تحقیق هزينه هاي سفارش كار

تحقیق هزينه هاي سفارش كار

تحقیق-هزينه-هاي-سفارش-كاردانلود تحقیق هزينه هاي سفارش كارنوع فایل : Wordتعداد صفحات :  25پیشگفتار   سيستم هزينه هاي سفارش كار در شركت هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه هر محصول مشابه به طور اساسي با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دريافتي از مشتريان يا دستور ساخت توليد شود .يك سفارش ممكن است براي يك واحد محصول مانند ساخت يك پل يا يك گروه محصول مشابه مانند ساخت 200عدد از يك صندلي باشد ،شركت هايي كه از سيستم هزينه يابي سفارش كار استفاده مي كنند عبارتند از :   شركت هاي پيمانكاري ،كشتي سازي ،هواپيما سازي ،توليد اثاثيه و چاپخانه ها.از شركت هايي كه داراي محصولات مختلف مي باشند و توليد آنها به شكل چرخه محصول مشابه و متناوب صورت مي گيرد مي توان از سيستم هزينه يابي سفارش كار استفاده نمود.به طور كل در يك كارخانه توليد اثاثه ممكن است در مدت يك ماه در ده روز اول 500عدد صندلي در ده روز دوم ماه 300عدد ميز و در ده روز سوم ماه 250دست مبل راحتي توليد نمود .در چنين شرايطي هر گروه محصول مشابه را مي توان به عنوان يك سفارش تلقي نمود .در سيستم هزينه يابي سفارش كار هزينه هاي توليد(مواد مستقيم ،كار مستقيم و سربار كارخانه) هر سفارش تعيين گردد…  روشهاي هزينه يابي محصولهزينه يابي متغير(مستقيم)   هزينه يابي واقعي   هزينه يابي نرمال   هزينه يابي استاندارد    مواد مستقيم                      واقعي                  واقعي                   استاندارد    كار مستقيم                        واقعي                  واقعي                   استاندارد    سربار متغير كارخانه          واقعي                بر آورد شده           استاندارد     سربار ثابت كارخانه(1)           _                          _                        _هزينه يابي جذبي   مواد مستقيم                       واقعي                  واقعي                  استاندارد   كار مستقيم                        واقعي                  واقعي                   استاندارد   سربار متغير كارخانه          واقعي                بر آورد شده            استاندارد   سربار ثابت كارخانه           واقعي                 بر آورد شده           استاندارد

دانلود فایل