غربي شهرستان و پست ترين نقطه آن در حاشيه كوير در شمال غربي 796 ارتفاع دارد .

رشته كوههاي اين منطقه بخشي از سيستم آلپ – هيماليا را تشكيل مي دهند و شكل گيري آنها حاصل همگرايي پهنه هاي قاره اي اوراسيا ، هند و عربستان است . 

حركت پيوسته پهنه هاي هند و عربستان به سوي پهنه پايدار اوراسيا ، كه تا به امروز با باز شدن درياي سرخ ادامه پيدا كرده است ، موجب بسته شدن اقيانوس تتيس و برخورد خرده قاره هائي همچون بلوك لوت و ايران مركزي به صفحه اوراسيا و در نتيجه ، پيدايي تنش در اين منطقه شده است . جابجايي پهنه افغانستاندر ارستاي گسل امتدادلغز هرات نيز به همين سان توجيه شده است . 

چنان كه گفته شد اين ناحيه با ديگر زونهاي ساختاري ايران مركزي و البرز در دوران پالئوزوئيك حوضه رسوبي واحدي را تشكيل مي داده همگان در پلاتفرم ايران مركزي جاي داشته اند . بخش عمده سنگهاي كوههاي اين منطقه را مجموعه اي از سنگهاي آتشفشاني پديد آورده اند كه متعلق به دوران سنوزوئيك هستند .

گدازه هاي تشكيل دهنه اين سنگها بر روي رسوبات متعلق به كربونيفر و ژوراسيك جريان يافته اند . سنگهاي ياد شده توسط سنگهاي آذرين با تركيبي در حد گرانيت تا گرانوديوريت تحت تاثير قرار گرفته اند . دگرگوني حاصل از تاثير گرانيت همزمان و پس از تكاپوي آتشفشاني در سنگهاي ژوراسيك شامل چند مرحله است و اثرات آن به شكل ايجاد شيستوزيته در سنگهاي خاور منطقه ديده مي شود . 

چين ها در اين منطقه اغلب از نوع مايل و برگشته بوده و جهت برگشتگي آنها به سمت جنوب است . بيشترين استرس انقباضي از سوي ( شمال باختري – جنوب خاوري ) است .

شهرستان بجستان به سبب وسعت و گستردگي داراي تنوع جغرافيايي و اقليمي متفاوتي است . دو بخش عمده كوهستاني و دشت هر كدام شرايط خاصي از طبيعت و آب و هوا را براي ساكنان بوجود آورده اند . بلندترين نقطه شهرستان در ارتفاعات كوه سياه با 2578 آب و هوايي كوهستاني و سرد را موجب شده است و دشت هاي كم ارتفاع بخش شمالي شهرستان آب وهوايي گرم و خشك را پديد آورده است .  

الف: قسمت كوهستاني :

قسمت كوهستاني شامل مناطق وسيعي از مركز و جنوب شهرستان را شامل شده و كوههايي با ارتفاع 1100 تا بيش از 2500 متر در اين بخش استقرار يافته اند . افزايش بارندگي و تعديل دما در اقليم كويري و خشك جنوب خراسان ارمغان رشته كوههاي جنوبي شهرستان است . 

– ارتفاعات جنوبي :

اين ارتفاعات به صورت دو رشته موازي در جنوب شهرستان كشيده شده است و دره اي خوش آب و هوا را ايجاد كرده اند كه شهر بجستان در منتهي اليه شمالي اين دره استقرار يافته است و هر چه از بجستان به سمت جنوب و در امتداد اين دو رشته كوه حركت كنيم تغيير و تعديل دما را به خوبي احساس مي كنيم . 

در جنوب شرقي اين منطقه كوههاي آهنگ بصورت دو رشته موازي با جهت شمال غربي ـ جنوب شرقي كشيده شده اند كه رشته غربي با كوههاي گرگ كوه و جزين و رشته شرقي با كوههاي كلات ، كوه زرد و مير ماهي منطقه بجستان را از فردوس و گناباد جدا نموده است . بلندي اين رشته كوهها بطرف شما ل كاهش پيدا كرده است و در مركز منطقه بجستان بصورت كوههاي نه چندان مرتفع چون زهيلي با 1107 متراسي با 1222 متر كمر بزرگ با 1429 متر ارتفاع از سطح دريا رخنمون دارند كه اثر چنداني بر اقليم محيط ندارند .

– ارتفاعات شمالي :

اين ارتفاعات به صورت پراكنده و كم ارتفاع در نيمه شمالي شهرستان واقع شده اند و ارتفاع آنها كمتراز 1500متر بوده و نقشي در اقليم منطقه ندارند .امروزه اين كوهها تماما به عنوان معادن سنگ تزييني ساختمان مورد بهره برداري قرار گرفته است و توليدات اين معادن در ايران و كشورهاي مختلف به فروش مي رسد . 

ب ـ دشتها و پستي ها 

در اغاز دوره ژوراسيك در سراسر ايران مركزي شرايط گسترش دريائي كم ژرفا پديدار بوده است كه در آن نهشته هاي شيلي و ماسه سنگي و گاهي آهكي ميان لايه پديد مي آمده اند .سنگهاس اغلب نازك لايه بشدت چين خورده اين دوره كه تنهاي به سبب وجود آثار فسيل و نداشتن لايه هاي كوارتزيت سفيد رنگ از نهشته هاي سازند سردر قابل تفكيك اند ، به رنگ سبز،  خاكستري تيره تا سياه است و عدسيهايي از سنگ آهك با خود همراه دارند .

شهرستان بجستان از جهت وضع طبيعي و ساختمان زمين متشكل از يك دشت مهم بجستان –  يونسي است كه مهمترين و وسيعترين دشت مي باشد .كاهش ارتفاع كوهها از جنوب شرق به طرف شمال غربي به دشتهاي پهناور منطقه و در نهايت به كوير نمك منتهي مي گردد.از شمال به كال شور و دشت فيض آباد از شرق به شكسته مياندهي از جنوب به كوههاي كبوتر. مهمني و ريگي و از غرب به نمكزار هاي كوير نمك ختم مي شود . وسعت كل اين دشت 1545 كيلو متر مربع است و چون نعل اسبي دشت بجستان و كوههاي اطراف آن را در بر گرفته است . و به خاطر وجود اين ارتفاعات پراكنده شيب عمومي آن در نقاط مختلف متغيير است شيب عمومي از جنوب به شمال و قسمتي از جنوب شرقي به شمال غربي امتداد دارد .از ديگر دشتهاي منطقه بجستان مي توان به دشت بجستان با 950 كيلو متر مربع وسعت ، دشت قاسم آباد در غرب و دشتهاي مرنديز و سردق در شمال و شمال غربي اشاره نمود كه تمام آنها به كوير منتهي ميگردند .

دانلود فایل